BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Национална спортна академия „Васил Левски”, Студентски град, Ректорат - Национална спортна академия „Васил Левски”,ет.4, Стая №408, За: инж.Ивайло Филипов, Република България 1700, София, Тел.: 02 4014380, E-mail: nsa.filipov@gmail.com

Място/места за контакт: Отдел Капитално строителство

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.nsa.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.nsa.bg/bg/page,1677.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

1. Демонтаж на старата дървена дограма 2. Вземане на размери от място за новата дограма. 3. Конструиране, производство, доставка и монтаж на PVC дограма. 4. Доставка и монтаж на прозоречни первази 5. Конструиране, производство, доставка и монтаж на Al врати и на Al димозащитни врати.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

44221000

Описание:

Прозорци, врати и свързани с тях изделия


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Количеството и обема на отделните видове работи е подробно описан в т.1.4.2.Подробна спесификация на дограмата и вратите, от Документацията за участие публикувана на Профила на купувача на http://www.nsa.bg/bg/page,1677

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

24500 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

4-ти етаж на ниското тяло на Студентско общежитие „Блок 15“ в Студентски град, София и сградата на ЗСС на НСА „Васил Левски“, Студентски град, София.

NUTS:

BG411

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Заверено копие от валиден сертификат за внедрена система за управление на качеството ISO 9001:2008 за производство, доставка и монтаж на PVC и Al дограма, еквивалентен или такъв с обвхват сходен с поръчката. Към офертата кандидатът да представи следните мостри: Ъглова сглобка на PVC и таква от Al профил, от долната част на вратата по поз П4 и П5 – по т.1.4.3.16. Мостри на стъкла 20/20 см.– за троен, двоен стъклопакети и единично стъкло. Мостри на обков – дръжка и панта за PVC дограма, 1 бр. автомат за димозащитна врата и ръкохватка за вратите по П4 и П5

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

05/05/2015 10:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Участниците следва в срок до 15:00 часа на 04.05.2015 г. да се запознаят предварително на място с обекта и задължително да представят Протокол от извършен оглед. В тази връзка следва да уговорят предварително / по телефон/ дата и час на посещение с посочените лица за контакт

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

04/05/2015