Версия за печат

BG-с. Струмяни

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Стумяни, пл. “7-ми Април” № 1, За: Петя Тасева, България 2825, с. Струмяни, Тел.: 07434 3108, E-mail: strumyani_oba@yahoo.com, Факс: 07434 3105

Място/места за контакт: Струмяни, пл. “7-ми Април” № 1

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.strumyani.org.

Адрес на профила на купувача: http://www.strumyani.org/subsection-148-op_613102014.html.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Строителство

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Извършване на строително-ремонтни работи на четвъртокласни общински пътища в община Струмяни

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

45233142

Описание:

Работи по ремонт на пътища


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Обществената поръчка предвижда основен ремонт на пътища на територията на община Струмяни. Подробна информация за количеството и видовете работи, предмет на поръчката може да се получи от образeца на количествена сметка, която ще бъдат на разположение на заинтересованите лица на профила на купувача. Прогнозната стойност на поръчката обявена по - долу е посочена без ДДС. Източник на финансиране - републикански бюджет.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

264000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Община Струмяни

NUTS:

BG413

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Участникът следва да притежава валидна Застраховка за професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството по чл.171, ал.1 от ЗУТ или еквивалентен документ, както и да бъде вписан в Камарата на строителите с право да извършва строежи от втора група, трета или по висока категовия, или да представи декларация или удостоверение за наличието на такава регистрация от компетентните органи, съгласно националния закон на държавата в която е установен участника. Изискванията за изпълнение на поръчката се доказват, чрез представяне на: копие от застраховка професионална отговорност или еквивалентен документ. Копие от удостоверение, ведно с валиден талон за вписване в Централния професионален регистър на строителя за изъвршване на строежи от втора група, трета или по висока категория, съгласно чл. 5 от Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителяили или декларация или удостоверение за наличието на такава регистрация от компетентните органи, съгласно националния закон на държавата в която е установен участника. Когато участникът предвижда подизпълнители или когато участникът е обединение/консорциум, всеки подизпълнител или всеки един от членовете в обединението/консорциума, който ще извършва строителство, трябва да притежава валидна застрахователна полица по чл.171, ал.1 от ЗУТ за строителство или еквивалентен документ. При участие на обединение, поне един от участниците в обединението следва да има право да извършва строителство от категорията на поръчката.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

1. Техническо предложение – (Т) (с тежест 50 %); 2. Цена за изпълнение на поръчката – (P) (с тежест 50 %). МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОМПЛЕКСНАТА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ: Комплексната оценка (КО) на офертите се получава като сбор от оценките по отделните показатели, по следната формула (максимален брой точки 100): Pmin КО = --------- х 50 + Т x 0.50 Pi където: - Pi – цената в лв. без ДДС, предложена от съответния участник в процедурата; - Pmin – минималната цена в лв. без ДДС, предложена от участник в процедурата; - Т – оценка на техническото предложение. По този показател Комисията ще оценява пълнотата на представеното от участника „Техническо предложение за изпълнение на обществената поръчка” и съответствието с изискванията на Възложителя за изпълнение на поръчката, посочени в Документацията за участие и Техническите спецификации. Показателят отчита качеството на техническото предложение по отношение на организацията на работа, качеството на крайния продукт и включва технология и организация за изпълнение на поръчката, в съответствие с приложен линеен график за изпълнение на СМР на обекта, съгласно Обобщената количествена сметка (ОКС). Изисквания (базови) на Възложителя при разработване на офертата в частта й - „Техническо предложение”: Обяснителната записка от техническото предложение към офертата в тази част, следва да съдържа: Описание на начина и последователността на извършване и технологията на изпълнение на всички работи и дейности по ОКС за изпълнение предмета на обществената поръчка. При реализацията на поръчката и използваните в тази връзка технология и организация на работа са спазени всички изисквания на Възложителя и нормативните разпоредби. Всички работи и дейности по ОКС, предмет на обществената поръчка, следва да са обезпечени с хора, машини и материали, като разпределението им е съобразено с технологичното време за изпълнение на съответната работа и дейност. Изготвяне на план за действия за реакция при отказ/инциденти със строителни машини, включително план за действия по заместване и ремонт на унищожено или повредено оборудване или на оборудване с ограничен или отнет достъп. Линеен график (по образец на участника), включващ последователността и продължителността на видовете работи и дейности по ОКС, свързани с изпълнение на обществената поръчка. При изготвянето на графика следва да бъде спазена технологичната последователност за изпълнение на видовете работи и дейности по ОКС.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

07/05/2015 15:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

В ОФЕРТАТА ЗАДЪЛЖИТЕЛНО СЛЕДВА ДА СЕ ПРЕДСТАВЯТ СЛЕДНИТЕ ДОКУМЕНТИ: 1. Копие от документа за актуална регистрация на участника или доказателства за определен единен идентификационен код, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър или копие на документ за самоличност за физическото лице; 2. Оферта съдържаща срок на валидност на офертата и данни за лицето, което прави предложението – по образец. 3. Ценово предложение – по образец; 4. Техническо предложение - по образец; 5. Декларация за приемане на условията на проекта на договор – по образец; 6. Копие от Застраховка за професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството по чл.171, ал.1 от ЗУТ или еквивалентен документ. 7. Копие от Удостоверение, ведно с валиден талон за вписване в Централния професионален регистър на строителя за изъвршване на строежи от втора група, трета или по висока категория или декларация или удостоверение за наличието на такава регистрация от компетентните органи, съгласно националния закон на държавата в която е установен участника. 8. Остойностена количествена сметка - по образец. Срокът на валидност на офертата не трябва да бъде по кратък от 60 /шестдесет/ календарни дни. ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТАТА: Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка, на адрес: Струмяни, пл. “7-ми Април” № 1 - деловодство. Върху плика се посочва: 1. Наименование на поръчката. 2. Наименование на участника, адрес за кореспонденция, телефон и по възможност - факс и електронен адрес. При сключване на договор определеният изпълнител представя документи, издадени от компетентен орган, за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл.47, ал.1, т.1 от ЗОП и декларации за липсата на обстоятелствата по чл.47, ал.5 от ЗОП. Офертите ще бъдат отворени на 08.05.2015г. от 10.00 часа в заседателната зала на община Струмяни, находяща се на адрес: Струмяни, пл. “7-ми Април” № 1. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в обществената поръчка или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

07/05/2015