Версия за печат

BG-Борово

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Борово, област Русе, ул. Никола Й.Вапцаров № 1a, За: Кмет на Община Борово, България 7174, Борово, Тел.: 08140 2253, E-mail: borovo@borovo.org, borovo_op@b-trust.org, Факс: 0817 71774

Място/места за контакт: Община Борово

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.borovo.org.

Адрес на профила на купувача: http://www.borovo.org/bg/oporachki.html.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Строителство

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Предмет на поръчката е ремонт на общински обекти през 2015г., съгласно Технически спецификации и КСС, включващ следните обособени позиции: 1. Обособена позиция №1 – Ремонт на сградата на пенсионерски клуб «Бай Гатьо» - гр.Борово; 2. Обособена позиция №2 - Ремонт на участъци от ОПМ, катко следва: RSE 1001-50004 /ІІІ-5402, Ценово-Обретеник/ Обретеник-Горно Абланово-Батин от 0+000 до 17+800 /17.800 км/; RSE 2002-50008 /І-5,Тръстеник-Бяла/-Екзарх Йосиф-/RSE1001/ от 0+000 до 8+000 /8.000 км/; RSE 1003/50012/3/ /І-5,Обретеник-Бяла/Волово-Брестовица/Граница общ./Борово-Бяла/-Ботров-Бяла /І-5/ от 0+000 до 6+400 /6.400 км/; RSЕ 1005-51021/3/ /І-5,Обретеник-Бяла/-Граница общ./Борово-Две Могили/-Батишница-Бъзовец-/RSE1082/ от 0+000 до 2+300 км /2.300 км/; RSE 2006-51027 /Борово-Баниска/ от 0+000 до 5+600 /5,600 км/.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

45233142

Описание:

Работи по ремонт на пътища


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Ремонтните дейности по обектите, включват: фрезоване стара асфалтова настилка; полагане на плътен асфалтобетон за изкърпване, като конкретните видове строително-ремонтни дейности за всеки обект са описани в Количествени сметки. Категорията на обектите е ІV-та категория, съгласно Наредба №1/2003г. Подробно описание на предмета на поръчката се съдържа в Техническата спецификация и Количествените сметки към публичната покана.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

149940 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

На територията на община Борово, област Русе

NUTS:

BG323

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Технически и Квалификационни изисквания към участниците: 1. Наличие на опит в строителството с предмета на об. позиция – да има изпълнени не по-малко от 3 (три) обекта с предмета на съответната об.позиция, за която участва общо за последните 5 /пет/ години, което се доказва с представяне на Списък-декларация на строителството, изпълнено през последните 5 години, считано от датата на подаване на офертата, а за строителство, което е еднакво или сходно с предмета на поръчката, и удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема на строителството, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания; удостоверенията съдържат и дата и подпис на издателя и данни за контакт. 2. Да е вписан в Централния професионален регистър на строителя, което се доказва с представяне на валидно Удостоверение от КСБ за вписване в ЦПРС, съответстващо на категория на обектите (ІV-та категория). 3. Липса на обстоятелствата по чл.47, ал.1, 2 и 5 от ЗОП, за което се представя декларация по образец. Изисквания за качество: СРР да отговарят на нормативните изисквания и стандарти за строителство. Да се спазва Наредба № 2 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на СРР. За обекта по об.позиция №2 да се спазва Инструкцията за организацията и технологията за изпълнение на работите за поддържане и ремонт на общинските пътища на Община Борово. СРР да се извършват при спазване на нормативните изисквания. Вложените материали при строителството да имат сертификати за качество. Участникът да предложи гаранционни срокове за всички видове СРР, предвидени за изпълнението на обекта, които да не са по-малки от тези определени в Наредба № 2 от 31 юли 2003г. за въвеждане в експлоатация на строежите в РБ и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Показатели за Комплексна оценка на офертите и относителната им тежест: П1. Организация за изпълнение на поръчката – 50%; П2. Срок за изпълнение – 5% точки; П3. Цена за изпълнение на СМР – 40 %; П4. Размер на авансово плащане – 5%. Комплексната оценка = П1+П2 + П3+П4. Начин на оценка и класиране на офертите по получената комплексна оценка: съгласно Методиката за оценка, утвърдена от Възложителя. Оценяването се извърша по отделно за обособените позиции. Цялата документация, условия и информация по настоящата поръчка да се публикуват в профила на купувача - http://www.borovo.org/bg/oporachki.html. Източник на финансиране: целева субсидия за капиталови разходи.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

15/05/2015 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Срок на валидност на офертите: 90 календарни дни от крайния срок за поучаване на офертите. Гаранция за изпълнение на договора: 2% от стойността на договора. Срок на изпълнение: участникът предлага срок за изпълнение на СРР на поръчката, който да не е повече от 90 /деветдесет/ календарни дни от скл. на договора. Дата на отваряне на офертите: на 18.05.2015 г. в 11:00ч. в гр. Борово в Заседателната зала на Община Борово ет.3. Офертата трябва да съдържа следните ДОКУМЕНТИ, в тази последователност: 1. Ценово предложение за изпълнение на поръчката (по образец) с посочен срок за валидност на офертата, придружено с КСС и анализи на единичните цени; 2. Техническо предложение за изпълнение на поръчката (по образец) със съдържание, подлежащо на оценка съобразно методиката. 3. Заверено копие на валидно Удостоверение от КСБ за вписване в ЦПРС, съответстващо на категория на обектите ( ІV-та категория); 4. Удостоверение за актуално състояние или ЕИК съгласно чл.23 от ЗТР; 5. Списък-декларация на строителството (в свободен текст), изпълнено през последните 5 години, считано от датата на подаване на офертата, а за строителство, което е еднакво или сходно с предмета на поръчката, и удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема на строителството, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания; удостоверенията съдържат и дата и подпис на издателя и данни за контакт. 6. Списък-Декларация на техническото оборудване, което участникът предвижда за изпълнението на поръчката ( в свободен текст); 7. Списък-Декларация на специалистите, включително отговорниците по качеството, които ще участват в изпълнението на поръчката ( в свободен текст); 8. Декларация за липса на обстоятелствата по чл.47, ал.1, 2 и 5 ЗОП- по образец; 9. Декларация за съгласие с проекта на договор ( в свободен текст) 10. Декларация за ползване или не на подизпълнител и дела на участието му, както и декларация за съгласие за участие от подизпълнителя, само ако се предвижда ползването на такъв (в свободен текст); 11. Документ за регистрация по ЗДДС, ако е регистриран или Декларация, че не е регистриран (в свободен текст). * Изброените документи се поставят в посочената последователност в непрозрачен плик с надпис «Оферта», върху който са посочени наименованието, представляващото лице, ЕИК, адреса и телефон/факс за контакти с участника, както и точното наименование на предмета на настоящата поръчка и обособената/ите позиция/ии, за които се участва. Офертите на участниците се подават и приемат в деловодството на Община Борово на адрес: област Русе, община Борово, гр. Борово 7174, ул. “Никола Вапцаров” №1А. Офертите трябва да бъдат получени от Възложителя на посочения адрес, не по-късно от деня и часа, посочени в публичната покана. Възложителят не приема за участие и връща незабавно на участника оферта, която е в незапечатан, скъсан или прозрачен плик или е подадена след изтичане на крайния срок за получаване на офертите. !Кандидат, който не отговаря на изискванията може да бъде отстранен от участие в процидурата.!При сключване на договор определеният за изпълнител представя документи, издадени от компетентен орган, за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл.47, ал.1, т.1 от ЗОП ( освен когато законодателството на държавата, в която е установен, предвижда включването на някое от тези обстоятелства в публичен регистър или предоставянето им служебно на възложителя), и декларация за липсата на обстоятелствата по чл.47, ал.5 от ЗОП. !При сключване на договор определеният за изпълнител представя Гаранция за изпълнение на договора в размер на 2% (два процента) от стойността му. !Възложителят е длъжен да публикува в профила на купувача при условията на чл. 22б, ал.3 от ЗОП договора и допълнителните споразумения към него.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

15/05/2015