Версия за печат

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ЛЕКАРСТВАТА /ИАЛ/, ул. Дамян Груев №8, За: Луиза Алексндрова началник отдел АСДОП, България 1303, София, Тел.: 02 8903555, E-mail: bda@bda.bg, Факс: 02 8903434

Място/места за контакт: ИАЛ

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.bda.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.op.bda.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20150428hRuE146328.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„ОСИГУРЯВАНЕ НА САМОЛЕТНИ БИЛЕТИ ЗА ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ И БАГАЖ, ХОТЕЛСКО НАСТАНЯВАНЕ И ЗАСТРАХОВКА „ПОМОЩ ПРИ ПЪТУВАНЕ В ЧУЖБИНА” ПРИ СЛУЖЕБНИ ПЪТУВАНИЯ В ЧУЖБИНА ЗА НУЖДИТЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ЛЕКАРСТВАТА (ИАЛ)”

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

63500000, 66510000

Описание:

Услуги на туроператори и на туристически агенции; спомагателни туристически услуги
Застрахователни услуги


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Възложителят не се задължава да заяви самолетни билети, хотелско настаняване и застраховки за цялата стойност на договора. Количеството и дестинациите се определят от Възложителя в зависимост от конкретните нужди, с предварителни писмени заявки. Поръчката е за текущо изпълнение, за срок до влизане в сила на договора с избран изпълнител по открита процедура на ЗОП.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

40000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр.София

NUTS:

BG

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Изискванията към участника, който ще бъде определен за изпълнител на обществената поръчка, са следните: 1. Възможност и готовност за покриване на всички заявявани от Възложителя дестинации навсякъде в чужбина. 2. Самолетният билет включва следните услуги: превоз на пътници в икономична класа по маршрут «отиване и връщане», превоз на багаж, резервационни, летищни и други такси. Хотелско настаняване с придружаващите го такси. Застраховка „Помощ при пътуване в чужбина” за периода на пътуване. 3. Предлаганите маршрути следва да бъдат директни, а при невъзможност с минимален брой подходящи връзки за съответните дестинации и с възможност за най-благоприятни цени на авиокампаниите към датата на пътуване. Предлаганите хотели следва да бъдат минимум 2*, по възможност посочените от организатора на събитието и/или в локация с удобен транспорт и с цени, съобразени с Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина. 4. Начин, срок и място на изпълнение: 4.1. Начин на изпълнение – след предварителни писмени заявки на Възложителя. 4.2 Срок за изпълнение - до 1 час от потвърждаване на заявката, а при възникване на извънредни обстоятелства до 30 минути от потвърждаване на заявката, с възможност за изпълнение и в по-кратък срок при извънредни обстоятелства и/или спешни случаи, включително в извънработно време и през почивни и празнични дни. В този срок се включва и срокът за отговор от Изпълнителя при заявка за резервация на самолетни билети, хотелско настаняване и застраховки „Помощ при пътуване в чужбина”. Възложителят определя кога има извънредни обстоятелства. 4.3. Място на доставка – Изпълнителят трябва да доставя самолетните билети в сградата на ИАЛ, адрес гр. София, ул. Дамян Груев №8. 4.4. Изпълнителят следва да има възможност за отговор на запитване за самолетно пътуване, хотелско настаняване и застраховка в извън работно време, в празнични дни и при извънредни обстоятелства. Забележка* Изразът „възможност за отговор” означава участникът да разполага с мобилен телефон и преносим компютър с достъп до резервационните системи за извънредни ситуации и неочаквани промени във всеки един момент. 4.5. Отговорът трябва да съдържа всички възможни варианти за реализиране на пътуването (директни и такива с подходящи връзки), но не по-малко от три. Възложителят си запазва правото да избере съответен вариант, като потвърди заявката или да откаже възлагането й, в случай че нито един от предложените варианти не е подходящ по негова преценка. 5. При извънредни обстоятелства, възникнали след закупуването на самолетен билет или по време на пътуването, касаещи командированото лице, по вина на самолетната компания, изпълняваща полета, или при влошени метеорологични условия, непозволяващи осъществяването на съответния полет, изпълнителят се задължава да уведоми незабавно възложителя и да осигури билет със същата или с друга авиокомпания, като се съобрази с изискванията на възложителя. 6. При заявка за резервация на самолетен билет, изпълнителят следва да предоставя информация за визовите изисквания на държавата, до която се извършва пътуването (ако има такива). 7. Да предоставя на възложителя информация и да осигурява самолетни билети, съобразени с всички валидни към датата на пътуването отстъпки на авиокомпаниите (при седмичен престой, „уикенд правило” или други промоции). 8. Поръчката на възложителя следва да се изпълнява съгласно клаузите на договора, представляващ неразделна част от настоящата документация и офертата на изпълнителя. 9. Участникът да предложи възможности за осигуряване на бонуси (безплатни билети) на определена сума от стойността на закупените самолетни билети по време на договора. 10. При изпълнение на договора участникът е задължен да направи най-малко три предложения за хотели минимум 2*, съобразени с размера на квартирните пари, определени в Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина. Вариантите за хотелско настаняване следва да включват хотелите, препоръчани от организаторите на

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

П1: Предложен процент отстъпка от „такса обслужване” за самолетни и хотелски резервации–– максимална оценка – 60 точки. Числов израз на оценката по този показател (П1) са точките, които се изчисляват по следната формула – П1= Cn х Т1 Сmax Сn – процент отстъпка от таксата за обслужване на оценяваната оферта на съответния участник. Сmax – най-високият процент отстъпка от такса за обслужване в офертите на участниците; Т1= 60 – теглови коефициент. П2: „Освобождаване в проценти от дължимите по тарифни условия глоби при смяна на датата на пътуването, при отказ от самолетен билет или хотелска резервация” – максимална оценка – 30 точки. Числов израз на оценката по този показател (П2) са точките, които се изчисляват по следната формула: П2= On х Т2 Оmax Оn – процент на освобождаване от глоби на оценяваната оферта на съответния участник; Оmax – най-високият процент освобождаване от глоби в офертите на участниците; Т2= 30 – теглови коефициент. П3: Сума от стойностите на закупените самолетни билети в лева, над която се предоставя бонусен самолетен билет – икономична класа, независимо от стойността на билета–– максимална оценка – 10 точки. Числов израз на оценката по този показател (П3) са точките, които се изчисляват по следната формула – П3= Уmin х Т3 Уn Уmin – най- ниската стойност на закупените самолетни билети в лева, над която се предоставя бонусен самолетен билет – икономическа класа независимост от стойността на билета, по преценка на Възложителя; Уn – стойност на закупените самолетни билети в лева, над която се предоставя бонусен самолетен билет – икономическа класа независимост от стойността на билета, по преценка на Възложителя. Т3= 10 – теглови коефициент. Комплексната оценка на офертата на всеки участник се изчислява по формулата: Кмакс = П1 + П2+П3

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

12/05/2015 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Възложителят предоставя документацията /в т.ч. приложения, образци, проект на договор/ за участие безплатно и същата може да бъде намерена на интернет адреса на ИАЛ в рубрика Профил на купувача. Отварянето на офертите ще се проведе на13.05.2015 г. от 11,00 часа в сградата на ИАЛ при условията на чл.68, ал. 3 от ЗОП.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

11/05/2015