Версия за печат

BG-с.Ружинци

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ОБЩИНА РУЖИНЦИ, с.Ружинци, ул. Георги Димитров № 31, За: Евтим Иванов Евтимов, РБългария 3930, с.Ружинци, Тел.: 09324 2283, E-mail: rujinci@abv.bg, Факс: 09324 2604

Място/места за контакт: Евтим Иванов Евтимов

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://obshtina-ruzhintsi.com/.

Адрес на профила на купувача: http://obshtina-ruzhintsi.com/obshtestveni-porychki?start=14.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Строителство

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Основния ремонт тротоарна настилка в с.Дреновец-2, включваща изваждане настилка от бетонови плочи, тънки изкопи до 0,5 м. ръчно, в земна почва с прехвърляне на 3 м. хоризонтално, натоварване и превоз строителни отпадъци, ръчно трамбоване на алей и площадки, настилка от бетонови плочи 40/40/5; За подмяна на бордюри, към тротоарна настилка, при необходимост, се включват следните видове операции: изваждане улични бордюри, и доставка и полагане видими бетонови бордюри.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

45233161

Описание:

Строителни работи по изграждане на тротоари и пешеходни пътеки


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Основния ремонт тротоарна настилка в с.Дреновец-2, включваща изваждане настилка от бетонови плочи, тънки изкопи до 0,5 м. ръчно, в земна почва с прехвърляне на 3 м. хоризонтално, натоварване и превоз строителни отпадъци, ръчно трамбоване на алей и площадки, настилка от бетонови плочи 40/40/5; За подмяна на бордюри, към тротоарна настилка, при необходимост, се включват следните видове операции: изваждане улични бордюри, и доставка и полагане видими бетонови бордюри. Общо разходите са в размер на 35427 лв. с ДДС . Финансиране на поръчката – от бюджет на общината, одобрении средства за капиталови разходи.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

29523 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

с.Дреновец, общ. Ружинци, обл. Видин

NUTS:

BG311

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

І. Кандидатите за участие да представят оферта, която да съдържа - данни за лицето което прави предложението, техническо и финансово предложение, документите по приложените образци и документация за изготвяне на офертата.Оферта, която не отговаря на изискванията за участие, която оферта е непълна, не отговаря на условията в тази процедура, не е представен някои от посочените документи и на изискванията на чл. 101в от ЗОП, ще бъде отхвърлена от Възложителя, като кандидатът не може да я коригира допълнително за повторно внасяне и разглеждане. Офертата се изготвя по приложените образци в документацията за участие, както следва: 1. Представяне на участника – Образец № 1; 2. Административни сведения - Образец № 2; 3. Копие от документа за регистрация или единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец; 4. Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП - Образец № 3; 5. Списък на строителството – Образец № 4; 6. Заверено от участника копие от Валидни сертификати: ISO 9001:2008 „Система за управление на качеството” или еквивалентен; 7. Заверено от участника копие от Удостоверение за вписване в Централния професионален регистър на строителя; 6. Декларация по чл. 56, ал. 1 т. 8 от ЗОП – Образец № 5; 9. Декларация от подизпълнител за съгласие на участие в поръчката - Образец № 6 (ако е приложимо); 10. Декларация за приемане условията на проекта на договора -Образец № 7; 11. Техническо предложение за изпълнение на поръчката - Образец № 8; 12. Ценово предложение - Образец № 9;13. Декларация по чл.8, ал.8, т.2 от ЗОП- Образец № 10. ІІ. Минимални изисквания за технически възможности и/или квалификация. 1. През последните пет години, считано от крайния срок за подаване на офертите, участникът, самостоятелно или като участник в обединение, да е изпълнил обект за строителство, с еднакъв или сходен с предмета на поръчката. Под “строителство, сходно с предмета на поръчката” следва да се разбира реконструкрукция и/или изграждане и/или основен ремонт на тротоари, пътища, улици. Участникът представя:- Списък на строителството, което е еднакво или сходно с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните 5 години, считано от крайния срок за подаване на офертите. 2. Участникът да има въведена ISO 9001:2008 „Система за управление на качеството” или еквивалентна. Участникът представя: - Заверено копие от Валиден сертификат ISO 9001:2008 „Система за управление на качеството” или еквивалентен. 3. Участникът да е вписан в Централния професионален регистър на строителя и да притежава актуален лиценз за не по – малко от V –та категория строеж, съгласно чл. 137, ал. 1, т. 5 от ЗУТ. Участникът представя:- Заверено копие от Удостоверение за вписване в ЦПРС. Участник може да докаже съответствието си с изискванията за технически възможности, квалификация и професионален капацитет с възможностите на едно или повече трети лица, като представи доказателства, че при изпълнение на поръчката ще има на разположение ресурсите на третите лица за срока на изпълнение на договора. ІІІ. Кандидатът съставя ценовото си предложението, като посочи: Цена за ремонт на 1 /един/ кв.м. тротоарна настилка, включваща изваждане настилка от бетонови плочи, тънки изкопи до 0,5 м. ръчно, в земна почва с прехвърляне на 3 м. хоризонтално, натоварване и превоз строителни отпадъци, ръчно трамбоване на алей и площадки, настилка от бетонови плочи 40/40/5 и Цена за ремонт на 1 /един/ м.л. подмяна на бордюри, към тротоарна настилка, при необходимост, включваща изваждане улични бордюри, доставка и полагане видими бетонови бордюри и приложи към него, съответните анализа за тези единични цени. Всички цени следва да са в лева.; ІV. Срокът на валидност на офертите да бъде не по-малко от 60 /шестдесет/ календарни дни, считано от датата на подаването на офертите. V. Договора за изпълнение се сключва при условията на чл. 101е от ЗОП.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Комплексна оценка = ФП х 60% + ТП х 40%, 1. ФП- Финансов показател, се определяя по формулата ФП = ФП 1 x 90% + ФП 2 x 10% от подпоказателите: ФП1- Цена за ремонт на 1 /един/ кв.м. тротоарна настилка, включваща изваждане настилка от бетонови плочи, тънки изкопи до 0,5 м. ръчно, в земна почва с прехвърляне на 3 м. хоризонтално, натоварване и превоз строителни отпадъци, ръчно трамбоване на алей и площадки, настилка от бетонови плочи 40/40/5/ ФП 1 = (ФП 1min / ФП 1n) х 100, където: ФП1min е най-ниската предложена единична цена в лева без вкл. ДДС от ценовите предложения на участниците; ФП1n е предложената цена от ценовото предложение в лева без вкл. ДДС на n-я участник/ и ФП2- Цена за ремонт на 1 /един/ м.л. подмяна на бордюри, към тротоарна настилка, при необходимост, включваща изваждане улични бордюри, доставка и полагане видими бетонови бордюри / ФП 2 = (ФП2min / ФП2n) х 100, където: ФП2min е най-ниската предложена единична цена в лева без вкл. ДДС от ценовите предложения на участниците; ФП2n е предложената цена от ценовото предложение в лева без вкл. ДДС на n-я участник/; 2. ТП- Технически показател, се определяя по формулата ТП = ТП 1 x 50% + ТП 2 x 50% от подпоказателите: ТП 1 – Предложен гаранционен срок/ ТП1 = (Gi/Gmax)*100, където: Gi – предложен гаранционен срок на съответния участник; Gmax – най-голям предложен гаранционен срок/ и ТП 2 – Срок на изпълнение на поръчката/ТП2 = (Сmin /Ci)*100, където: Сi е срокът в календарни дни на съответния участник; Сmin е минималния срок, предложен за изпълнение на поръчката от участниците/.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

12/05/2015 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик от участника лично или от упълномощен от него представител или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка или чрез куриерска служба, върху който се записва предмета на поръчката, име на фирмата и адрес за кореспонденция. Поканата, документацията, образцитe и проекта на договора за строителство са публикувани на профила на купувача /обществени поръчка/ на интернет адреса на Възложителя община Ружинци – http: //obshtina-ruzhintsi.com. Офертата трябва да бъде получена от Възложителя на адрес: с.Ружинци, ул. „Георги Димитров” № 31, обл. Видин, п.к. 3930, не по-късно от деня и часа, посочени в поканата. Публичното отваряне на офертите ще е на 13.05.2015 г. в 11.00 часа в заседателната зала в сградата на Община Ружинци, с адрес с.Ружинци, ул. „Георги Димитров” № 31, обл. Видин.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

08/05/2015