Версия за печат

BG-Шумен

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ДГС Шумен - ТП на Североизточно държавно предприятие ДП гр. Шумен, гр. Шумен ул. Любен Каравелов № 28А, За: Фетие Шабанова, РБ 9700, Шумен, Тел.: 054 800464, E-mail: dgs.shumen@dpshumen.bg

Място/места за контакт: ДГС Шумен

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.dpshumen.bg.

Адрес на профила на купувача: http://dgsshumen.dpshumen.bg/.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Доставка, чрез покупка, на стопански инвентар на стойност за нуждите на ТП „ДГС Шумен за 2015.г съгласно приложена спецификация.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

35111510, 16160000, 44511100, 44511120, 44511310, 39224330, 44511400, 44511320, 39224100, 34911100

Описание:

Ръчни пожарогасителни средства
Различни видове градинарско оборудване
Белове (лизгари) и лопати
Обикновени лопати
Кирки
Кофи
Брадви
Търнокопи
Метли
Ръчни колички


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Общата цена за извършване на услугата не трябва да надвишава 1000,00 лв., без ДДС.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

1000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

адм. адрес на ТП ДГС Шумен – гр. Шумен, ул. “Л. Каравелов” №28”А”

NUTS:

BG333

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

I.Документи, които се представят от кандидатите: посочени в документацията за участие в "Профил на купувача" - http://dgsshumen.dpshumen.bg/ ІІ.ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ УСЛОВИЯ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА. 1.Срок за изпълнение на доставките от 1/един/ до 5 /пет/ календарни дни, след получаване на заявката от Възложителя, но не и по-късно от срока на договора; 2.Срок на договора до 31.12.2015г. 3.Място на доставка: административната сграда на ТП ДГС Шумен, гр. Шумен, ул.” Любен Каравелов” №28А с включен всички разходи за опаковка, такси и транспорт и други съпътстващи доставката са за сметка на Изпълнителя. ІІІ. Други условия. 1.След сключване на договора за изпълнение на доставките, Възложителя няма задължение за усвояване на пълният обем на прогнозните количества по видове. 2.Заявките на възложителя се приемат в писмен вид. 3.Кандидатите не трябва да надхвърлят общият определен лимит за изпълнение на доставките по настоящата процедура, който е в размер на 1000,00 лв. /хиляда/ лева без ДДС. 4.Предлаганите артикули да бъдат нови и неупотребявани, без скрити или явни дефекти, като участниците декларират, че при установяване на дефектна стока, същата ще бъде заменена най-късно в срок до 5 /пет/ работни дни, считано от датата на постъпилата рекламация. 5.Критерий за оценка на предложенията на Кандидатите: НАЙ-НИСКА ОБЩА ЦЕНА. На първо място се класира кандидатът предложил НАЙ-НИСКА ОБЩА КРАЙНА ЦЕНА. 6.Срок за валидност на предложението – 120 /сто и двадесет/ календарни дни от крайният срок за депозиране на оферти.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

30/04/2015 12:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Срокове: за получаване на оферти - до 12.00ч. на 30.04.2015г.; за разглеждане на получените оферти - в 15:00 часа на 04.05.2015г. в административната сграда ТП. Повече информация можете да получите от "Профил на купувача" на интернет страницата на Възложителя: http://dgsshumen.dpshumen.bg/ - в т.ч. информация за датата и часа за разглеждане на офертите, информация до СМИ и др.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

30/04/2015