Версия за печат

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Агенция по вписванията, ул. Елисавета Багряна 20, За: Младен Колев, България 1111, София, Тел.: 029486 151, E-mail: mladen.kolev@registryagency.bg, Факс: 029486 194

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.registryagency.bg.

Адрес на профила на купувача: http://profile.registryagency.bg.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Oсигуряване на универсална пощенска услуга и куриерски услуги за нуждите на Aгенция по вписванията” Изпълнението на поръчката изисква обслужване на общата кореспонденция на Агенция по вписванията чрез универсални и неуниверсални пощенски услуги по смисъла на Закона за пощенските услуги. За осигуряване на универсална пощенска услуга - приемане, пренасяне и доставяне на вътрешни и международни пощенски пратки (с предимство и без предимство, препоръчани и непрепоръчани,) За осигуряване на куриерски услуги - включва приемане, превозване, доставяне, връчване и - при поискване от Възложителя - осведомяване за движението на куриерските пратки Изпълнението на поръчката изисква обслужване на общата кореспонденция на Агенция по вписванията чрез универсални и неуниверсални пощенски услуги по смисъла на Закона за пощенските услуги.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

64110000, 64120000

Описание:

Услуги на националната поща
Куриерски услуги


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Осигуряване на едногодишно предоставяне на пощенски и куриерски услуги за нуждите на Агенция по вписванията. Услугите се предоставят по следните дестинации: - От Агенция по вписванията и териториалните й звена до получатели в страната и чужбина; - От Агенция по вписванията до териториалните й звена - От териториалните звена до Агенция по вписванията.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

66000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Територията на Р. България

NUTS:

BG

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

- За участникът не следва да са налице забрани по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим - За участникът не следва да са налице забрани съгласно чл.55, ал.7 и чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП - Участникът да притежава индивидуална лицензия, респективно удостоверение за регистрация, по чл. 15, ал.1, т. 3 от Закона за пощенските услуги, издадена от Комисията за регулиране на съобщенията. - Участникът да притежава индивидуална лицензия, респективно удостоверение за регистрация, по чл. 15, ал.1, т. 4 от Закона за пощенските услуги, издадена от Комисията за регулиране на съобщенията. - Участникът да има внедрена система за управление на качеството по стандарт ISO 9001:2008 или еквивалент за услуги от обхвата на универсалната пощенска услуга (УПУ) и неуниверсалните пощенски услуги (НПУ), в който да бъде посочен обхвата на услугите и обектите, за които е издаден сертификата. Сертификатът за внедрена система за управление на качеството по ISO 9001:2008 или еквивалентен такъв, за услуги от обхвата на универсалната пощенска услуга (УПУ) и неуниверсалните пощенски услуги (НПУ) трябва да се отнася за всички пощенски станции на участника разположени в областните градове. - Участникът следва да има развита мрежа от пощенски офиси (пощенски станции) във всички областни градове и от представители в населените места, в които има структури на Агенция по вписванията. - Участникът трябва да е изпълнил поне три услуги, сходни с предмета на поръчката, през последните 3 години предхождащи датата за подаване на оферти или в зависимост от датата, на която е учреден участникът или е започнал дейността. Документи необходими при сключване на договор – избраният изпълнител е длъжен да представи документи, издадени от компетентен орган за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл.47, ал.1, т.1 от ЗОП и декларация за липсата на обстоятелствата по чл.47, ал.5 от ЗОП.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Крайната оценка /КФ/ се формира от две комплексни оценки /КО/, съответно по една за осигуряване на пощенски услуги и куриерски услуги. Оценката се изчислява по методика, публикувана на профила на купувача на електронната страница на Агенция по вписванията. Максималната крайна оценка може да бъде 200 точки. участникът получил най-висока крайна оценка ще бъде избран за изпълнител.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

30/04/2015 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

ДА

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Достъп до документацията е осигурен в профила на купувача на електронната страница на Агенция по вписванията - www.registryagency.bg. 11. Указания за подготовка и подаване на офертите: 11.1. Офертите се подават в запечатан непрозрачен плик с надпис съгласно точка 6.2 от указанията публикувани в профила на купувача. 11.2. При изготвяне на офертата си всеки участник трябва да се придържа точно към обявените от Възложителя условия. 11.3. До изтичане на крайният срок за получаване на офертите, всеки участник, може да оттегли или допълни офертата си. 11.4. Оферти, чиято цялост е нарушена или са подадени след изтичане на крайният срок за подаване, не се приемат и незабавно се връщат. 11.5. Всички документи, представени на чужд език следва да бъдат придружени с превод на български език, издаден от фирма, сключила договор с Министерството на външните работи за извършване на официални преводи. (Списъкът на фирмите, с които МВнР е сключило договори е публикуван в електронния сайт на министерството). Представеният/ните официален/ни превод/и се представят във формата на оригинал или нотариално заверено копие. 11.6. При подготовката на Техническото предложение за изпълнение на поръчката, всеки участник, следва да се придържа стриктно към образеца част от настоящата документация. 11.7. При подготовката на Ценовото предложение за изпълнение на поръчката, всеки участник, следва да се придържа стриктно към образеца част от настоящата документация. 11.8. Оферти, които не отговарят на предварително обявените условия или не са подготвени съгласно т.11.1 до 11.7 не се разглеждат и се отстраняват от участие. Дата и място на отваряне на офертите: Отваряне на офертите подадени за участие в процедурата ще се проведе на 05.05.2015 г. от 14:00 часа в сградата на Агенция по вписванията, ул. "Елисавета Багряна" № 20, ет. 3. Заседанието по отваряне на офертите е публично и на него могат да присъстват лица съгласно чл. 101г, ал. 3 от ЗОП.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

30/04/2015