Версия за печат

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Национална спортна академия „Васил Левски”, Студентски град, Ректорат - Национална спортна академия „Васил Левски”,ет.4, Стая №408, За: инж.Ивайло Филипов, Република България 1700, София, Тел.: 02 4014380, E-mail: nsa.filipov@gmail.com

Място/места за контакт: Отдел Капитално строителство

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.nsa.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.nsa.bg/bg/page,1677.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Упражняване на строителен надзор при изпълнение на обект „Промяна на предназначението на обслужващи помещения в учебен корпус на ниското тяло към блок 18, кв. „Студентски град“, гр.София, до предаване на Окончателен доклад, съгласно чл.168, ал.6 от ЗУТ, за издаване на Удостоверение за въвеждане в експлоатация, в 3 (три) оригинала на хартиен и в 2 (два) екземпляра на електронен носител и внасяне на окончателния доклад в Общинската администрация и получаване на Удостоверение за въвеждане на обекта в експлоатация

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

71520000

Описание:

Строителен надзор


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Упражняване на строителен надзор по време на строителството, съгласно чл. 166, ал. 1, т. 1 от ЗУТ до издаване на Удостоверение за въвеждане в експлоатация на обект „Промяна на предназначението на обслужващи помещения в учебен корпус на ниското тяло към Блок 18, част от сграда пл. №141 в кв.124, местност „Студентски град по плана на гр.София, който представлява съществуваща монолитна сграда с РЗП 618,59м2

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

6700 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

ниско тяло на бл.18 на НСА, гр.София, Студентски град

NUTS:

BG411

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

4.2.1. Участникът трябва да притежава валиден Лиценз за упражняване на строителен надзор. 4.2.2. Участникът следва да има сключена “Застраховка за професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството” по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ. Професионалната дейност от застрахователната полица трябва да покрива категорията строеж на обекта. Застраховката трябва да е валидна минимум 120 дни след датата, определена в Публичната покана като краен срок за подаване на офертите. 4.2.3 Участникът трябва да предложи екип от експерти, притежаващи необходимата професионална квалификация и опит, съответстващи на спецификата на поръчката, пряко ангажирани за изпълнението на услугата. В представения списък на технически правоспособните физически лица (собствени или наети), ангажирани с обекта на поръчката, поне един от специалистите по съответната проектна част следва да е включен в Основния списък на екипа от правоспособни физически лица от различните специалности.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

04/05/2015 10:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Участниците следва в срок до 15:00 часа на 30.04.2015 г. да се запознаят предварително на място с обекта и задължително да представят Протокол от извършен оглед. В тази връзка следва да уговорят предварително / по телефон/ дата и час на посещение с посочените лица за контакт

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

30/04/2015