BG-Русе

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Русе, пл. Свобода, 6, За: Лидия Петрова - ст. експерт, отдел Обществени поръчки, тел.: 082 881 725; Веселин Йорданов - ВЕ №1546/20.11.2009г. по чл. 19 от ЗОП, тел.: 0885 116 790, България 7000, Русе, Тел.: 082 881725, E-mail: mayor@ruse-bg.eu, Факс: 082 834413

Място/места за контакт: Отдел Обществени поръчки

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://ruse-bg.eu.

Адрес на профила на купувача: http://ruse-bg.eu/bg/zop/516/41/index.html.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Избор на предприятие за предоставяне на съобщителни услуги чрез мобилна наземна мрежа по стандарт GSM/UMTS с национално покритие за нуждите на Община Русе и на всички второстепенни разпоредители на бюджетна издръжка, които не са самостоятелни юридически лица, които не са възложители по ЗОП.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

64212000

Описание:

Мобилни радиотелефонни услуги


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Да се предоставят 370 (триста и седемдесет) SIM карти, 3 (три) бр. Data SIM за мобилен интернет, 338 (триста тридесет и осем) бр. Data SIM за изграждане на VPN свързаност с включен пакет за пренос на данни от 512 МВ. Възможност за допълнителна доставка при необходимост на до 100 броя SIM карти.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

66000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Община Русе

NUTS:

BG323

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Приложения към настоящата публична покана съгласно чл. 101б, ал. 1 са техническата спецификация и проекта на договор. Техническата спецификация съдържа: - Технически изисквания; - Параметри за качество на предоставяните услуги; - Други изисквания (изисквания към кандидатите и участниците). Приложенията към публичната покана са налични в профила на купувача на Община Русе - http://ruse-bg.eu/bg/zop/516/77/index.html

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

К1 - Месечна абонаментна такса за 1 SIM на Тарифа 1 с включени 50 минути за разговори към всички мобилни и фиксирани оператори в България и 44640 минути за разговори в корпоративна група; К2 - Месечна абонаментна такса за 1 SIM на Тарифа 2 с включени 44640 минути за разговори към всички мобилни и фиксирани оператори в България и 150 МВ мобилен Интернет; К3 - Месечна абонаментна такса 1 бр. Data SIM (за изграждане на VPN свързаност); К4 - Месечна абонаментна такса за пакет за неограничен достъп до Интернет; К5 - Цена на минута разговор (средно-аритметична цена на минута – към всички национални мобилни мрежи, национални фиксирани мрежи) след изчерпване на включените минути за Тарифа 1; К6 - Цена на минута международен разговор към фиксирани мрежи в ЕС за всички тарифи; К7 - Цена за един SMS (средно-аритметична стойност по направления). Валидна за всички тарифни планове; Кт1 - Брой базови станции

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

07/05/2015 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Офертата се депозира в “Център за информационно и административно обслужване”, гише „Търговия и транспорт. Обществени поръчки“, в сградата на Община Русе на адрес: град Русе, пл.Свобода № 6. Съдържанието на офертата се представя в запечатан непрозрачен плик, върху, който се посочва: наименованието на участника, адрес за кореспонденция, телефон, факс, е-mail и описание на поръчката по раздел ІІ от настоящата публична покана. Офертата и всички документи, които са част от нея, следва да бъдат представени в оригинал или да са заверени, когато са ксерокопия, с гриф „вярно с оригинала”, печат и подпис на участника. Офертата трябва да е със следното минимално съдържание: 1. Списък на приложените документи - изготвя се от участника; 2. Представяне на участника; 3. Декларация, указваща брой въведени в експлоатация 2G (GSM) базови станции (Сайтове) към 31.12.2013г., или удостоверение, издадено от Комисия за регулиране на съобщенията. Данните следва да съвпадат с тези от Въпросника за отчет на дейността през 2013г, на предприятията, предоставящи обществени телефонни услуги чрез наземни мрежи с ползване на радиочестотен спектър (GSM, UMTS LTE) и т. н., представен на Комисия за регулиране на съобщенията. При представянето на декларация, Възложителят запазва правото си при необходимост да изиска допълнителни доказателства. 4. Общи условия за взаимоотношения между оператора и крайните потребители ; 5. Заверени копия на следните разрешителни, издадени от Комисия за регулиране на съобщенията: - Разрешение за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс – радиочестотен спектър; - Разрешение за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс – номера. 6. Декларация за запазване на съществуващите телефонни номера ползвани от възложителя; 7. Декларация за поверителност на данните; 8. Декларация за осигуряване на непрекъснатост на услугите; 9. Заверени копия на следните сертификати: - Сертификат, за внедрена от участника система за управление на качеството ISO 9001:2008 или еквивалент; - Сертификат, за внедрена от участника система за управление на електронните услуги ISO 20000-1 :2011 или еквивалент; - Сертификат, за внедрена от участника система за информационна сигурност ISO 27001-2005 или еквивалент. 10. Предложение за изпълнение на поръчката; 11. Ценова оферта. Образците на документи по т. 2, 6, 7, 8, 10 и 11, необходими за подготовката на оферта за участие са на разположение на участниците на адреса на Профила на купувача. Отварянето на офертите ще се състои на 08.05.2015г. в сградата на Община Русе на адрес пл. "Свобода", 6, ет. 3, Заседателна зала с начален час 10:00 часа.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

07/05/2015