Версия за печат

BG-Стара Загора

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Водоснабдяване и канализация ЕООД, ул. Христо Ботев №62, За: Дарина Караначева, РБългария 6000, Стара Загора, Тел.: 042 601476, E-mail: dk@wik-stz.com, Факс: 042 601476

Място/места за контакт: отдел Обществени поръчки, стая №15

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.wik-stz.com.

Адрес на профила на купувача: http://op.wik-stz.com/?p=1464.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Извършване на метрологична проверка на водомери за студена и топла вода за точност след ремонт и последващи периодични проверки за точност”. Описание на предмета на поръчката – Метрологичната проверка да се извършва в лаборатория на Изпълнителя, оправомощена от Председателя на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН) за извършване на последваща проверка на водомери със съответните максимални водни количества: от 3 m/h до 500 m/h. Възложителят осигурява транспортиране на водомерите, подлежащи на метрологична проверка, до и от оправомощената лаборатория на Изпълнителя в случай, че същата се намира на територията на гр. Стара Загора. В случай, че оправомощената лаборатория на Изпълнителя е извън територията на гр. Стара Загора, Изпълнителят се задължава да осигури за своя сметка транспортирането на водомерите, подлежащи на метрологична проверка до лабораторията за проверка и връщането им до адреса на Възложителя след извършване на проверката. Цялата информация относно обществената поръчка може да бъде открита в рубрика „Профил на купувача‘‘ на интернет адреса на дружеството.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

71631000

Описание:

Услуги по технически контрол и проверка


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

3000 до 3500 бр., съобразно техническата спецификация /Приложение №1- 1стр./Посочените количества са прогнозни. Извършването на проверките ще бъде периодично, след заявка от Възложителя, в зависимост от нуждите на Дружеството. Източник на финансиране – Възложителят ще използва собствени средства.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

50000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Метрологичната проверка се извършва в оправомощена лаборатория на Изпълнителя.

NUTS:

BG344

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1.Изпълнителят трябва да разполага с лаборатория, еталони, спомагателно оборудване и обучен персонал за извършване на метрологична проверка на водомери. Водомерите се предават на представител на Изпълнителя, придружени от попълнено заявление за проверка (съгл. изискванията на Закона за измерванията). Изпълнителят е длъжен да предава проверените водомери с поставени пломбажна тел и оловна пломба, върху която е поставен знакът, съответстващ на резултата от метрологична проверка, като ги придружава с копие от входираното заявление, с което са заявени и копие от протокола с резултатите от проверката. 2.Начин на образуване на цената: Предлаганата цена се образува като сбор от единичните цени за проверка на видовете водомери, в български лева без ДДС. /Приложение №1- 1 стр./ , което може да бъде получено на горепосочения интернет адрес на дружеството в рубриката "Профил на купувача", опция "Публични покани".Цената е в български лева без ДДС. 3.Срок за изпълнение на поръчката: Срок на действие на договора – 1 /една / година или до достигане на прогнозната стойност. 4. Срок за изпълнение на услугата след получена заявка – До 3 работни дни. 5. Начин на плащане: Плащането ще се извършва по банков път, в лева в 30 дневен срок след издаване на елeктронна фактура, която да съдържа номера на договора и неговия предмет. Електронната фактура следва да бъде изпращана на адрес: fakturi@wik-stz.com. 6.За участие в поръчката се представя оферта в надлежно надписан от участника, запечатан, непрозрачен плик. Върху плика участникът посочва адрес за кореспонденция, телефон, факс и електронен адрес, а когато офертата е за самостоятелно обособени позиции и за кои позиции се отнася, в който да се съдържат следните документи: - Данни за лицето, което прави предложението; ЕИК, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща лицето информация; - Копие на валидна заповед за оправомощаване, издадена от Председателя на Държавна агенция за метрология и технически надзор за извършване на проверка на средствата за измерване, предмет на настоящата обществена поръчка- водомери с максимален разход от 3 до 500 m3/h, с класове на точност А (R63R160). - Техническо предложение, подписано и подпечатано от представляващия дружеството, съдържащо описание на обхвата и начина на извършване на услугата; - Декларация, че участникът има наличие на еталони /стендове/, с които ще се извършват проверките, спомагателно оборудване и обучен персонал за извършване на метрологична проверка на водомерите; - Ценово предложение – в лева без ДДС, подписано и подпечатано от представляващия участника, получено като сума от единичните цени за проверка на видовете водомери. - Срок за изпълнение на услугата след получена заявка – посочен в работни дни . - Срок на валидност на офертата – минимум 30 календарни дни. 7. Място и срок за получаване на офертите – Във „ВиК” ЕООД, гр. Стара Загора, ЦУ, ул. „Христо Ботев” №62, стая № 15, отдел „Обществени поръчки”, тел.: 042/601-476 на 14.05.2015 г., до 12:00 часа. 7.1. Дата, час и място на отваряне на офертите – В 10:00 часа на 15.05.2015г. в заседателната зала на ЦУ, намиращо се в гр. Стара Загора, ул. „Христо Ботев” №62. Отварянето на офертите се извършва при условията на чл. 68, ал.3 от ЗОП.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

14/05/2015 12:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Забележка: Участниците имат право да представят само една оферта, като не се допуска представянето на варианти. Документ, който не е на български език се представя преведен. При сключване на договор, определения за изпълнител представя документите съгласно чл. 101е, ал.2 от ЗОП. Възложителят не приема за участие в поръчката оферти на участниците, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване. Всички копия на документи в офертата следва да бъдат заверени с „Вярно с оригинала”, подпис и печат на участника. За резултатите от работата на комисията, относно класирането на офертите, възложителят писменно ще уведоми участниците. За деклариране на неверни данни участникът носи отговорност по чл.313 от НК. Когато договорът се подписва от упълномощен представител се представя пълномощно.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

13/05/2015