Версия за печат

BG-Смядово

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Смядово, пл. Княз Борис І № 2, За: Иван Кюркчиев, Р. България 9820, Смядово, Тел.: 05351 2033, E-mail: obshtina_smiadovo@abv.bg, Факс: 05351 2226

Място/места за контакт: Община Смядово

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.smyadovo.bg..

Адрес на профила на купувача: http://op.smyadovo.bg/.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

" Осигуряване на публичност и изготвяне на печатни издания по проект BG06-210 "Шанс за социално включване на децата в общините Смядово и Ветрино" в три обособени позиции както следва: Обособена позиция №1: " Осигуряване на публичност по проект BG06-210 "Шанс за социално включване на децата в общините Смядово и Ветрино" Обособена позиция №2: "Изготвяне на печатни издания по проект BG06-210 "Шанс за социално включване на децата в общините Смядово и Ветрино Обособена позиция №3: „Разработка на интернет сайт за проекта”.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

79341000, 22462000, 72420000

Описание:

Рекламни услуги
Рекламни печатни материали
Услуги по интернет разработка


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Осигуряване на публичност и изготвяне на печатни издания по проект BG06-210 "Шанс за социално включване на децата в общините Смядово и Ветрино" в три обособени позиции както следва: Обособена позиция 1: Осигуряване на публичност по проект "Шанс за социално включване на децата в общините Смядово и Ветрино"включваща следните задачи: Задача 1. Провеждане на четири информационни кампании в общините - за активно признаване и оценяване на многообразието и различието. Провеждане на четири информационни кампании в общините - за активно признаване и оценяване на многообразието и различието. – 4; Задача 2. Изготвяне на информационни материали. Листовки, брошури и други информационни материали брой 600; поставяне информационни табла за проекта брой 8; пресконференции брой 4; банери брой 2; Плакати брой 100; Календарчета брой 2000; Химикали брой 600; Флаш памет 4GB брой 50; Работни чанти брой 50; пад брой 100; папки брой 100; чаши брой 400; тениски брой 400; шапки брой 400; балони брой 1000; торбички брой 400; Публикации брой 8; Обособена позиция 2: Изготвяне на печатни издания по проект BG06-210 "Шанс за социално включване на децата в общините Смядово и Ветрино" включваща следните задачи: Задача 1. Дневник на детето (198 за Смядово и 140 за Ветрино) Дневник на детето (198 за Смядово и 140 за Ветрино) брой 338; Задача 2. Изготвяне на наръчници за родители Изготвяне на наръчници за родители брой 500; Обособена позиция 3: Разработка на интернет сайт за проекта. Разработка на интернет сайт (включително домейн, хостинг, разходи за разработка на сайта, попълване на информация и т.н.)- 2бр. Максимално допустимата крайна цена на поръчката е в размер: 30 123,11 лв. (тридесет хиляди сто двадесет и три лева, единадесет стотинки) без ДДС, образувана по следния начин. Обособена позиция 1: Максимално допустима стойност 20 076,82 лв.(двадесет хиляди седемдесет и шест лева, осемдесет и две стотинки) без ДДС. Обособена позиция 2: Максимално допустима стойност -7 546,24 лв.(седем хиляди петстотин четиридесет и шест лева, двадесет и четири стотинки) без ДДС. Обособена позиция 3: Максимално допустима стойност -2 500,05 лв.(две хиляди петстотин лева ) без ДДС.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

30123 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр. Смядово и с.Ветрино

NUTS:

BG333

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Всяка оферта трябва да съдържа: ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧАСТНИК и списък на документите, съдържащи се в офертата ; Декларация, че участника е запознат с всички обстоятелства и условия от значение за поръчката; Декларация, че участника ще спазва всички условия, необходими за изпълнение на поръчката ; Декларация за приемане на условията в проекта на договор; Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП;Декларация за липса на свързаност с друг участник по чл. 55, ал. 7 ЗОП, както и за липса на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2 ЗОП;. Доказателства за техническите възможности и/или квалификация за изпълнение на обществената поръчка.За обособена позиция 1: Участникът следва да е изпълнил за последните три години, считано до датата на подаване на офертата поне една услуга, с еднакъв или сходен предмет, а именно: организиране и провеждане на информационни събития, (услуги за изработване на информационни и/или рекламни материали и/или провеждане на събития, кампании или обществени мероприятия) и да е провел конференция и/или събитие и/или кампания и/или обществено мероприятие за минимум 40 човека.Участникът трябва да има внедрена от акредитиран орган система за управление на качество ISO 9001:2008 или еквивалентна; Представя се заверено копие от сертификата.Участникът трябва да разполага със следния екип ангажиран за изпълнение на дейностите предмет на поръчката:Ключов експерт организиране на събития - Ръководител екип:Образователна степен – бакалавър или магистър с инженерна специалност, икономика, право, публична администрация, журналистика или еквиваленти.Професионален опит - минимум 3 години опит в областта на организиране на събития.Участие в минимум 1 проект като Ръководител екип, в областта на организиране на събития.Ключов експерт дизайн и предпечатна подготовка:Образователна степен – бакалавър със специалност полиграфия графичен дизайн, приложни изкуства или еквивалентна.Професионален опит - минимум 2 години опит в областта на дизайна и предпечатната подготовка.Участие в минимум 1 проект, свързан с разработване на рекламни и информационни материали и организиране на събития пресконференции и/или медийни събития и/или публикации в пресата и/или редакция на публикации, статии и др. текстове, предназначени за медийно представяне.Ключов експерт публични комуникации:Образователна степен – бакалавър със специалност икономика и/или маркетинг и/или икономика на масмедиите и/или висше журналистическо и/или висше хуманитарни професии или еквивалентна. Професионален опит – минимум 2 години опит в областта на публичните комуникации.Участие в минимум 1 проект в областта на публичните комуникации.Обособена позиция 2: Участникът следва да е изпълнил за последните три години, считано до датата на подаване на офертата поне една услуга, с еднакъв или сходен предмет, а именно: дейности, свързани с изработване на информационни и/или рекламни материали ,печат и предпечат. Участникът трябва да има внедрена от акредитиран орган система за управление на качество ISO 9001:2008 или еквивалентна; Представя се заверено копие от сертификата.Участникът трябва да разполага със следния екип ангажиран за изпълнение на дейностите предмет на поръчката:Ключов експерт организиране на събития - Ръководител екип:Образователна степен – бакалавър или магистър с инженерна специалност, икономика, право, публична администрация, журналистика или еквиваленти. Професионален опит - минимум 3 години опит в областта на предпечат и печат.Ключов експерт дизайн и предпечатна подготовка.Образователна степен – бакалавър със специалност полиграфия графичен дизайн, приложни изкуства или еквивалентна.Професионален опит - минимум 2 години опит в областта на дизайна и предпечатната подготовка. Обособена позиция 3:-->продължава в Допълнителна информация.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Техническа оценка на предложението (ТП)Тежест на критерия – 40%, включващ срок за изпълнение на поръчката. Финансовата оценка (ФП). Най-ниска предлагана цена. Тежест на критерия – 60%

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

12/05/2015 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

ДА

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

-->продължение от Изискване за изпълнение на поръчката:Участникът следва да е изпълнил за последните три години, считано до датата на подаване на офертата поне една услуга, с еднакъв или сходен предмет, а именно: дейности, свързани с разработване и/или внедряване и/или осъвременяване и/или поддръжка на интернет сайтове. Нотариално заверено пълномощно на лицето, упълномощено да представлява участника в процедурата (тогава, когато участника не се представлява от лицата, които имат право на това, съгласно документите му за съдебна регистрация); Декларация за участието на подизпълнители – попълва се Образец № 9; за всяка Обособена позиция Забележка: Когато офертата предвижда участие на подизпълнители, в нея се посочват имената на подизпълнителите, вида на работите, които ще извършват и дял в проценти от стойността на обществената поръчка.Декларация за съгласие за участие като подизпълнител Забележка: Такава декларация се подава от всеки подизпълнител, в случай че са повече от един. Декларация от членовете на обединението; Декларация за спазването на изискванията за закрила на заетостта, включително и за минимална цена на труда и условията на труд. Органите, от които участниците могат да получат необходимата информация за задълженията, свързани със закрила на заетостта и условията на труд, които са в сила в Република България, са Агенция по заетостта и Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“. Декларация във връзка с чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРС; Документите в плик № 1 се представят в оригинал, заверено от участника копие и на електронен носител. Всички декларации се представят в оригинал и се подписват по реда и от лицата, посочени в настоящите указания. Съдържание на ПЛИК № 2: „Техническа оферта”– Образец № 18 следва да бъде изготвено по приложения образец към настоящата документация при съблюдаване на изискванията от техническите спецификации, изискванията към офертата и условия за изпълнение на поръчката. Към техническото предложение се представя и декларацията по чл. 33, ал. 4 от ЗОП, ако е приложимо. Всеки участник следва да предложи срок за изпълнение на дейностите предмет на обществената поръчка. Когато участникът участва за повече от една обособена позиция Плик №2 „Предложение за изпълнение на поръчката” се представя толкова пъти, за колкото обособени позиции участникът участва, като на плика следва да е изписан номера и наименованието на обособената позиция, за която се отнася предложението. 3.3. Съдържание на ПЛИК № 3 „Предлагана цена”. Попълва се Образец № 19 „Ценово предложение” и приложение №20;; Когато участникът участва за повече от една обособена позиция Плик №3 „Предлагана цена„ се представя толкова пъти, за колкото обособени позиции участникът участва, като на плика следва да е изписан номера и наименованието на обособената позиция, за която се отнася предложението.Страниците на всеки един от документите, които са включени в Плик "№ 3" трябва да бъдат последователно номерирани. Участници, които по какъвто и да е начин, са включили някъде в офертата си извън Плик „№ 3" - с надпис "Предлагана цена" елемент/и, свързани с предлаганата цена (или части от нея), ще бъдат отстранени от участие в настоящата процедура. Офертите за участие в процедурата се подават на адреса на Възложителя - гр. Смядово, пл. ”Княз Борис I” № 2 , тел 05351 2033, факс: 05351 2226 - Информационен център; Офертите ще бъдат отворени на 13.05.2015 г. от 11:00 ч. от комисия назначена от възложителя.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

12/05/2015