Версия за печат

BG-гр. Хасково

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Районна здравноосигурителна каса/РЗОК/ - Хасково, пл.”Градска болница” № 1, За: Атанаска Филева, България 6300, гр. Хасково, Тел.: 038 607363, E-mail: haskova@nhif.bg

Място/места за контакт: . Хасково, пл.”Гр.болница” № 1, етаж 7, ст. 712

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.nhif.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.nhif.bg/web/guest/664.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Обслужване на персонала на РЗОК Хасково от служба по трудова медицина. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УСЛУГАТА 1. Изпълнение на дейностите по чл. 25а от Закона за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ), съгласно условията и реда за осъществяване дейността на службите по трудова медицина залегнали в Наредба № 3 (обн. ДВ, бр.14/2008г). 2. Конкретни параметри на услугата, извършвана от СТМ: 2.1. Изпълнение на дейностите по чл. 25 "а" от ЗЗБУТ, съгласно условията и реда за осъществяване на дейността на службите по трудова медицина залегнали в Наредба № 3 (обн. ДВ, бр. 14/2008 г.)

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

85147000

Описание:

Услуги по трудова медицина


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Обслужване на служителите на РЗОК Хасково от служба по трудова медицина - 55 служители.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

1200 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

РЗОК Хасково

NUTS:

BG422

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

• Изисквания към кандидатите: 1. Български или чуждестранни физически или юридически лица, регистрирани като търговец по ТЗ или ЗК или ЗЮЛНЦ за обслужване на работещи. 2. СТМ да са регистрирани в МЗ, съгласно чл.25в, ал.1 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ), в съответствие с изискванията на чл. 25б от ЗЗБУТ. 3. Да са регистрирани като администратор на лични данни от Комисията за защита на личните данни. 4. Всеки кандидат следва да представи заверено от него копие на документ за регистрациите си. 5. Кандидатите, следва да представят заверено от тях копие на документ за регистрация или идентификационен код съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър 3/. • Кандидатите се задължават да представят Декларации: 1. За отсъствие на обстоятелствата по по чл. 47, ал. 1, т. 1, букви “a”, “б“, „в“, „г“ и „д“, т.2, т.3 и т.4, ал. 2, т. 5 и ал. 5 от ЗОП ; 2.За отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 2, т.2 и т.4 от Закона за обществените поръчки ; 3. Декларация по чл.56,ал.1, т.8 от ЗОП; 4. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител (Приложения ).

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

08/05/2015 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Допълнителна информация и документи, свързани с поръчката , могат да бъдат получени на посочения интернет адрес в срока за офериране. Съдържанието на офертата включва задължително Приложенията към Технически изисквания и указания за офериране . Офертите се представят всеки работен ден от 8.30 до 17 часа до обявения срок в деловодството на РЗОК Хасково- гр.Хасково, пл.”Градска болница” № 1, етаж 6 лично, чрез куриерска фирма или по пощата чрез известие за доставяне. Неразделна част от настоящата публична покана са утвърдените от Възложителя Технически изисквания и указания за офериране ведно с приложенията към тях, които са на разположение на оферентите на посочения в раздел І на настоящата покана интернет адрес в профила на купувача. Изискванията и указанията за офериране са публикувани на адреса на профила на купувача: www.nhif.bg / Рубрика "Профил на купувача на 28 РЗОК", подрубрика "РЗОК-Хасково". Създаден е самостоятелен обособен разедел на обществената поръчка, представляващ електронна преписка на следната хипервръзка: http//www. nhif.bg/web/guest/664. Място, ден и час за отваряне, разглеждане и оценяване на офертите: Офертите ще бъдат отворени на 11.05.2015 г., в 15:00 часа в сградата на РЗОК-гр.Хасково, пл.”Гр.болница” № 1, ет.6, стая на Зам.Директора. Прогнозната стойност на обществената поръчка е 1200 лева с включен ДДС.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

08/05/2015