BG-Велико Търново

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Център за спешна медицинска помощ, Ниш №1, За: Веселин Узунов, България 5000, Велико Търново, Тел.: 062 648843, E-mail: csmpvt@vdsbg.com

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://csmp-vt.com.

Адрес на профила на купувача: http://csmp-vt.com/order.html.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Изпълнителят следва да извършва доставка на медицински изделия за нуждите на ЦСМП Велико Търново. Видовете и прогнозни количества, необходими на Центъра за период от една година са посочени в техническа спецификация, част от документацията за възлагане на поръчката.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

33140000

Описание:

Медицински консумативи


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Видовете и прогнозни количества медицински изделия, необходими на Центъра за период от една година са посочени в техническа спецификация, част от документацията за възлагане на поръчката.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

27000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

склада на възложителя в град Велико Търново

NUTS:

BG321

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Участникът следва да притежава разрешение за търговия на едро с медицински изделия от ИАЛ или друг документ, удостоверяващ правото му да търгува с медицински изделия, издаден от компетентен орган на съответната държава. Медицинските изделия следва да бъдат разрешени за употреба и отговарящи на действащите стандарти, с нанесена „СЕ“ маркировка, и произведени от производител, притежаващ разрешение за производството им.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

най-ниска обща цена за необходимите видове и прогнозно количество медицински изделия; най-кратък срок за доставка на медицинските изделия до склада на ЦСМП - в часове

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

11/05/2015 15:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:


СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

11/05/2015