Версия за печат

BG-с. Ценово

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ОБЩИНА ЦЕНОВО, ОБЛАСТ РУСЕ, ул. Цар Освободител № 66, За: Д-р Петър Георгиев Петров, Р. България 7139, с. Ценово, Тел.: 08122 2020, E-mail: obshtina_cenovo@abv.bg, Факс: 08122 2002

Място/места за контакт: Кмет на Община Ценово

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.tsenovo.eu/.

Адрес на профила на купувача: http://www.tsenovo.eu/.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Строителство

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

«ИЗГРАЖДАНЕ НА ДВЕ СПОРТНИ ПЛОЩАДКИ В С. НОВГРАД И С. КАРАМАНОВО, ОБЩИНА ЦЕНОВО, ОБЛАСТ РУСЕ»

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

45000000

Описание:

Строителни и монтажни работи


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Прогнозна стойност за реализиране на поръчката е до: 159 666.67 лева без ДДС или 191600.00 лева с ДДС, като : 1. Изграждане на спортна площадка в с. Новград е до 104 800.00 лева с ДДС; 2. Изграждане на спортна площадка в с. Караманово е до 86 800.00 лева С ДДС; Строително ремонтните работи и операции, които предстоят да се извършат са следните: почистване на терените, направа на изкоп за основи на спортни площадки, включително натоварване и извозване на излишните количества земни маси, доставка и монтаж на изкуствена трева. Доставка и полагане на полиуретанова настилка от черни гранули и цветен полиуретанов биндер само за площадка в с. Новград. Доставка и монтаж на опъвателни колове (стойки), за волейбол, включително антена и мрежи, доставка и монтаж на врати за минифутбол, с размери 3,00м/2,00м/1,00м, включително мрежи, изграждане на система от оградна мрежа с височина 4,20м, включително изкоп за ивичен фундамент на ограда, кофраж за фундамент и пояс на огради, доставка и мотаж на метални колове за огради, оградна мрежа с PVC-покритие с око 4/4см, и дебелина 3,2мм, направа и монтаж на входни врати и доставка и полагане на бетон Б20 за основи и пояс по огради, изработване, доставка и мотаж на осветителни системи: изкопни работи за фундамети за стълбове, направа на кофраж за стълбове, доствка и полагане на бетон Б20 за фундаменти за стълбове, доставка и монтаж на стълбове с Н-7,00 м, конзоли за захващане на осветителните тела, осветителни тела, доставка и монтаж на електрически табла включително подвързване на ел.табла и свързване с уличната осветителна мрежа на селата, доставка и монтаж на кабел.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

159667 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

с. Караманово и с. Новград, община Ценово

NUTS:

BG323

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

СМР да се извършват при спазване правилата за изпълнението им и съгласно българското законодателство, което урежда изискванията за качество и изпълнение на такива обекти. Вложените материали при строителството да бъдат защитени със сертификати за качество. Да се спазят предписанията в конструктивното становище към проектите.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Комплексната оценка се получава по следният начин: 1. Оценката по показател ПЦ – „Предлагана цена” К1 - Тежест на показателя ПЦ е 60 %; 2. Оценката по показателя ТП “Техническо предложение” - 40% се получава по следния начин - К2 е оценката по подпоказателя „Срок за изпълнение на поръчката” К2-Тежест на показателя е 20 %; - К3 е оценката по подпоказателя “Гаранционен срок” К2-Тежест на показателя е 20 %;.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

18/05/2015 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Офертите ще се отварят на 19.05.2014 г. в 10,30 ч. в Заседателната зала №302, ет. 3 на Общинска администрация, с. Ценово, ул. Цар Освободител № 66. Образците на документи, указанията и минималните изисквания към участниците, може да намерите на страницата на Община Ценово http://www.tsenovo.eu/, раздел "Обществени поръчки"/публични покани

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

18/05/2015