Версия за печат

BG-град Банско

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Банско, Област Благоевград, Община Банско, град Банско, пл. Никола Вапцаров №1, За: Г- жа Сашка Въчкова - зам. кмет на Община Банско, Република България 2770, град Банско, Тел.: 0749 88611, E-mail: sv_bansko@yahoo.com, Факс: 0749 88633

Място/места за контакт: Община Банско

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.bansko.bg/index.php.

Адрес на профила на купувача: http://www.bansko.bg/index.php/bg.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Закупуване и доставка на озеленителен материал - широколистна и иглолистна дървесна, храстова растителност, цветя, хумусна почва и тревно семе за ландшафтно оформление на територията на Община Банско”

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

03121000

Описание:

Продукти от градинарство


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Прогнозната стойност на настоящата поръчка е в размер на 25 000.00 лв. (двадесет и пет хиляди лева) без ДДС.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

25000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Мястото за изпълнение на поръчката е Община Банско, Област Благоевград, Република България.

NUTS:

BG413

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Участниците да отговарят на изискванията и на условията за изпълнение на поръчката, в съответствие с документацията на Възложителя.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Комплексната оценка (КО) на офертата на участника се изчислява по формулата: КО = П1 + П2, където: П1 – Срок за доставка на необходимите количества озеленителен материал – с тежест 20 точки П2 – Предлагана цена – с тежест 80 точки Максимална комплексна оценка (КО) = 100 точки

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

30/04/2015 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Указанията и изискванията за изпълнение на поръчката,техническото задание, методиката за оценяване и образците на документите са публикувани на интернет адреса на община Банско - www.bansko.bg.Община Банско предоставя пълен свободен достъп по електронен път до документацията за участие в процедурата, която може да бъде намерена и получена и от интернет адреса на възложителя: http://www.bansko.bg/index.php/bg, раздел "Профил на купувача". Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик от участника или от упълномощен от него представител, лично или по пощата с препоръчано писмо, с обратна разписка. Подава се в Общинска администрация – Банско, служба “Деловодство” до 16.00 часа на 30.04.2015 г., като върху плика участникът посочва адрес за кореспонденция, трябва да бъде написано името на фирмата, която подава офертата и поръчката, за която участва участникът. Неразделна част от настоящата Покана са: Указания, Образец на Оферта, Техническа спецификация и КС, Методика за оценка, Проект на Договор, Декларация за приемане клаузите на договора - образец, Декларация за участие на подизпълнител, Декларация от подизпълнител. Същите се намират на профила на купувача, раздел Публични покани. При подписването на договора класираният на първо място трябва да представи: Документи, издадени от компетентен орган, за удостоверяване липсата на обстоятелства по чл. 47, ал. 1, т. 1 от ЗОП (Свидетелство за съдимост); Декларация за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП; Документ за внесена гаранция за добро изпълнение. Отварянето на офертите ще се извърши на 30.04.2015 г, в 16:30 ч., в Заседателна зала на Община Банско, пл. "Никола Вапцаров" № 1, ет. 2. На него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата на община Банско, в която се извършва отварянето.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

30/04/2015