BG-Ямбол

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Тунджа, пл. Освобождение №1, За: Галина Иванова - началник отдел Обществени поръчки, Р. България 8600, Ямбол, Тел.: 046 684305, E-mail: contracts@tundzha.net, Факс: 046 661574

Място/места за контакт: отдел Обществени поръчки, ет. 3, стая 309

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.tundzha.net.

Адрес на профила на купувача: http://www.tundzha.net/profil-na-kupuvacha/150-publichni-pokani/3210-dostavka-na-uredi-i-saorazheniya-za-futbolni-igrishta-po-proekt-poveche-vazmozhnosti-za-masov-sport-i-opolzotvoryavane-na-svobodnoto-vreme-na-mladite-hora-na-teritoriyata-na-mig-tundzha.html.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Предмет на настоящата обществена поръчка е „Доставка на уреди и съоръжения за футболни игрища по проект „Повече възможности за масов спорт и оползотворяване на свободното време на младите хора на територията на МИГ „Тунджа”. Обществената поръчка се възлага във връзка с реализацията на дейности по проект „Повече възможности за масов спорт и оползотворяване на свободното време на младите хора на територията на МИГ „Тунджа”, по Договор за предоставяне на БФП с регистрационен номер 44/3/3211569 от 10.02.2015 г.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

37410000, 37451700, 37451710, 37451730

Описание:

Екипировка за спортове, практикувани на открито
Футболни топки
Маркиращо оборудване за футболни терени
Помощни уреди за футболни тренировки


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Доставката включва уреди и съоръжения за футболни игрища, подробни описани в Пълно описание на предмета на поръчката, технически спецификации и указания за представяне на оферта, неразделна част от документацията за обществената поръчка.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

47850 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставката предмет на обществената поръчка ще се извърши в населени места на територията на община „Тунджа”

NUTS:

BG343

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Участие в настоящата обществена поръчка може да вземе всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни обединения, отговарящи на условията посочени в Закона за обществените поръчки и обявените изисквания от Възложителя в документацията за участие. Към офертата следва да бъдат приложени следните документи: Административни данни за лицето по чл.101в, ал.1, т.1 от ЗОП /оригинал/ - Образец №1, с посочен срок на валидност на офертата;Списък на доставките, които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните 3 години, считано от датата на подаване на офертата/оригинал/ - Образец № 2. Минимални изисквания:Участникът следва да е изпълнил не по-малко от 2 /две/ доставки, еднакви или сходни с предмета на поръчката през последните 3 години до датата, определена за получаване на офертите, като доказателство за извършената доставка се представя под формата на: удостоверение, издадено от получателя на доставката или от компетентен орган или посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за доставката.* Под „доставка еднаква или сходна с предмета на поръчката” навсякъде в настоящата документация, където е употребен този израз, следва да се разбира „доставки на спортни уреди и съоръжения”;Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 6 от ЗОП/оригинал/ - Образец № 3; Декларация по чл. 56, ал.1, т. 8 от ЗОП /оригинал/ - Образец №4; Декларация за съгласие за участие на подизпълнител /оригинал/ - попълва се Образец № 4а;* Лице, което участва в обединение или е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг участник не може да представя самостоятелна оферта; Договор/споразумение за създаване на обединение за участие в обществената поръчка - копие, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението – и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващия; Декларация от всички членове на обединението/консорциума - попълва се Образец №5; Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици/оригинал/ - Oбразец №6; Декларация по чл.6, ал.2 от Закона за мерките срещу изпиране на пари/оригинал/ - Oбразец №7 ; Техническо предложение/оригинал/ - Образец №8; Декларация по чл.33, ал. 4 от ЗОП /оригинал/ - попълва се образец №9.* Декларацията по чл. 33, ал. 4 от ЗОП не е задължителна част от офертата, като същата се представя по преценка на всеки участник и при наличие на основания за това; Ценово предложение/оригинал/ - Образец №10. Максимално допустимата предложена стойност е до размера на посочената прогнозна стойност. Предложените единични цени за доставка на стоките, както и предложената от участниците крайна обща цена за изпълнение на поръчката не могат да надхвърлят посочените от Възложителя максимално допустими стойности. В случай, че ценовото предложение надхвърля максимално допустимите стойности то не се оценява от комисията.Офертата следва да се представи в запечатан непрозрачен плик лично или от упълномощен представител в Деловодството на Община „Тунджа”. Върху плика се посочва пълното наименование и адрес за кореспонденция на участника, телефон и по възможност факс и електронен адрес, както и наименованието на поръчката, а именно: „Доставка на уреди и съоръжения за футболни игрища по проект „Повече възможности за масов спорт и оползотворяване на свободното време на младите хора на територията на МИГ „Тунджа”.Представените образци в документацията за участие и условията, описани в тях са задължителни за участниците. Продължава в Допълнителна информация......

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

05/05/2015 11:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

ДА

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Продължение от раздел "Изисквания за изпълнение на поръчката"......... Всички образци и документи, съдържащи се в офертата следва да са подписани от лицето, представляващо участникът в настоящата обществена поръчка. Когато офертата (или някой документ от нея) не е подписана от управляващия и представляващ участника съгласно актуалната му регистрация, се представя пълномощно на лицето, подписващо офертата (оригинал). Пълномощното следва да съдържа всички данни на лицата (упълномощен и упълномощител), както и изрично изявление, че упълномощеното лице има право да подпише офертата и да представлява участника в обществената поръчка. Желаещите да получат документацията за участие, могат да направят това до 11:00 часа на 05.05.2015г. в административната сграда на община „Тунджа”, отдел „Обществени поръчки, ет.3, стая 309. Документацията е публикувана в профила на купувача http://www.tundzha.net/profil-na-kupuvacha.html, от където може да бъде изтеглена. Отварянето на офертите ще се извърши от назначена от Възложителя комисия на 05.05.2015 г. от 15:00 ч. в заседателната зала на община „Тунджа”, пл. „Освобождение” 1, гр. Ямбол. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в обществената поръчка или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето. Присъстващите представители на участниците представят документ за самоличност или пълномощно. * Възложителят не приема за участие и връща незабавно на участниците оферти, които са представени след изтичане на крайният срок или са в не запечатан, прозрачен или в плик с нарушена цялост. * Участници не представили задължителните образци за участие или други изискуеми документи, или не отговарящи на условията в документацията съобразно изискванията на ЗОП и Възложителя, не се оценяват от комисията.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

05/05/2015