Версия за печат

BG-Добрич

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

община Добричка, улица Независимост № 20, За: инж. Васко Добрев Георгиев, Р България 9300, Добрич, Тел.: 058 600889, E-mail: obshtina@dobrichka.bg, Факс: 058 600180

Място/места за контакт: община Добричка

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.dobrichka.bg.

Адрес на профила на купувача: http://dobrichka.bg/profile/.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Предметът на обществената поръчка е "Почистване на микросметища в населените места на община Добричка - с 3/три/ самостоятелно обособени позиции, включващо: пролетно и есенно почистване на микросметищата в селата. Обособените позиции са определени на териториален принцип и включват съседни села. Почистването на микросметищата се състои в изгребване на отпадъците до повърхността на почвата, пробутване и депониране в определени места на основните площадки.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

90513200

Описание:

Услуги по отстраняване на твърди отпадъци от населените места


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Броят на машиносмените, необходими за почистване на микросметищата е 70,0 бр. като за първа обособена позиция е 25,0 бр., за ІІ-ра обособена позиция е 22,5 бр.и за ІІІ-та обособена позиция е 22.5 бр. Неразделна част от настоящата поръчка е приложената техническа спецификация с изисквания за изпълнение на почистването. Прогнозната стойност на поръчката е 40 811 без включен ДДС, като за 1-ва ОП е 14 575 лв., за 2-ра ОП е 13 118 лв и за 3-та ОП е 13 118 лв. Предложената цена за изпълнение на цялата поръчка, и на трите обособени позиции не трябва да надвишава обявената прогнозна стойност без вклчен ДДС.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

40811 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Микросметища за отпадъци в и около населените места от община Добричка.

NUTS:

BG332

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Кандидата да разполага минимум с един брой пробутваща машина за такъв вид дейност, технологична съоръженост и квалифициран персонал за една обособена позиция. Почистването на микросметищата от битови и други отпадъц,включващо- пробутване и депониране, се извършва с булдозер или фадрома или друга пробутваща машина технологично пригодена за извършване на подобен вид дейност. Изисквания за качеството: Изгребване на отпадъците до повърхността на почвата, пробутването им в определени места на основните площадки и стифирането им. Почистването на микросметищата се състои в изгребване на отпадъците до повърхността на почвата, пробутване и депониране в определени места на сметищните площадки. При възможност разделно пробутване и депониране на битови,животински и строителни отпадъци. Задължително се почистват и ликвидират всички микросметища в рамките на договорираните машиносмени за всяко село. Под машиносмяна Възложителят определя: 8 часова непрекъсната работа на пробутваща машина, в т.ч. за почистване и ликвидиране намикросметища, вкл. и други такива. Разходите за транспортиране обслужване и всички други разходи се калкулират в цената за машиносмяна, но не са за сметка на времетраенето за почистване и ликвидиране на сметищата. Почистването в някой от селата ще се извършва на два етапа-двукратно през годината-пролетно и есенно почистване. Пролетно почистване –отпочващо веднага след подписването на договора и есенно -отпочващо от 09.11.2015 г. Срокът за изпълнение на почистването се определя от необходимите машиносмени за всяко населено място, като за половин машиносмяна се определя един ден. Сроковете за изпълнение по обособени позиции са както следва: За 1-ва ОП-39 р. дни от които за пролетно почистване-24 р.дни, есенно-15 р. дни; 2-ра ОП-31 р. дни от които за пролетно почистване-21 р. дни, есенно-10 р. дни; 3-та ОП-31 р. дни от които за пролетно почистване-17 р. дни, есенно-14 р. дни. Плащанията ще се извършат от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ чрез банков превод по сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в 14/четиринадесет дневен /срок след подписването на протокола за приемане на извършената работа и издаване на фактура за всяко населено място. Отчитане и приемане на извършената работа ще става с двустранно подписан протокол за извършена проверка от изпълнителя или негов представител и тричленна комисия от представители на кметството или кметското наместничество. Срокът на валидност на офертите следва да е най-малко 60 календарни дни, считано от последната обявена дата за подаване на оферти. Изисквания към кандидатите и документи, които следва да бъдат представени: Участниците е необходимо да имат опит-да са извършвали минимум една услуга-еднаква или сходна с предмета на настоящата поръчка. Изискването се доказва с представен Списък на услугите-/по образец/, еднакви или сходни с предмета на поръчката, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата, с посочване на стойностите, датите и получателите. Забележка: За еднакви или сходни услуги сходни с предмета на настоящата поръчка се разбират: извършване на земно насипни работи с пробутваща техника. Критерий за оценка: най-ниска цена за изпълнение на услугата-изразяваща се в цена за 1 бр. машиносмяна без включен ДДС. Забележка: Предложената от участника цена е окончателна и включва всички разходи по изпълнение на предмета на настоящата поръчка.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

12/05/2015 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

При подписване на договора за обществената поръчка участникът избран за изпълнител следва да представи: - документи издадени от компетентен орган за удостоверяване липсата на обстоятелства по чл. 47, ал. 1, т. 1 от ЗОП, освен когато държавата, в която е установен, предвижда включването на някое от тези обстоятелства в публичен регистър или предоставянето им служебно на възложителя; - декларация за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5. I.Всяка оферта следва да съдържа следните документи: 1. Административни сведения за кандидата(образец 1 от приложението към поканата) което включва: Посочване на единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен; адрес, включително електронен, за кореспонденция; 2. Документи за доказване на техническите възможности и квалификация на участниците: а/ Списък на услугите, извършени през последните 3 години, считано от датата на подаване на офертата, еднакви или сходни с предмета на настоящата обществената поръчка-образец № 2; б/Декларация по чл. 51, ал. 1, т. 9 от ЗОП, за техническото оборудване, машини и съоръжения, с които разполага участника с отбелязване дали е собствено или наето-образец № 3; в/Списък на техническите лица(собствени или наети)на трудов или граждански договор и ангажирани от участника за изпълнение на поръчката. 3. Декларация за приемане усровията на проекта на договор- образец № 4; 4. Декларация по чл. 55, ал. 7 от ЗОП-образец № 5; 5.Техническо предложение-образец № 6: 6. Предлагана цена -по образец № 7; За всяко обособена позиция се попълва отделно ценово предложение, което се поставя в отделен запечатан непрозрачен плик с надпис -Ценово предложение за......... обосопена позиция; Срокът на валидност на офертите следва да е най-малко 60 календарни дни, считано от последната обявена дата за подаване на оферти. II.Всички документи в офертата, представени от участника на чужд език, следва да бъдат придружени с превод на български език. Всички документи, които не са представени в оригинал, и за които не се изисква нотариална заверка, следва да бъдат заверени от участника на всяка страница с гриф „Вярно с оригинала” и саморъчен подпис на лицето. III. Оферти се подават в ЦУИ при община Добричкана адрес: гр. Добрич, ул. ”Независимост”№20. Всяка оферта трябва да се представи в запечатан непрозрачен плик, лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. Върху плика участникът следва да посочи предмета на поръчката, наименование на участника, адрес за кореспонденция и телефон. При изпращане по пощата на офертни документи за участие в обществената поръчка за дата на подаването им се счита датата на получаване в ЦУИ при община Добричка . IV. Заседанието на комисията за провеждане на обществената поръчка чрез публична покана е на 13.05.2015 г. от 10.00 часа в сградата на Община Добричка зала 108 на адрес: гр.Добрич, ул.„Независимост” №20. Право да присъстват при отварянето на офертите имат лицата по чл.68,ал.3 от ЗОП. V. В случай, че участниците имат нужда от разяснения по условията на обществената поръчка, съдържащи се в публичната покана и /или в приложенията към нея, те могат да отправят писмено своите питания на адреса, посочен в поканата. При писмено искане, направено до три дни преди изтичане на срока за получаване на оферти, възложителят е длъжен най-късно на следващия ден да публикува в профила на купувача писмени разяснения по условията на обществената поръчка. VI. Община Добричка предоставя достъп по електронен път до: Публичната покана, образци на документи, Техническата спецификация и проект на договор, които са публикувани в официалния сайт на община Добричка http://dobrichka.bg/profile/, рубрика „Обществени поръчки – профил на купувача“.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

12/05/2015