Версия за печат

BG-Чипровци

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

СЗДП ТП ДГС Чипровци, ул.Васил Левски №19, За: Иванка Георгиева -главен счетоводител, РБългария 3460, Чипровци, Тел.: 09554 2197, E-mail: dgstp_chiprovci@abv.bg

Място/места за контакт: ТП ДГС Чипровци

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.szdp.bg.

Адрес на профила на купувача: http://procurement.szdp.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20150424HNdv4794968.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Доставка на стационарен интернет за нуждите на СЗДП ТП ДГС Чипровци

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

72411000

Описание:

Доставчици на интернет услуги (ISP)


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Доставка на стационарен интернет за нуждите на СЗДП ТП ДГС Чипровци.Предоставяне на високоскоростен интернет с неограничен трафик, скорост на download не по-малка от 20Mbps и скорост на upload не по-малка от 10Mbps. Срок за изпълнение на поръчката: 36 (тридесет и шест) месеца.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

2000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр.Чипровци, обл.Монтана, общ.Чипровци

NUTS:

BG312

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

2.Изисквания към участниците: 2.1. За изпълнението на услугата за „Доставка на стационарен интернет за нуждите на СЗДП ТП ДГС Чипровци” могат да участват всички кандидати, които отговарят на изискванията на закона и на предварително одобрените в настоящите правила условия. 2.2. Кандидатът за Изпълнител на поръчката трябва да е българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, регистрирано като търговец в Република България и да посочи единен идентификационен код по чл.23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която е установен, или копие от документ за самоличност, когато участникът е физическо лице. В случай, че участникът е обединение от физически или юридически лица, се представя копие на договора за създаване на обединението, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението – и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващия обединението. Копието трябва да бъде с нотариална заверка на подписите. Ако участникът е вписан в ТР към АВ може да се възползва от правата си по чл.23, ал.4 от ЗТР, като за целта представи декларация в свободен текст. 2.3. Кандидатът да притежава валидно разрешение за извършване на дейност, съгласно предмета на поръчката, издадено от Комисия за регулиране на съобщенията - заверено копие или да посочи публичния регистър, в който може да бъде открита информация за разрешението. /съгласно чл.49,ал.2 от Закона за обществените поръчки/. 2.4. Кандидатът да представи декларации по чл. 47, ал. 1 и ал.5 от ЗОП; 2.5. Кандидатът да да представи ценово предложение; 2.6. Кандидатът да представи заверено пълномощно, когато участника се представлява от упълномощено лице. 2.7. В случай, че кандидатът бъде определен за изпълнител, преди сключването на договора да представи документи, издадени от компетентен орган, за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл.47, ал.1 , т.1 от ЗОП, освен когато законодателството на държавата, в която е установен, предвижда включването на някое от тези обстоятелства в публичен регистър или предоставянето им служебно на Възложителя; както и декларации за липсата на обстоятелствата по чл.47, ал.5 от ЗОП. За реализиране на поръчката Доставчикът трябва да: 1. Поддържа изградената мрежа до адреса на клиента. За доказателство е необходимо да се посочи описание на връзките и скоростите, както и типа на предоставената за ползване свързаност. 2. Разполага с център за техническа поддръжка и да осигурява непрекъснато обслужване в режим 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата, (представя се декларация). 3. Разполага с Help Desk система (система за регистриране на инциденти и управление на поддръжката) с регистриране на заявки за инциденти по телефон и чрез е-mail (представя се декларация в свободен текст). 4. Предостави Високоскоростен интернет с неограничен трафик, скорост на download не по-малка от 20 Mbps и скорост на upload не по-малка от 10 Mbps. 5. Предостави реален и статичен IP адрес. 6.Доставка и монтаж на безжичен рутер.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

11/05/2015 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Допълнителна информация се получава в деловодството на ТП ДГС Чипровци, гр.Чипровци, ул.Васил Левски №19 или на сайта на СЗДП:http:?//www.szdp.bg

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

11/05/2015