Версия за печат

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Министерство на здравеопазването, Пл. Света Неделя 5, За: Ваня Миткова, България 1000, София, Тел.: 02 9301350, E-mail: vmitkova@mh.government.bg, Факс: 02 9301451

Място/места за контакт: Дирекция НРОПЗ

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.mh.government.bg/.

Адрес на профила на купувача: http://www.mh.government.bg/Articles.aspx?lang=bg-BG&pageid=432&home=true&categoryid=4965&articleid=7707.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Изработка, доставка и монтаж на преносими контейнери за изграждане на два здравно - социални центъра в гр. Кюстендил и гр. Хасково за нуждите на Министерство на здравеопазването, Програма “Превенция и контрол на ХИВ/СПИН”

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

44211000

Описание:

Сглобяеми постройки от готови елементи


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

2 броя контейнерни конфигурации, съгласно Приложенията към настоящата покана, като всяка контейнерна конфигурация се състои от четири контейнера.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

48900 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр. Кюстендил и гр. Хасково

NUTS:

BG

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Минимални изисквания за технически възможности и квалификация на участниците, съгласно чл. 51 от ЗОП Участникът да има изпълнени през последните три години, считано от датата на представяне на офертата, доставка/и, които са сходни или еднакви с предмета на настоящата поръчка. Това обстоятелство се доказва с представянето на списък-декларация на изпълнени през последните три години, считано от датата на представяне на офертата, доставка/и, които са сходни или еднакви с предмета на настоящата поръчка (доставка на офис контейнери), с посочване на стойностите, датите и получателите, придружен с доказателство за извършената доставка, а именно: а) удостоверение, издадено от получателя или от компетентен орган /заверено копие/ или б) посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за изпълнената доставка. Участниците в процедурата следва да представят сертификат ISO 9001:2008 или еквивалентен на производителя. Това обстоятелство се доказва с представяне на копие на валиден сертификат ISO 9001: 2008 или еквивалент на производителя на контейнерите.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

05/05/2015 17:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Офертите на участниците трябва да съдържат следните документи: 1. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника. В списъка участникът следва да опише всички представени от него документи (задължителни и други по преценка на участника). Списъкът на документите се поставя в началото на офертата. Всеки лист, съдържащ се в плика с офертата, следва да бъде номериран и подреден съгласно списъка; 2. Оферта за участие с данни за лицето, което прави предложението - попълнена по приложения образец; 3. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 (без б.“е“) и ал. 5 от ЗОП – попълнена по образец; 4. Пълномощно на лицето, упълномощено да представлява участника в процедурата и да подписва офертата или документи, част от офертата (представя се оригинал или заверено копие на пълномощното; пълномощното се представя, когато участникът не се представлява от лицата, които имат право на това, съгласно документите му за регистрация). 5. Списък-декларация на изпълнени през последните три години, считано от датата на представяне на офертата, доставка/и, които са сходни или еднакви с предмета на настоящата поръчка (доставка на офис контейнери), с посочване на стойностите, датите и получателите, придружен с доказателство за извършената доставка 6. Копие на валиден сертификат за внедрена система за управление на качеството ISO 9001:2008 или еквивалент на производителя на контейнерите. 7. Декларация за използване/неизползване на подизпълнители и списък с имената им, с посочване на вида на работите, които ще извършват и дела на тяхното участие, попълнен образец. С офертата си участниците може без ограничения да предлагат ползването на подизпълнители. При деклариране участие на подизпълнител, участника прилага декларация за съгласие за участие като подизпълнител /и двете декларации са по образец/ 8. Декларация за обстоятелствата по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици /по образец/; 9. Декларация по чл. 56, ал. 1, т.12 от ЗОП /по образец/; 10. Декларация за липса на обстоятелства по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП /по образец/; 11. Декларация за липса на свързаност с друг участник по чл. 55, ал. 7 от ЗОП /по образец/; 12. Техническо предложение – изготвено по образец и при съблюдаване на пълното описание на обекта на поръчката, Техническите спецификации и изискванията на Възложителя за изпълнение на поръчката. 13 Ценово предложение - изготвено по образец и при съблюдаване на изискванията на Възложителя. 13.1 Декларация по чл. 33, ал. 4 от ЗОП, ако е приложимо (свободен текст). Съгласно чл. 33, ал. 4 от ЗОП, при подаване на офертата участникът може да посочи коя част от нея има конфиденциален характер и да изисква от възложителя да не я разкрива. Забележка: Декларацията не е задължителен документ към съдържанието на офертата. Възложителят няма право да разкрива информация, предстоставена му от участник и посочена от същия като конфиденциална по отношение на технически или търговски тайни, с изключение на случаите, определени със закон /вкл. публичните действия на комисията, съгласно чл. 101г, ал.3 от ЗОП/. Документите се представят в оригинал или заверено от участника копие /освен ако изрично не е указано друго/. Всички документи представени на чужд език, се представят и в превод на български език. Всички декларации се представят в оригинал и се подписват по реда и от лицата, посочени тук. Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, декларацията за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 (без б.“е“) и ал. 5 от ЗОП се представя от всяко лице, участник в обединението. Всички документи се представят в един плик. Място, дата и час на отваряне на офертите: ще се състои в гр. София, пл. "Света Неделя" №5, партерен етаж на 07.05.2015 г. от 11:00 часа.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

05/05/2015