Версия за печат

BG-Смядово

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Смядово, пл. Княз Борис І № 2, За: Иван Кюркчиев, Р. България 9820, Смядово, Тел.: 05351 2033, E-mail: obshtina_smiadovo@abv.bg, Факс: 05351 2226

Място/места за контакт: Община Смядово

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.smyadovo.bg..

Адрес на профила на купувача: http://op.smyadovo.bg/procedures/2.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Осигуряване на самолетни билети и хотелско настаняване на представители от Община Смядово и Община Ветрино на територията на Страсбург, Франция“

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

63512000

Описание:

Продажба на пътнически билети, резервации за настаняване и туристически пакети


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

1. Изпълнението на настоящата обществена поръчка е свързано с организирано по Компонент 3 на Програма BG06 „Деца и младежи в риск“ обучение на педагогически персонал и ромски медиатори на територията на Страсбург за периода 01.06.2015 – 05.06.2015 г. 2. Всеки участник предлага единична цена в лева, която не трябва да надвишава максимално заложената от Възложителя единична цена в лева за съответните дейности, разписани в Техническата спецификация, като максимално предложената обща цена от всеки участник не може да надвишава 32 385,00 (тридесет и две хиляди триста осемдесет и пет) лева, в т.ч.: 2.1. За осигуряване на двупосочни самолетни билети с включена медицинска застраховка и трансфер летище – хотел – летище, предложената цена не трябва да надвишава 15 113,00 лева. 2.2. За осигуряване на хотелско настаняване предложената цена не трябва да надвишава 17 272,00 лева.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

30754 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр. Смядово и с.Ветрино

NUTS:

BG333

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Всяка оферта трябва да съдържа:1.1 Списък на документите и информация, съдържащи се в офертата, подписан от участника. 1.2 Представяне на участника – Образец №1, което включва посочване на единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата 1.3 При участници обединения – копие на договора за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението - и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващия. Когато определеният изпълнител е неперсонифицирано обединение на физически и/или юридически лица, договорът за обществена поръчка се сключва, след като изпълнителят представи пред Възложителя заверено копие от регистрация по БУЛСТАТ на създаденото обединение. Чуждестранните юридически лица представят еквивалентен документ за съдебна регистрация от държавата, в която са установени. 1.4 За доказване на техническите възможности и/или квалификация, участникът трябва да представи: списък на услугите, които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършените услуги – Образец №2. Доказателството за извършените услуги се предоставя под формата на удостоверение или референция, издадени от получателя или от компетентен орган, или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за услугата. Минимално изискване: Участникът трябва да е изпълнил минимум една услуга, еднаква или сходна с предмета на обществената поръчка, а именно: Осигуряване на самолетни билети и хотелско настаняване извън територията на България. или Осигуряване на самолетни билети и трансфер до хотел извън територията на България. 1.5 Декларация за съгласие за участие като подизпълнител. За целта посоченият подизпълнител следва да попълни и подпише приложената към настоящата документация декларация, съгласно Образец №3. 1.6 Декларация за липсата на обстоятелствата по чл. 106, ал. 1, чл. 107 и чл. 109, ал.2 буква “а” от Регламент (ЕО, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и Съвета на ЕС, относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета на ЕС – Образец №4. 1.7 Нотариално заверено пълномощно, в случай че лицето, което ще представлява участника в отношенията му с Възложителя, не е негов представител по закон. Документите в плик № 1 се представят в оригинал и на електронен носител в pdf.формат. Всички декларации се представят в оригинал и се подписват по реда и от лицата, посочени в настоящите указания. 2.1 Техническо предложение – Образец №5. Към техническото предложение се представя и декларацията по чл. 33, ал. 4 от ЗОП, ако е приложимо. 3.1 Ценово предложение – Образец №6.Участници, които по какъвто и да е начин, са включили някъде в офертата си извън Плик № 3 - с надпис "Предлагана цена" елемент/и, свързани с предлаганата цена (или части от нея), ще бъдат отстранени от участие в настоящата процедура. Документите в плик№2 и № 3 се представят в оригинал и на електронен носител в pdf.формат.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

14/05/2015 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

ДА

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Офертите за участие в процедурата се подават на адреса на Възложителя - гр. Смядово, пл. ”Княз Борис I” № 2 , тел 05351 2033, факс: 05351 2226 - Информационен център; Офертите ще бъдат отворени на 15.05.2015 г. от 11:00 ч. от комисия назначена от възложителя. Срок на валидност на офертите – 90 (деветдесет) календарни дни от крайния срок за получаване на офертите.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

14/05/2015