BG-Габрово

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Габрово, пл. Възраждане № 3, За: инж. Янка Здравкова, Република България 5300, Габрово, Тел.: 066 818382, E-mail: zdravkova@gabrovo.bg, Факс: 066 809371

Място/места за контакт: Община Габрово

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.gabrovo.bg.

Адрес на профила на купувача: http://op.gabrovo.bg/155-.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Предоставяне на мобилни телефонни услуги за нуждите на Община Габрово и второстепенни разпоредители с бюджет, съгласно Техническите спецификации и проекта на договора.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

64210000

Описание:

Услуги по пренос на данни и съобщения


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Ориентировъчният брой SIM – карти, ползвани от Възложителя към обявяване на процедурата е 300 бр., разпределени както следва: Тарифа 1 - 30 % Тарифа 2 - 62 % Тарифа 3 - 8 % Максималната стойност на поръчката е в размер до 66 000 (шестдесет и шест хиляди ) лв. без ДДС или 79200 (седемдесет и девет хиляди и двеста) лв. с ДДС.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

66000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Община Габрово

NUTS:

BG322

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Представената оферта трябва да съдържа: 5.1. Представяне на участника: 5.1.1. Попълнен Образец № 1, съдържащ данни за лицето, което прави предложението - посочва се единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата; 5.1.2. Доказателства за упражняване на професионална дейност по чл.49, ал.1 от ЗОП - заверено от участника копие на валидни разрешения за осъществяване на далекосъобщения чрез подвижна клетъчна мрежа по стандарт GSM и UMTS с национално покритие ИЛИ декларация или удостоверение за наличие на такива разрешения, издадено от компетентен орган. Пояснение: В случай че участникът е обединение, документите се представят само за участниците, чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор; 5.2. Техническо предложение – по Образец № 2; 5.3. Ценова оферта – по Образец № 3; 5.4. Декларация за приемане условията на проекта на договор - по Образец № 4; 5.5. Сертификат за качество ISO 9001:20хх или еквивалент, съответстващ на предмета на поръчката. Всички документи, представени от Участника, следва да бъдат в оригинал или копие, заверено с подпис и печат, с гриф “Вярно с оригинала”.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

(К) = (ФО) + (ТО); максимална стойност – 100 точки (ТО) – Технически показател - максимална стойност – 30 точки, където ТО = К7+K8 (ФО) – Показател за цена - максимална стойност – 70 точки, където ФО = К1 +К2 + К3 + К4 + К5 + К6 Оценките по отделните показатели и К се определят съгласно Методика - приложение към документацията.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

14/05/2015 16:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик в деловодството на Община Габрово. Пликът с офертата следва да съдържа следния надпис: ОФЕРТА Община Габрово гр. Габрово 5300; пл. ”Възраждане ” № 3 за: „Избор на оператор за предоставяне на мобилни телефонни услуги за нуждите на Община Габрово и второстепенни разпоредители с бюджет” ....................../име на Участника/ ..................................... /адрес за кореспонденция/ ..... /лице за контакт, телефон, факс и електронен адрес/ Офертите ще се отварят в 11.00 часа на 15.05.2015 г. в Зала, ет. 3 /сградата на Община Габрово – пл. Възраждане №3/. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата. Срокът на валидност на офертата не може да бъде по-малък от 60 календарни дни считано от крайния срок за получаване на оферти.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

14/05/2015