BG-с.Руен

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Руен, ул. Първи май 18, За: Хасибе Рамаданова, Република България 8540, с.Руен, Тел.: 05944 6233, E-mail: obstina_ruen@mail.bg, Факс: 05944 6476

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.obstinaruen.com.

Адрес на профила на купувача: http://www.obstinaruen.com/ruen/obschina-ruen/obschestveni-porchki-sobschenija-i-profil-na-kupuvacha.php..


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Предметът на обществената поръчка е закупуване на столове за монтиране в Културно- информационен център с. Руен. В обхвата на поръчката попадат и доставка и монтаж на оборудването-столове.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

39112000

Описание:

Столове


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

401 броя и с характеритики съгласно Техническа спецификация.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

41667 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

общинска сграда, находяща се в кв. 08 по плана на с.Руен, община Руен.

NUTS:

BG341

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

При изпълнение на предмета на поръчката следва да се съобрази изцяло с изготвена техническа спецификация, неразделна част от поканата.Участниците следва да разполагат със сертификат за качество като готово изделие и сертификат за негоримост на използваната дамаска. Гаранционния срок на доставеното оборудване и обзавеждане следва да е минимум 24 месеца. Предложената цена следва да включва и доставка и монтаж на място.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Критерият за оценка на офертите е определен в съответствие с чл.37 от ЗОП - „икономически най-изгодна оферта”, както следва: 1. ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ (К1) – 50 т.; 2. ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА (К2) – 50 т. Методиката е неразделна част от публичната покана и е достъпна на адрес: http://www.obstinaruen.com/ruen/obschina-ruen/obschestveni-porchki-sobschenija-i-profil-na-kupuvacha.php.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

12/05/2015 16:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Срок на валидност на предложенията – 60 календарни дни от датата на приемането им от възложителя. Офертата следва да съдържа : - Представяне на участника по чл.56, ал.1, т.1 от ЗОП - Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП; -Декларация по чл.56, ал.1, т.8 от ЗОП за използване/ не използване на подизпълнители; - Декларация за съгласие за участие като подизпълнител; - Декларация за липса на свързаност с друг участник по чл. 55, ал. 7 ЗОП, както и за липса на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2 ЗОП; - Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП за приемане на условията в проекта на договор - Сертификат за качество като готово изделие или еквивалнт и сертификат за негоримост на използваната дамаска или еквивалент - Ценово предложение - Техническо предложение Поканата и приложенията към нея, както и настоящата заповед да се публикуват в профила на купувача: http://www.obstinaruen.com/ruen/obschina-ruen/obschestveni-porchki-sobschenija-i-profil-na-kupuvacha.php. Офертите ще бъдат разгледани на 13.05.2015 г. от 10.00 ч. в заседателната зала на общината. Отварянето на офертите ще се извърши при условията на чл.68, ал.3 от ЗОП. Място за подаване па предложенията – сградата на Община Руен, ул. “Първи май” №18, етаж трети, деловодство. Не може да участва във възлагането на обществената поръчка лице, съответно Възложителят ще отстрани от участие в процедурата всеки Участник, при който е налице някое от следните обстоятелства: - осъден е с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран за: престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система (включително изпиране на пари) по чл. 253-260 от Наказателния кодекс (НК); подкуп по чл. 301-307 от НК; участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от НК; престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от НК; престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от НК; престъпление по чл. 108а от Наказателния кодекс - при възлагане на поръчки по чл. 3, ал. 2. - обявен е в несъстоятелност; - в производство е по ликвидация или се намира в подобна процедура съгласно националните му закони и подзаконови актове; -има задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс към държавата и към община, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, или има задължения за данъци или вноски за социалното осигуряване. При сключване на договор определеният изпълнител е длъжен да представи документи, издадени от компетентен орган, за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 от ЗОП и декларации за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП, както и гаранция за изпълнение на задълженията по договора в размер на 3 % (три процента) от стойността на договора. Тя може да се представи по банкова сметка на възложителя- банка "Инвестбанк" АД, клон Бургас, офис Руен, IBAN: BG89IORT73783310900000, BIC: IORTBGSF или се като безусловна и неотменяема банкова гаранция, издадена от банка в полза на Възложителя със срок на валидност 10 (десет) календарни дни след изтичане срока на договора .

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

12/05/2015