BG-село Ковачевци

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Ковачевци, Община Ковачевци, За: Бойка Лозанова, Република България 2450, село Ковачевци, Тел.: 0886 747178, E-mail: oba_kovachevtsi@abv.bg

Място/места за контакт: Община Ковачевци

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.kovachevtsi.com.

Адрес на профила на купувача: http://kovachevtsi.com/?page_id=4326.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Строителство

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Обект на настоящата процедура е “Строителство”, с предмет: „Ремонт на местни пътища в община Ковачевци“. Конкретните характеристики и обем на обществената поръчка са описани в ІV. Техническа спецификация в документацията за участие, придържането към които е задължително за кандидатите при съставянето на офертите им и при изпълнението поръчката.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

45233120

Описание:

Строителни и монтажни работи на пътища


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Обект на настоящата процедура е “Строителство”, с предмет: „Ремонт на местни пътища в община Ковачевци“. Конкретните характеристики и обем на обществената поръчка са описани в ІV. Техническа спецификация в документацията за участие, придържането към които е задължително за кандидатите при съставянето на офертите им и при изпълнението поръчката.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

202104 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

На територията на община Ковачевци

NUTS:

BG414

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1Участникът следва да е изпълнил през последните 5 години в зависимост от датата на регистрация сходно с премета на поръчката строителство. *Под обекти сходни с предмета на поръчката следва да се разбират обекти свързани с реконструкция и/или ремонт на пътища.Обстоятелството се декларира със Списък-Справка по член 51, ал.1, т.2 от ЗОП за изпълнено сходно строителство за последните 5 години, считано от датата определена като крайна за получаване на офертите.За посоченото строителство, сходно с предмета на поръчката, Справката трябва да е придружена от:- посочване на публичните регистри, в които се съдържа информация за актовете за въвеждане на строежите в експлоатация, която информация включва данни за компетентните органи, които са издали тези актове, стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото и вида на строителството, или-удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема на строителството, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания; удостоверенията да съдържат и дата и подпис на издателя и данни за контакт, или- копия на документи, удостоверяващи изпълнението, вида и обема на изпълнените строителни дейности;*Ако участникът е обединение, което не е юридическо лице, посочените минимални изискванията трябва да бъдат изпълнени от обединението като цяло съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението. **При участие на подизпълнител/и изискването по т.3.1 се прилага. към тях съобразно вида и дела на тяхното участие. 2. Участникът трябва да бъде вписан в Централния професионален регистър на строителя към Строителната камара за изпълнение на строежи ІІІ категория, буква „а”, т.1 и 2 от Номенклатурата за видовете строежи. Изискването се доказва с копие от валидно удостоверение за вписване в Централния професионален регистър на строителя. В случай, че участникът е чуждестранно физическо или юридическо лице – еквивалентен документ. Вписването в съответен регистър на държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, има силата на вписване в Централния професионален регистър на строителя за обхвата на дейностите, за които е издадено.Когато участникът е обединение/консорциум, което не е юридическо лице изискването се отнася за лицата в обединението, които ще извършват строителна дейност в съответствие с правилото на чл.25, ал.8 от ЗОП.3 Всеки участник трябва да разполага с квалифициран и опитен инженерно–технически екип. Инженерно–техническият екип, който ще бъде ангажиран в изпълнението на поръчката трябва да отговаря на следните изисквания:•Ръководител обект, който да притежава: 1) диплома от завършено висше образование, степен „магистър”, специалност „Пътен инженери” или еквивалентна. 2) Професионален опит минимум 5 години по специалността;3) Опит като ръководител на поне един обект, сходен с предмета на поръчката. • Технически ръководител, който следва да притежава:1) диплома от завършено висше образование, степен „магистър”, с квалификация „Пътен инженер” или еквивалентна. 2) най-малко 5 години стаж по специалността. 3) най-малко 3 години опит като технически ръководител на строителен обект. •Координатор по безопасност и здраве 1) с минимум 3 години професионален стаж по специалността2) притежаващ валидно към датата на подаване на офертата удостоверение за извършване на дейност, съобразно изискванията на ЗБУТ.Участниците може да предлагат в справката декларация за инженерно-техническия екип и други водещи специалисти. Обстоятелствата по т.3. се декларират със Списък-Справка по чл.51, ал.1, т.4 и за инженерно-техническия екип по образец. Участниците представят и декларация, за това че се задължават да поемат на свой риск сигуряването на изискващите се по българското законодателство визи, (продължава в доп.инф.)

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Комплексната оценка (КО) на офертата на Кандидата се изчислява по формулата: (КО) = (П1) + (П2) (П1) Предложена от участника цена = 60 точки максимална стойност; (П2) Техническо предложение = 40 точки максимална стойност;

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

14/05/2015 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

разрешения за пребиваване и разрешения за работа на работниците и служители, които ще участват в изпълнението на обществената поръчка за лицата, установени в страни, с които РБългария има визов режим, когато е приложимо.*В случай на участие на обединение/консорциум, който не е регистриран като самостоятелно юридическо лице, изискването по т. 3 трябва да се изпълни общо от обединението като цяло. Пълен достъп до Документацията за участие е осигурен на интернет страницата на Община Ковачевци - http://www.kovachevtsi.com/, раздел Профил на купувача Заинтересованите лица могат да получат документация за участие в процедурата в сградата на общинска администрация с.Ковачевци – адрес: с. Ковачевци 2450, област Перник, всеки работен ден в срока на валидност на поканата между 8.00 и 12.00 и 13.00 и 17.00 часа, в общинска администрация Ковачевци. Заинтересованите кандидати могат да получат документацията по куриер/поща за тяхна сметка. В този случай, участниците следва да подадат искане с приложено сканирано копие на платежен документ по поща, факс или на е-mail: oba_kovachevtsi@abv.bg Цената за получаване на документацията за участие по този ред е в размер на 10 лв. /десет лева/, без ДДС след заплащане на сумата по следната банкова сметка: Банка: ТБ “Интернешънъл Асет Банк“ АД – клон Перник, офис Радомир.Банков код (BIC): IABGBGSF Банкова сметка (IBAN): BG57IABG74788400576000 За лицата, направили искане за получаване на документация за участие в процедурата се попълва Регистър на кандидатите, получили документация, по реда на получаване - с данни за з лица и с координати за връзка. Комисията за разглеждане и оценка на офертите ще бъде назначена в деня на отваряне на офертите.Комисията ще заседава на 15.05.2015 г. от 10.00 ч. в заседателната зала на Община Ковачевци.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

14/05/2015