BG-Добрич

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

община Добричка, ул.Независимост №20, За: инж.Милена Желязкова, РБългария 9300, Добрич, Тел.: 058600 889, E-mail: obshtina@dobrichka.bg

Място/места за контакт: община Добричка

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.dobrichka.bg.

Адрес на профила на купувача: http://dobrichka.bg/profile/.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Изготвяне на инвестиционни проекти за монтиране на изпъкнали изкуствени неравности от асфалтобетон върху пътища от републиканската и общинска пътна мрежа, в с. Методиево, с.Миладиновци, с.Победа и с.Стефаново, община Добричка.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

71322500

Описание:

Услуги по проектиране и конструиране на системи за контрол и управление на движението


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

„Изготвяне на инвестиционeн проект за монтиране на изпъкнали изкуствени неравности от асфалтобетон в община Добричка. Предназначение: проектиране и монтиране на изкуствени неравности върху републиканска пътна мрежа и улици в селата: -с. Методиево 3 броя на път III – 9701 в началото, средата и края на селото; -с.Победа - 1 брой на път ІІІ-9701 до изкупвателен пункт „Надин“; пътища от общинската пътна мрежа, а именно: -с.Стефаново- 2 брой на улица „Първа“ и улица „Десета“ -с.Миладиновци – 2 броя на улица „Десета“; Прогнозната стойност на услугата е без включен ДДС.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

1333 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

община Добричка

NUTS:

BG332

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Проектирането на изпъкнали, изкуствени неравности от асфалтобетон с кръгъл профил да е съгласно Приложение 2 към чл.6, т.1,2 и 3, чл.13, т.1 и 2, чл.15и чл.17 от Наредба №РД-02-20-10/2012 г.за условията за изграждане или монтиране върху платното за движение на изкуствени неравности и на други средства за ограничаване на скоростта на движение и изискванията към тях на МРРБ и МВР, Заповед №13-359/24.02.2012г. на МВР и №РД-02-14-447/24.02.2012г. на МРРБ за „Указания за обезопасяване на пешеходни пътеки по пътищата, отворени за обществено ползване и по улиците в населените места“ . Предвидените строителни материали за изпълнението на неравностите да отговарят на изискванията на чл.4 от Наредбата. Сигнализацията на участъците да се предвиди с размер и качество съответстващи на горепосочените пътища, съгласно БДС 1517:2006 „Пътни знаци – размери и шрифтове” и БДС 16102 „Светофари, пътни знаци и маркировка, свето-технически изисквания”.Фаза: ТП ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРОЕКТА Да се съобрази с Наредба №РД-02-20-10/2012 г. на МРРБ и МВР. Да изготви проектосметна документация с количествено стойностни сметки. Да изготви инвестиционен проект в 3 екземпляра на хартиен носител и на електронен носител във формат dxf. ОБХВАТ И СЪДЪРЖАНИЕ НА ПРОЕКТА 1.Проектът да се изготви в обем съгласно чл.21, ал.1 от Наредба №РД-02-20-10/2012 г. по части както следва: •Организация на движението •КСС •Пътна Срок за изпълнение предмета на поръчката – 10 работни дни.Срок за валидност на офертата 60(шестдесет календарни дни) считано от крайния срок за представяне на офертите; Възложителят приема изготвения проект с приемо-предавателен протокол в изискващите се части по договора. В срок от 5 работни дни възложителя разглежда проекта и отразява в протокол изпълнението на същия. Възложителят има право да откаже да приеме проекта ако открие недостатъци, които го правят негоден за изпълнение или ако не е в необходимия обем, обхват и съдържание, отговарящ на изискванията на нормите за проектиране на този вид съоръжения, или спецификацията, неразделна част от договора. Недостатъците се отстраняват от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в срок от 5 дни от установяването им с протокол по ал2. Критерии за оценка - най-ниска цена.Когато офертата на участник съдържа предложение с числово изражение, което подлежи на оценяване и е с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на предложенията на останалите участници по същия показател за оценка, комисията трябва да изиска от него подробна писмена обосновка за начина на неговото образуване. Комисията определя разумен срок за представяне на обосновката, който не може да бъде по-кратък от три работни дни от получаване на искането за това. Комисията може да приеме писмената обосновка и да не предложи за отстраняване офертата, когато са посочени обективни обстоятелства, свързани със: 1. оригинално решение за изпълнение на обществената поръчка; 2. предложеното техническо решение; 3. наличието на изключително благоприятни условия за участника; 4. икономичност при изпълнение на обществената поръчка; 5. получаване на държавна помощ. Когато участникът не представи в срок писмената обосновка или комисията прецени, че посочените обстоятелства не са обективни, комисията предлага участника за отстраняване от процедурата. Когато комисията установи, че офертата на участник е с необичайно ниска цена поради получена държавна помощ, чието законово основание е невъзможно да бъде доказано в определения срок, тя може да предложи офертата да се отхвърли и участникът да се отстрани. Участник в настоящата обществена поръчка може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо, юридическо лице или екип от проектанти от различни специалности с пълна проектантска правоспособност, съгласно чл.162, ал.1 от ЗУТ.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

15/05/2015 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Образец на административни сведения за кандидата, образец на декларацията – списък на изпълнените договори, образец на декларация за приемане условията на проекта на договора, образец на техническо предложение,проект на договор, образец на декларация по чл. 47, ал.9 от ЗОП, образец на декларация за липса на свързаност с друг участник или кандидат в съответствие с чл.55, ал.7 от ЗОП и липса на обстоятелства по чл.8, ал.8, т.2 от ЗОП, Образец на ценово предложение са публикувани в раздел "профил на купувача". Офертите се подават от участника или негов представител в запечатан непрозрачен плик, върху който е изписано името на офериращия и предмета на поръчката до 17,00 ч на 15.05.2015 г., на адрес - община добричка, град Добрич, ул.Независимост №20, стая №105. Отварянето на офертите ще се извърши на 18.05.2015 г. от 14,00 часа в зала №108 на общината. Забележка:Под „сходни с предмета на поръчката” следва да се разбира всички услуги свързани с проектиране на пътища, пътни възли и пътни съоръжения.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

15/05/2015