BG-село Ковачевци

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Ковачевци, Община Ковачевци, За: Бойка Лозанова, Република България 2450, село Ковачевци, Тел.: 0886 747178, E-mail: oba_kovachevtsi@abv.bg

Място/места за контакт: Община Ковачевци

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://kovachevtsi.com.

Адрес на профила на купувача: http://kovachevtsi.com/?page_id=4326.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Предмет на обществената поръчка е упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР: “Реконструкция на общински спортен комплекс в село Ковачевци и изграждане на мини игрище за футбол в село Калище, община Ковачевци”, които включват: • реконструкция и обновяване на съществуващ стадион с.Ковачевци: реконструкция на футболно игрище с размери 105/68 м,лекоатлетическа писта и съществуващия пясъчник за дълъг скок,изграждане на две нови волейболни игрища и едно баскетболно и на трибуни за посетителите,реконструкция на съществуваща сграда за съблекални и администрация;изграждане на спортна зала с размери 16,87/27,82 м; реконструкция на коментаторски пункт; Реконструкция на помещение за съхранение на спортни уреди; подмяна на съществуваща ограда от ламарина с метална,лека ажурна ограда с вис. 220 см;изграждане на главния вход на комплекса; реконструкция на съществуваща тоалетна; • Изграждане на 14 бр.къщи за настаняване на гостуващи отбори в с.Ковачевци:със ЗП на всяка къща - 89,3 кв.м, обща ЗП 1250,20 кв.м; площна алейна мрежа 1775,80 кв.м. • Изграждане на мини игрище за футбол в с.Калище е предвидено изграждане на мини игрище за футбол с размери 22/4 м и съблекални към него със ЗП 73,4 кв.м. Изпълнителят на обществената поръчка ще упражнява строителен надзор относно извършването на всички видове строително монтажни работи /СМР/ на описаните по-горе обекти до окончателното им завършване и въвеждане в експлоатация, включително контрол на количествата, качеството и съответствието на изпълняваните строителни и монтажни работи и влаганите материали, контрол по опазване на околната среда при изпълнение на строежа, Изпълнителят на обществената поръчка отговаря за водене на заповедна книга, съставяне на актове и протоколи за СМР по реда и изискванията на Наредба № 3/2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството; Изпълнителят на обществена поръчка в седемдневен срок след приключване на строително-монтажните работи трябва да изготви и да представи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ окончателен доклад, с оглед разпоредбата на §3, ал.(1) и (2) от “Допълнителните разпоредби” към Наредба №2 от 31.07.2003г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти; Изпълнителят на обществена поръчка трябва да изготви технически паспорт в съответствие с изискванията на ЗУТ и Наредба № 5 от 28 декември 2006 г. за техническите паспорти на строежите; Крайният срок за изпълнение на поръчката е 30.06.2015г.(тридесети юни две хиляди и петнадесета година).

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

71521000

Описание:

Строителен надзор по време на строителството


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Предмет на обществената поръчка е упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР: “Реконструкция на общински спортен комплекс в село Ковачевци и изграждане на мини игрище за футбол в село Калище, община Ковачевци”, които включват: • реконструкция и обновяване на съществуващ стадион с.Ковачевци: реконструкция на футболно игрище с размери 105/68 м,лекоатлетическа писта и съществуващия пясъчник за дълъг скок,изграждане на две нови волейболни игрища и едно баскетболно и на трибуни за посетителите,реконструкция на съществуваща сграда за съблекални и администрация;изграждане на спортна зала с размери 16,87/27,82 м; реконструкция на коментаторски пункт; Реконструкция на помещение за съхранение на спортни уреди; подмяна на съществуваща ограда от ламарина с метална,лека ажурна ограда с вис. 220 см;изграждане на главния вход на комплекса; реконструкция на съществуваща тоалетна; • Изграждане на 14 бр.къщи за настаняване на гостуващи отбори в с.Ковачевци:със ЗП на всяка къща - 89,3 кв.м, обща ЗП 1250,20 кв.м; площна алейна мрежа 1775,80 кв.м. • Изграждане на мини игрище за футбол в с.Калище е предвидено изграждане на мини игрище за футбол с размери 22/4 м и съблекални към него със ЗП 73,4 кв.м. Изпълнителят на обществената поръчка ще упражнява строителен надзор относно извършването на всички видове строително монтажни работи /СМР/ на описаните по-горе обекти до окончателното им завършване и въвеждане в експлоатация, включително контрол на количествата, качеството и съответствието на изпълняваните строителни и монтажни работи и влаганите материали, контрол по опазване на околната среда при изпълнение на строежа, Изпълнителят на обществената поръчка отговаря за водене на заповедна книга, съставяне на актове и протоколи за СМР по реда и изискванията на Наредба № 3/2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството; Изпълнителят на обществена поръчка в седемдневен срок след приключване на строително-монтажните работи трябва да изготви и да представи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ окончателен доклад, с оглед разпоредбата на §3, ал.(1) и (2) от “Допълнителните разпоредби” към Наредба №2 от 31.07.2003г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти; Изпълнителят на обществена поръчка трябва да изготви технически паспорт в съответствие с изискванията на ЗУТ и Наредба № 5 от 28 декември 2006 г. за техническите паспорти на строежите;

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

20000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

с.Ковачевци и с.Калище, община Ковачевци

NUTS:

BG414

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1. Участникът да има лиценз за упражняване на независим строителен надзор в строителството.2..През последните 5 години, считано от датата подаване на офертата участникът да е бил строителен надзор на строежи, които по естество и обем са еднакви или сходни на предмета на поръчката..Важно: За строителни работи, които са еднакви или сходни по естество и обем на стоителните работи, предмет на поръчката, възложителят ще приема строителство и/или реконструкция на стадиони, спортни площадки с разгъната застроена площ над 5000 кв. м или с капацитет от 200 до 1000 места за посетители, които включват и строителство или реконструкция на сгради като съблекални, спортни зали, сгради за настаняване на гостуващи отбори или др. спортни обекти и съоръжения.Доказателства, които следва да се представят от участника, като доказателства, че отговаря на поставените минимални изисквания: 1.Списък за изпълнени подобни услуги, изпълнено през последните 5 (пет години), считано от датата на подаване на офертата, което е еднакво или сходно с предмета на поръчката. Информацията се посочва по години, в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си. Към списъка се прилага .един или няколко от посочените по-долу документи:1.1. Писмено посочване за публичните регистри, в които се съдържа информация за актовете за въвеждане на строежите в експлоатация, която информация включва данни за компетентните органи, които са издали тези актове, стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото и вида на строителството, или1.2.удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема на строителството, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания; удостоверенията съдържат и дата и подпис на издателя и данни за контакт или1.3. копия на документи, удостоверяващи изпълнението, вида и обема на изпълнените дейности. 2. Лиценз за упражняване на независим строителен надзор в строителството и списък на екипа от правоспособни физически лица от различни специалности, с които разполага за изпълнението на поръчката, *Участник, установен/ регистриран извън Република България трябва да представи лиценз за упражняване на независим строителен контрол или еквивалентен документ съгласно законодателството на държавата, където е установен (регистриран) .

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

11/05/2015 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

ДА

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Документацията за участие може да бъде изтеглена от официалния сайт на община Ковачевци http://kovachevtsi.com, секция "профил на купувача". Офертите се подават от участниците в деловодството на Община Ковачевци до 16,00 ч. на 11.05.2015 г.Офертите ще бъда отворени от назначена от възложитля комисия на 13.05.2015 г. в 10,00 ч. в заседателната зала на община Ковачевци. Неразделна част от публичната покана е документацията за участие.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

11/05/2015