Версия за печат

BG-Свищов

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Свищов, ул. Цанко Церковски №2, За: Даниела Станкова - Нач. отдел ОП, Мирослава Иванова - ст. експерт ОП, Република България 5250, Свищов, Тел.: 0631 68111, E-mail: op@svishtov.bg, Факс: 0631 60504

Място/места за контакт: Община Свищов

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.svishtov.bg/.

Адрес на профила на купувача: http://op.svishtov.bg/index.php/site/index?order=41.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Закупуване на микробус за нуждите на ДСХ „Мария Луиза” гр. Свищов. Фабрично нов микробус, произведен не по-рано от 2015 година, гарантирано неупотребяван, с гарантиран произход, придружен с необходимата техническа документация, свързана с обслужването на автомобила, да притежава сертификат за категория минимум Евро 5. Микробуса следва да бъде доставен напълно окомплектован с всички необходими принадлежности за спешни случаи (авто аптечка; пожарогасител; крик; ключ за гуми; комплект крушки; триъгълник; светлоотразителна жилетка) и доставен с 4 бр. стоманени джанти с гуми и размер съгласно изискванията на завода – производител.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

34100000

Описание:

Моторни превозни средства


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Прогнозна стойност и максимален разполагаем финансов ресурс на обществената поръчка: в размер до 48 333 (словом: четиридесет и осем хиляди триста тридесет и три) лева без ДДС. Доставка на един брой фаврично нов микробус.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

48333 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр. Свищов

NUTS:

BG321

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Предварителни условия за участие и изисквания към участниците. Участникът да отговаря на изискванията на чл.47, ал.1, т.1 и ал.5 от Закона за обществените поръчки 1. Не може да участва във възлагането на поръчката лице, съответно Възложителят ще отстрани от участие в процедурата всеки участник, при който е налице някое от следните обстоятелства: а) осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран за: престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари по чл. 253-260 от Наказателния кодекс (НК); подкуп по чл. 301-307 от НК; участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от НК; престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от НК; престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от НК; б) при който лице по чл.47, ал.4 от ЗОП, е свързано лице с Възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация. в) е сключило договор с лице по чл.21 или чл.22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси. 2. Когато участникът предвижда участието на подизпълнител при изпълнение на поръчката, изискванията на чл.47, ал.1, т.1 и ал.5 от ЗОП, се прилагат и за подизпълнителя. Изисквания за технически възможности и квалификация на участника - Участникът трябва да отговаря на следните минимални изисквания за технически възможности и квалификация: а) изпълнена минимум 1 (една) доставка, която е еднаква или сходна с предмета на обществената поръчка, през последните три години, считано от датата на подаване на офертата. * Под „доставка, която е еднаква или сходна с предмета на обществената поръчка” следва да се разбира доставка на автомобил/и. б) Участникът в процедурата следва да има внедрени следните системи: - ISO 9001:2008 или еквивалент за внедрена система за управление на качеството с обхват предмета на поръчката. - ISO 14001:2004 или еквивалент за внедрена система за управление на околната среда с обхват предмета на поръчката в) Участникът в процедурата следва да е производител или упълномощен представител на производителя за територията на Република България. В случай, че участника е упълномощен представител следва да представи оторизационно писмо от производителите, удостоверяващи правата за представителство и търговия на територията на страната – заверено копие в превод на български език. * В случай, че участникът участва като обединение, което не е юридическо лице, съответствието с критериите за подбор се доказва от един или повече от участниците в обединението. ** Съгласно чл.51а от ЗОП, Участниците може да докажат съответствието си с изискванията за технически възможности и/или квалификация с възможностите на едно или повече трети лица. В тези случаи, освен документите, определени от възложителя за доказване на съответните възможности, участникът представя доказателства, че при изпълнението на поръчката ще има на разположение ресурсите на третите лица. Трети лица може да бъдат посочените подизпълнители, свързани предприятия и други лица, независимо от правната връзка на участника с тях.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Класирането на офертите ще се извърши по критерий „Икономически най-изгодна оферта”, при следната методика по посочените показатели, съответните им относителни тежести и съгласно комплексна оценка по следната формула: КОФ = П1 х 0,20 + П2 (СБ + ВП ) х 0,10 + П3 х 0,10 + П4 х 0,6= 100 т. макс. Показатели и относителната им тежест за определяне на комплексната оценка П1 Гаранционнен срок на микробуса 20 % П2 Сервизно обслужване 10% П3 Срок на доставка 10% П4 Цена 60 % Точни указания за определяне на оценката по всеки показател са посочени в т.5. Критерии, показатели и методика за определяне на комплексната оценка на офертите от указанията за участие, неразделна част от документацията за участие.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

13/05/2015 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Офертите на участниците ще се приемат в деловодството на Община Свищов на адрес гр. Свищов 5250, ул. "Цанко Церковски" №2, всеки работен ден до датата и часа посочени в публичната покана. Документацията за участие в процедурата може да бъде намерена на интернет адреса на Възложителя www.svishtov.bg в раздел "Профил на купувача" (Обществени поръчки). Отварянето на офертите ще се извърши на 14.05.2015 г. в 10.00 часа в Зала №1 на административната сграда на Община Свищов на ул. „Цанко Церковски” №2. Съгласно чл.68, ал.3 от ЗОП отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на други лица при спазване на установения режим на достъп до сградата, в която се извършва отварянето.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

13/05/2015