Версия за печат

BG-с. Долна Студена

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Народно читалище Пробуда-1923, Област Русе, Община Ценово, с. Долна Студена, ул. „Хан Аспарух” №20, За: Даринка Генова Петкова, Р. България 7123, с. Долна Студена, Тел.: 0878 122961, E-mail: digon@abv.bg

Място/места за контакт: Народно читалище Пробуда-1923, с. Долна Студена

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.tsenovo.eu/chitaliste-dolna-studena.

Адрес на профила на купувача: http://www.tsenovo.eu/chitaliste-dolna-studena.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Предмет : "ДОСТАВКА НА СЦЕНИЧНИ КОСТЮМИ " Доставката е свързана с реализирането на проект: „Създаване на център за културни услуги”, с финансовата подкрепа на Европейския съюз и Държавния бюджет на Република България във връзка с Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №18-321-01458 от 11.12.2013 г. по мярка 321 "Основни услуги за населението и икономиката в селските райони" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г. Сценичните костюми, предмет на доставката по настоящата публична покана, ще се използват при сценични прояви от певчески, театрални и танцови състави към Народно читалище "Пробуда-1923", село Долна Студена.Доставката е съобразена с броя и пола на участниците в съставите.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

18300000

Описание:

Облекла


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Сценични костюми(народни носии) за „Възрастна певческа група за изворен фолклор” 15 комплекта; Сценични костюми за „Група за стари градски песни „Детелина”” 12 броя костюми; Сценични костюми(народни носии) за „Детска певческа група за изворен фолклор” 12 броя костюми,/риза, сукман, обувки и пафти/; Сценични костюми за „Възрастен театрален състав”-16 костюма за мъже, 14 костюма за жени; Сценични костюми за „Детски театрален състав”-20 костюма за момичета и 20 костюма за момчета; Сценични костюми(народни носии) за „Клуб за народни танци-20 комплекта

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

43158 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Народно читалище "Пробуда-1923", с. Долна Студена, Област Русе

NUTS:

BG323

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Участник в настоящата покана за възлагане на обществена поръчка по реда на чл. 14, ал. 4, т. 2 от ЗОП може да бъде всяко българско и/или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни обединения. Всеки от участниците в публичната покана се представлява от управителя/управителите или от други законно определени представители, или от специално упълномощени с нотариално заверено пълномощно лица. Преди сключване на договора определеният изпълнител следва да представи документи, издадени от компетентен орган за удостоверяване на липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал.1, т.1 от ЗОП и декларация за липсата на обстоятелства по чл. 47, ал.5, т.1 и т.2 от ЗОП. Технически изисквания: Участникът следва да е изпълнил, през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата, поне една доставка на облекла за танцови и/или театрални състави и/или самодейни групи, сходна с тази, предмет на поръчката Документи, с които се доказва горепосоченото изискване: 1. Списък на доставките, изпълнени през последните 3 (три) години, в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си, считано от датата на подаване на офертата, който включва предмета на доставката, описание и характеристика на доставяните артикули и дата на извършване на доставката и място на изпълнение- попълва се Приложение №…. Списъкът трябва да бъде придружен от документите, посочени в чл. 51, ал. 4 от ЗОП, а именно: а) доказателство за извършените доставки под формата на удостоверение, издадено от получателя или от компетентен орган, или б) доказателство за извършените доставки чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за доставките.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Оценяването и класирането на офертите на участниците се извършва по критерий „Икономически най-изгодна оферта”. Формулата по която се изчислява „Комплексната оценка” за всеки участник е:КО = Д х 30%+ Р х 20% + Ц х 50% Показателят Срок за доставка (Д) е с тежест 30% в комплексната оценка и представлява предложеният от участника срок за изпълнение на доставката на предмета на поръчката в календарни дни и оценката се формира по следния начин: Д = (Дmin / Дi) x 100, където Дi e предложеният срок на доставка в календарни дни, съгласно Предложението за изпълнение на поръчката на съответния участник; Дmin e минималният предложен срок на доставка в календарни дни, съгласно Предложението за изпълнение на поръчката на участника, предложил най-кратък срок на изпълнение. II. Показателят реакция при установени гаранционни дефекти в рамките на гаранционния срок (Р) е с тежест 20% в комплексната оценка и представлява предложеният от участника срок за реакция при установена на дефекти до момента на тяхното пълно отстраняване в календарни дни и оценката се формира по следния начин: Р= (Рmin / Рi) x 100, където Рi e предложеният срок за реакция в календарни дни, съгласно Предложението за изпълнение на поръчката на съответния участник Рmin e минималния предложен срок на реакция в календарни дни, съгласно Предложението за изпълнение на поръчката на участника, предложил най-кратък срок на реакция. Важно! Срокът за реакция при установени гаранционни дефекти в рамките на гаранционния срок, представлява времето за реакция от момента на уведомяване за дефекта в поетия гаранционен срок, до момента, в който дефектът е напълно отстранен. Забележка ! Участниците следва да посочат в офертите си срок за реакция не по-малък от 3/три / календарни дни! Предложения, в който има срок за реакция по-малък от 3/календарни дни/ ще бъдат отстранявани от по-нататъшно участие! III. Показателят Ценово предложение (Ц) е с тежест 50% в комплексната оценка и представлява предложена от участника крайна цена и оценката се формира по следния начин : Ц= (Цmin / Цi) x 100, където Цi e предложената крайна цена (без ДДС), съгласно Ценовото предложение на съответния участник; Цmin e минималната предложена крайна цена (без ДДС), съгласно Ценовото предложение на участника предложил най-ниска цена

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

08/05/2015 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

ДА

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик,в/у който се посочва наименованието на поръчката,за която подава оферта,наименованието на уч-ка,адрес за кореспонденция,тел.,факс и e-mail. Пликът трябва да съдържа следните документи:•Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата, подписан от участника; •Представяне на участника –Прил.№1, което включва посочване на ЕИК по чл. 23 от ЗТрР, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата.•Нотариално заверено пълномощно на лицето, упълномощено да представлява участника в процедурата (когато участникът не се представлява от лицата, които имат право на това, съгл. документите му за съдебна регистрация) - оригинал;•При участник обединение, което не е ЮЛ - Договор за създаване на обединението (копие), в който е посочен представляващият обединението; Когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението, се представя и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият. •Декларация от членовете на обединението за ангажираност към поръчката – Прил. №2;•Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП за видовете работи от предмета на поръчката, които ще се предложат на подизпълнители и съответстващият на тези работи дял в проценти от стойността на обществената поръчка, и предвидените подизпълнители–Прил.№3;• Декларация за съгласие за участие като подизпълнител - Прил. №4;•Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП за приемане на условията в проекта на договор - Прил. №5;•Списък на доставките, изпълнени през последните 3 год., считано от датата на подаване на офертата - Прил. №6. Списъкът трябва да бъде придружен от документите, посочени в чл. 51, ал. 4 от ЗОП, а именно: а) доказателство за извършените доставки под формата на удостоверение, издадено от получателя или от компетентен орган, или б) доказателство за извършените доставки чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за доставките.•Предложение за изпълнение на поръчката - Прил. №6, придружено от попълнено Приложение 6а:1) Ценова оферта -Приложение 7 , ведно с попълнено Прил.№7а; Изискванията за обединение и чуждестранни ФЛ и ЮЛ са подробно посочени в Указанията за участие към публичната покана. Допълнителна информация и документи, свързани с поръчката могат да бъдат получени на интернет страницата на Община Ценово http://www.tsenovo.eu/chitaliste-dolna-studena - раздел "Профил на купувача"

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

08/05/2015