Версия за печат

BG-Сливен

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Сливен, бул. Цар Освободител №1, За: Таня Куманова, РБългария 8800, Сливен, Тел.: 044 611100, E-mail: g_tujarova@abv.bg, Факс: 044 662350

Място/места за контакт: Община Сливен

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.sliven.bg/.

Адрес на профила на купувача: http://www.sliven.bg/index.csp?f=9-00118-2015-014.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

”Извършване на услуги по дезинсекция, дезакаризация и дератизация на територията на община Сливен” Дейности: 1.Дезакаризация на тревни площи 2.Дезакаризация на тревни площи на спортни съоръжения извън и в гр. Сливен 3.Дезакаризация на ЦДГ извън гр. Сливен 4.Канална дератизация в града, в това число и ЦАО "Надежда" 5.Подова дератизация 6.Дезинсекция срещу пълзящи насекоми - бълхи, хлебарки, мравки, кърлежи 7.Дезинсекция срещу мухи и комари 8.Дезинсекция срещу комари Към документацията за участие е приложена Техническа спецификация – Приложение № 1.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

90921000

Описание:

Услуги по дезинфекция, дезинсекция и дератизация


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Стойността на обществената поръчка ще се формира на база констативни протоколи за качествено извършена работа от Изпълнителя.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

66000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Община Сливен

NUTS:

BG342

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

В офертата си участникът представя следните документи:1.Данни за лицето, което прави предложението-Образец №1;2.В случай,че участникът участва като обединение (или консорциум),което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, тогава участниците в обединението (или консорциума) представят заверено копие на документ-споразумение или договор.Документът трябва да съдържа клаузи, които гарантират, че:2.1.Всички членове на обединението/консорциума са отговорни заедно и поотделно за изпълнението на договора за обществената поръчка;2.2.Срокът на обединението е най-малко за времето, за което поръчката ще бъде изпълнена;Когато не е приложен документ (споразумение или договор) за създаването на обединение/консорциум или в приложеният такъв липсват клаузи, гарантиращи изпълнението на горепосочените условия, участникът ще бъде отстранен от участие по настоящата обществена поръчка. В учредителният договор е задължително наличието на клауза, уреждаща отношенията между съдружниците при съдебно отстраняване или друга форма за прекратяване на участието, което да гарантира изпълнението на договора за обществената поръчка и отчитането на извършената дейност по приключване на обществената поръчка.Когато в споразумението или договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението се представя и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият.3. Техническо предложение-Образец №2;4.Ценово предложение-Образец №3;5.Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.47,ал.1,т.1,б.„а” до б.„д” и ал.5 от ЗОП–попълва се,подписва се и се подпечатва приложения към документацията Образец №4,от лицата посочени в чл.47,ал.4 от ЗОП.6.Доказателства за техническите възможности и/или квалификация:Участникът представя следните документи:6.1. Списък на услугите, които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената услуга – Образец №5.Доказателството за извършената услуга се предоставя под формата на удостоверение, издадено от получателя или от компетентен орган, или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за услугата. Минимални изисквания: Всеки участник трябва да е изпълнил поне 1 (една) еднаква или сходна услуга с предмета на поръчката. Забележка: Еднаква или сходна услуга с предмета на поръчката е услуга за извършване на дейности по дезинсекция, дезакаризация и дератизация.6.2.Декларация посочваща образованието, професионалната квалификация и професионалния опит на лицата, които отговарят за извършването на услугата (ръководител за извършване на дейностите)–свободна форма; Минимални изисквания: Всеки участник следва да разполага с минимум 1 (един) специалист притежаващ правоспособност за ръководител за извършване на дейностите, съгласно чл.7,ал.3 от Наредба № 3/24.01.2005 г. на Министерството на здравеопазването и професионален опит в услугите предмет на договора най-малко 3 години.6.3. Данни за собствени или наети технически лица, които участникът ще използва за извършване на услугата–свободна форма;Минимални изисквания: Всеки участник следва да разполага с минимум 5 (пет) специалисти притежаващи правоспособност за изпълнител за извършване на дейностите, съгласно чл.7,ал.3 от Наредба №3/24.01.2005 г. на Министерството на здравеопазването;6.4. Декларация за техническото оборудване, за изпълнение на поръчката–свободна форма.Продължава в "Допълнителна информация".

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

“Икономически най-изгодна оферта“ за изпълнението на услугата, предмет на обществената поръчка ще бъде определена по следната формула: Ко = К*0,55 + С*0,45 Където: К – оценка на предложените единични цени за видове дейности – тежест в комплескната оценка - 55 (максималният брой точки по този показател е 55 точки) С - Срок за реакция, след уведомяване от Възложителя - тежест в комплексната оценка - 45 (максималният брой точки по този показател е 45 точки) 1. Оценка на предложените единични цени за видове дейности К се определя по следната формула: К = (ЕЦ i min / EЦ i *Рi)*100, където i=1 6 ЕЦi – единична цена за определен вид дейност, предложена от участника спрямо когото се прилага формулата, съгласно ценовото му предложение. ЕЦi min – най-ниската предложена цена за същия вид дейност, измежду ценовите предложения на всички участници в процедурата; i – номер на вид дейност, по съответното приложение където i е в границите от 1 до 6 Рi – относителна тежест на цената за извършване на конкретния вид дейност, изразена с проценти 1.Дезакаризация на тревни площи - Рi – относителна тежест на цената за извършване на конкретния вид дейност, изразена с проценти - 10 2.Канална дератизация - Рi – относителна тежест на цената за извършване на конкретния вид дейност, изразена с проценти - 8 3.Подова дератизация - Рi – относителна тежест на цената за извършване на конкретния вид дейност, изразена с проценти - 20 4.Дезинсекция срещу пълзящи насекоми - бълхи, хлебарки, мравки, кърлежи - Рi – относителна тежест на цената за извършване на конкретния вид дейност, изразена с проценти - 30 5.Дезинсекция срещу мухи и комари в сгради - Рi – относителна тежест на цената за извършване на конкретния вид дейност, изразена с проценти - 22 6.Дезинсекция срещу комари на открито - Рi – относителна тежест на цената за извършване на конкретния вид дейност, изразена с проценти - 10 Максималната стойност на величината К е 100. 2.Оценката на Срок за реакция, след уведомяване от Възложителя С се определя по следната формула: Срок р С= ---------------------------- * 100 Срок р (участник) където: „Срок р” е най-краткият предложен срок за реакция, след уведомяване от възложителя, а „Срок р (участник)” е предложеният срок за реакция, след уведомяване от Възложителя, от оценявания участник. Участникът, предложил минимален срок за реакция, след уведомяване от Възложителя, получава максимален брой точки, а за всеки следващ участник броят точки се определя съобразно съотношението между стойностите, определени по цитираната формула. Оценките по отделните показатели се представят в числово изражение с точност до втория знак след десетичната запетая. Максималният брой точки, който може да получи един участник е 100. Класирането на участниците се извършва по низходящ ред на получената комплексна оценка Ко, като на първо място се класира участникът, който е получил най-висока комплексна оценка Ко на офертата. В случай че комплексните оценки на две или повече оферти са равни, за икономически най-изгодна се приема тази оферта, в която се предлага най-ниска цена. Участникът, класиран от Комисията на първо място, се определя за изпълнител на обществената поръчка.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

08/05/2015 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Продължение от "Изисквания за изпълнение на поръчката":Минимални изисквания: за изпълнение на поръчката участникът трябва да разполага със следното минимално техническо оборудване: минимум 1 (един) брой генератори за студен аерозол ULV (ultra low volume) за мащабна, наземна дезинсекция; минимум 2 (два) броя леки ръчни/моторни пръскачки за наземна дезинсекция; минимум 3 (три) броя специализирани автомобили, от които най-малко 1(един) с висока проходимост, чрез които се осигурява безпрепятствен достъп до всички видове градски и извънградски плoщи;7.Видовете работи от предмета на поръчката, които ще се предложат на подизпълнители и съответстващият на тези работи дял в проценти от стойността на обществената поръчка, и предвидените подизпълнители и писмено съгласие от подизпълнителите–свободни форми. Забележка: Когато Участникът няма да използва подизпълнител/и представя документ–свободна форма удостоверяващ обстоятелството.8.Декларация за приемане на условията в проекта на договора - Образец № 6;9. Нотариално заверено пълномощно на лицето/ата, подписало/ли офертата, в случай, че няма/т представителни функции.10.Списък на документите, приложени към офертата, подписан и подпечатан от Участника.Забележка: Към документацията се съдържа и Образец № 7 - Проект на договор, който е само за сведение на участниците и не се изисква да бъде прилаган към офертата.Когато участникът предвижда участие на подизпълнители за всеки от тях се представят документи по т. 3.5, т. 3.Съдържание на офертата от документацията за участие.Когато участник в обществената поръчка е обединение, което не е юридическо лице се представят документи по т. 3 Съдържание на офертата, от документацията, спазвайки чл. 56, ал. 3, т. 1 и т. 2, от ЗОП. Съответствието с критериите за подбор се доказва от един или повече от участниците в обединението.Съгласно чл. 51а от ЗОП участник може да докаже съответствието си с изискванията за технически възможности и/или квалификация с възможностите на едно или повече трети лица. В тези случаи, освен документите, определени от възложителя за доказване на съответните възможности, участникът представя доказателства, че при изпълнението на поръчката ще има на разположение ресурсите на третите лица. Трети лица може да бъдат посочените подизпълнители, свързани предприятия и други лица, независимо от правната връзка на участника с тях. Валидността на офертите е 60 (шестдесет) календарни дни от крайния срок за получаване на офертите.Източник на финансиране: Обществената поръчка ще се финансира със собствени средства от общинския бюджет. Място за получаване на офертите:Офертите се подава в Център за административни услуги-деловодство, Община Сливен, гр. Сливен, бул. „Цар Освободител” № 1, не по-късно от деня и часа, посочени в публичната покана.Дата, час и място на отваряне на офертите: 11.05.2015 г., 16:00 часа, в стая № 19, в сградата на Община Сливен, гр. Сливен, бул. „Цар Освободител” № 1. Преди сключване на договор класираният на първо място участник, представя:документ/и, издаден/и от компетентен орган за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл.47,ал.1,т.1, б. "а" до б. "д" от ЗОП и декларация/и за липсата на обстоятелства по чл.47, ал.5 от ЗОП. Публичната покана, документацията за възлагане на обществената поръчка, приложенията към нея и образците на документи са публикувани на интернет адреса на Възложителя: http://www.sliven.bg - Профил на купувача - http://www.sliven.bg/index.csp?f=9-00118-2015-014.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

08/05/2015