Версия за печат

BG-Трън

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Трън, пл. „Владо Тричков” № 1, За: Екатерина Цветанова - гл.експерт, Република България 2460, Трън, Тел.: 07731 9616, E-mail: obshtina_tran@mail.bg, Факс: 07778 7315

Място/места за контакт: гр. Трън, община Трън, етаж 2, стая 5

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://tran.bg/.

Адрес на профила на купувача: http://tran.bg/op.php?place=203.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Упражняване на строителен надзор, контрол на монтажни работи и изготвяне на технически паспорт за обекта по проект: Доставка и монтаж на част „Ефектно и сценично осветление и озвучаване на тържествената зала в НЧ «Гюрга Пинджурова-1895г.” по проект „Опазване и развитие на културните традиции в община Трън – Фестивал на българската народна песен в памет на Гюрга Пинджурова“ финансирани по договор за отпускане на финансова помощ с рег. №: 49/3/3211436 от 05.08.2014г. по мярка 4.1 „Прилагане на стратегии за местно развитие“ и Мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони“.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

71520000

Описание:

Строителен надзор


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Целта на възлаганата поръчка е да се гарантира законосъобразното изпълнение на монтажните и изготвянето на технически паспорт на обекта включен в предмета на обществена поръчка Доставка и монтаж на част „Ефектно и сценично осветление и озвучаване на тържествената зала в НЧ «Гюрга Пинджурова-1895г.” по проект „Опазване и развитие на културните традиции в община Трън – Фестивал на българската народна песен в памет на Гюрга Пинджурова“ финансирани по договор за отпускане на финансова помощ с рег. №: 49/3/3211436 от 05.08.2014г. по мярка 4.1 „Прилагане на стратегии за местно развитие“ и Мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони“. Предвидените видове монтажни дейности включват: доставка и монтаж на ефектно и сценично осветление и озвучаване на тържествената зала в НЧ «Гюрга Пинджурова-1895г., гр. Трън, съгласно техническата спецификация и работният проект. Количеството и обема са подробно описани в документацията, достъпна на сайта на Възложителя: http://tran.bg/. Прогнозна стойност 3400 лв. без ДДС.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

3400 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Тържествената зала в НЧ «Гюрга Пинджурова-1895г. гр. Трън.

NUTS:

BG414

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Поръчката може да бъде изпълнена от лица, отговарящи на следните критерии: всяко българско и чуждестр. ФЛ или ЮЛ, както и техни обединения, които имат Лиценз за упражняване на строителен надзор съгласно чл. 166, ал.2 от ЗУТ или еквивалентен документ, изд. от чуждестранен компетентен орган на държава от ЕС или от Спор. за ЕИП, и отговарят на изискванията на чл. 47, ал. 1, ал. 2, т. 1, 2а предл. първо, 3, 4 и 5, и ал. 5 от ЗОП. В случай, че Участникът участва като обединение, изброените изисквания по чл. 47 ще се прилагат за всеки член на обединението поотделно. Не могат да участват в процедурата и лица, при които е налице някое от обстоятелствата по чл. 106, ал. 1, чл. 107, ал. 1 или чл. 109, ал. 2, б. “а” от Регламент (ЕО, Евратом) № 966/2012 на ЕП и на СЕС.Когато участникът предвижда участието на подизпълнители при изпълнение на поръчката, се прилага чл. 56, ал. 2 от ЗОП. През последните 3 (три) години до датата на подаване на офертата, участникът да е изпълнил услуга/и с предмет, подобен на предмета на поръчката, които да са на обща стойност не по-малка от прогнозната стойност на поръчката. Доказва се със: Списък на основните услуги, изпълнени от участника през последните 3 (три) години до датата на подаване на офертата (в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си), включително стойностите, предмета на услугите, датите на сключване, срока на изпълнение и Възложителите по тях. Под услуги с предмет, подобен на предмета поръчката, следва да се разбират: услуги по строителен надзор по проект финансиран напълно или частично със средства от Европейския съюз и/или държавния бюджет на Р България, и/или други донорски програми, и/или други финансови източници. За услугите, посочени от участника като услуги с предмет, подобен на предмета на поръчката следва да има доказателства за извършената услуга: а) посочване на публичните регистри, в които се съдържа уодостоверителна информация за успешно извършената услуга, която информация включва данни за компетентните органи, които са издали тези актове, стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото и вида на услугата, или б) удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема на услугата, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания; удостоверенията съдържат и дата и подпис на издателя и данни за контакт, или в) копия на документи, удостоверяващи изпълнението, вида и обема на изпълнените услуги.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

14/05/2015 09:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

ДА

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

І.Приложенията към поканата и настоящите указания за участие се публикуват на официалния сайт на Възложителя - http://tran.bg/ , на адреса на Профил на купувача; ІІ.Офертата следва да бъде представена на Възложителя – Община Трън, гр. Трън, п.к. 2460, пл. "Владо Тричков" № 1, Деловодство, до 09:00 часа на 14.05.2015г. Офертата се представя от участника или от негов упълномощен представител, лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. Ако участникът изпраща офертата чрез препоръчана поща или куриерска служба, същите са за негова сметка. В този случай, той следва да изпрати офертата така, че да обезпечи нейното пристигане на посочения от Възл. адрес преди изтичане на срока за подаване на офертите. Рискът от забава или загубване на офертата е за Участника. Възложителят не се ангажира да съдейства за пристигането на офертата на адреса и в срока определен от него; ІІІ.Отваряне и разглеждане на офертите: Офертите ще бъдат разглеждани от назначената със Заповед на Възложителя комисия на 14.05.2015год. от 10:00 часа в Община Трън, гр. Трън, п.к. 2460, пл. "Владо Тричков" № 1 – заседателна зала. Забележка: Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители /чл.68.ал.3 от ЗОП/, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата на Община Трън. Провеждането и документирането на процедурата по възлагане на настоящата обществена поръчка се извършва в съответствие с разпоредбите на Глава осма „а“ от ЗОП; ІV.Всяка оферта трябва да съдържа сл.информация и приложения: 1.Представяне на участника (Прил. №1), включващо: 1.1. Посочва се ЕИК по чл.23 от ЗТР, БУЛСТАТ и/или друга идент.инф. в съответствие със зак-то на държавата, в която участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждане на процедурата. При участници обединения копие на договора за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващия. Към него се представят доказателства за упражняване на професионална дейност по чл. 49, ал. 1 от ЗОП,съобразно изискванията на Възложителя, посочени в поле " Изисквания за изпълнение на поръчката". 2. Декл. за липса на обстоятелства по чл. 47, ал.1, т.1 и по чл.47,ал.5 от ЗОП - Прил. №2; 3. Ценова оферта – Приложение №3 - съгласно образеца към настоящата документация от участника на хартиен носител;4. Техническо предложение - Приложение №4- по приложения образец, и следва да съдържа задължително като минимум изискуемата по образеца информация при съблюдаване на техническата спецификация, изискванията към офертата и условията за възлагане и изпълнение на поръчката. 5. Декларация по чл. 56, ал. 1, т.8 от ЗОП - Приложение №5; 6. Декл-я за съгласие за участие като подизпълнител - Приложение №6; 7. Декларация по чл.56, ал.1, т.12 - Приложение №7,Декл-я по чл.56, ал.1, т.11 - Приложение №9, Приложение № 10-Списък за услуги по упражняване на независим строителен надзор, изпълнени от участника през последните 3 години.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

13/05/2015