BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Министерство на здравеопазването, пл.Св. Неделя № 5, За: Румяна Ставрева, България 1000, София, Тел.: 02 9301314, E-mail: rstavreva@mh.government.bg, Факс: 02 9301451

Място/места за контакт: Дирекция Обществени поръчки

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.mh.government.bg/.

Адрес на профила на купувача: http://www.mh.government.bg/Articles.aspx?lang=bg-BG&pageid=432&home=true.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

В предмета на процедурата влиза отпечатване и доставка до крайните получатели - 26-те Регионални здравни инспекции на: 1. Специални рецептурни бланки за предписване на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества (в жълт и зелен цвят) 2. Специални формуляри за поръчка на наркотични вещества и лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

22450000

Описание:

Нефалшифицируеми печатни материали


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

1.Обем и количество на поръчката: Съгласно заявените количества от РЗИ за 2015г. е необходимо да бъдат отпечатани: 46 800 бр. кочани специални рецептурни бланки за предписване на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества 5 910 бр. кочани специални формуляри за поръчка на наркотични вещества и лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества. Разпределението на количествата по отделните Регионални здравни инспекции, се явява Приложение № 1 към техническата спецификация.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

39384 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

България

NUTS:

BG

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1. Специални рецептурни бланки за предписване на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества, съгласно чл. 11, ал. 1 от Наредба № 4/2009 г. за условията и реда за предписване и отпускане на лекарствени продукти. Специалните рецептурни бланки за предписване на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества се отпечатват в два цвята - жълт, за лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества от Списък II на чл. 3, ал. 2, т. 2 от ЗКНВП и зелен, за лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества от Списък III на чл. 3, ал. 2, т. 3 от ЗКНВП. Специалната рецептурна бланка е с размери - ширина 13 сm и дължина 21 сm. Отпечатва се на трипластова химизирана хартия, с тегло 55.0 g/m2 , дебелина 0.093 mm, в съответния цвят (по стандарт). Специалната рецептурна бланка е документ, който подлежи на специален отчет и е необходимо да се осигури кодова защита на печата. Специалната рецептурна бланка е в три екземпляра, по 30 бр. рецептурни бланки в кочан, като първите два екземпляра са перфорирани в горния край, а третият остава на кочана. Допускат се минимални отклонения в размера и разграфяването на бланката, ако се налага от технически съображения. Серията е главна буква от българската азбука, като се започва от буква “А” и се изменя в последователен ред за всяка следваща поръчка. Настоящата поръчка е първа за 2015 г. и серията ще бъде “А”. За 2015 г. ще се отпечатват 1300 бр. кочани специални рецептурни бланки с жълт цвят. Номерът на всяка рецептурна бланка се състои от 7 арабски цифри, първите две от които означават текущата календарна година, а следващите пет са поредни номера, започвайки от 00001. За 2015 г. ще се отпечатват 45500 бр. кочани специални рецептурни бланки със зелен цвят. Номерът на всяка рецептурна бланка се състои от 9 арабски цифри, първите две от които означават текущата календарна година, а следващите седем са поредни номера, започвайки от 0000001. Отпечатването ще се извърши в тираж 46800 бр кочани специални рецептурни бланки. 2. Специални формуляри за поръчка на наркотични вещества и лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества, съгласно чл. 9, ал. 1 от Наредба № 21/2000г. за изискванията към документацията и отчетността при извършване на дейности с наркотични вещества и лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества, по образец, приложение № 1 към Наредбата. Специалният формуляр е с размери - формат А5. Отпечатва се на трипластова химизирана хартия, с тегло 55.0 g/m2 , дебелина 0.093 mm, в съответния цвят (по стандарт) и осигурена кодова защита на печата. Специалният формуляр се отпечатва в 3 неперфорирани залепени копия, в различни цветове, като първото е бяло, второто жълто и третото розово, по 50 броя в кочан. Допускат се минимални отклонения в разграфяването, ако се налага от технически съображения. Серията е главна буква от българската азбука като се започва от буква “А” и се изменя в последователен ред за всяка следваща поръчка. Настоящата поръчка е първа за 2015 г. и серията ще бъде “А”. Номерът на всеки специален формуляр за поръчка се състои от 8 арабски цифри, като първите две означават текущата календарна година, а следващите шест са поредни номера, започвайки от 000001. За 2015 г. ще се отпечатват 5910 бр. кочани специални формуляри за поръчка.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

07/05/2015 17:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

11.Оферта се представя по образец в настоящата документация и трябва да съдържа: 1.1.Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника. В списъка участникът следва да опише всички представени от него документи (задължителни и други по преценка на участника). Списъкът на документите се поставя в началото на офертата. Всеки лист, съдържащ се в плика с офертата, следва да бъде номериран и подреден съгласно списъка; 1.2. Оферта за участие с данни за лицето, което прави предложението - попълнена по приложения образец; 1.3. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 (без б.“е“) и ал. 5 от ЗОП – попълнена по образец; 1.4. Пълномощно на лицето, упълномощено да представлява участника в процедурата и да подписва офертата или документи, част от офертата (представя се оригинал или заверено копие на пълномощното; пълномощното се представя, когато участникът не се представлява от лицата, които имат право на това, съгласно документите му за регистрация). 1.5. Списък декларация съдържащ изпълнените през последните три години услуги с предмет сходен предмета на поръчката. 1.6. Копие на валиден сертификат ISO 9001:2008 или еквивалент издаден на името на участника, с обхват извършване на печатарски услуги. Документите се представят в оригинал или заверено от участника копие. Всички декларации се представят в оригинал и се подписват по реда и от лицата, посочени в настоящите указания. 1.7. Декларация за обстоятелствата по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици /по образец/; 1.8. Декларация по чл. 56, ал. 1, т.12 от ЗОП /по образец/; 1.9. Декларация за липса на обстоятелства по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП /по образец/; 1.10. Декларация за липса на свързаност с друг участник по чл. 55, ал. 7 от ЗОП /по образец/; 1.11. Техническо и ценово предложение – изготвено по образец и при съблюдаване на пълното описание на обекта на поръчката, Техническите спецификации и изискванията на Възложителя за изпълнение на поръчката.. 1.12. Декларация по чл. 33, ал. 4 от ЗОП, ако е приложимо (свободен текст). Съгласно чл. 33, ал. 4 от ЗОП, при подаване на офертата участникът може да посочи коя част от нея има конфиденциален характер и да изисква от възложителя да не я разкрива. Забележка: Декларацията не е задължителен документ към съдържанието на офертата. Възложителят няма право да разкрива информация, предостоставена му от участник и посочена от същия като конфиденциална по отношение на технически или търговски тайни, с изключение на случаите, определени със закон /вкл. публичните действия на комисията, съгласно чл. 101г, ал.3 от ЗОП/. Отварянето на постъпилите оферти е публично на основание чл. 101 г. , ал. 3, във връзка с чл. 68, ал. 3 от ЗОП и ще се състои на 08.05.2015 г. от 14:00 часа в сградата на Възложителя на адрес: гр. София, пл. ”Св. Неделя“ № 5

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

07/05/2015