Версия за печат

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

УМБАЛ Александровска ЕАД, ул. Свети Георги Софийски № 1, За: Даниела Цекова, Република България 1431, София, Тел.: 02 9230628, E-mail: umbal.alexandrovska@gmail.com, Факс: 02 9230646

Място/места за контакт: отдел Обществени поръчки

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.alexandrovska.com.

Адрес на профила на купувача: http://op.alexandrovska.com/?q=page&idd=index.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Предметът на поръчката съгласно Приложение № 1 от настоящата публична покана, включва доставка на компютърна техника и периферия, частично финансирана в рамките на проект BG051РО001-6.12.18-0001 “Нови възможности за лекарите в България” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, със средствата на Европейски социален фонд, с бенефициент Министерство на здравеопазването и получател на средствата Медицински университет София и университетски болници в София

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

30213000, 30213100, 30232000

Описание:

Персонални компютри
Преносими компютри (от 3 до 5 кг)
Периферни устройства


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:


ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

66000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр. София 1431, ул. "Свети Георги Софийски" № 1

NUTS:

BG411

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Изисквания към изпълнението: 1. Място за изпълнение – УМБАЛ "Александровска" ЕАД 2.Срок за изпълнение на поръчката – доставката на оборудването следва да се извършва в срок от 1 (един) работен ден от изпращане на заявка. 3. Начин на плащане – плащането се извършвав срок до 30 календарни дни след представяне на надлежно оформени приемо – предавателен протокол и фактура. 4. Гаранционен срок на предлаганото оборудване - не трябва да е по-кратък от 24 месеца, считано от датата на доставка. 5. Доставеното оборудване трябва да отговаря на техническите изисквания, посочени в документацията. 6. Доставеното оборудване трябва да е ново и неупотребявано. 7. Първата доставка по настоящата поръчка ще бъде извършена в срок 1 /един/ работен ден от сключване на договора. Оборудването следва да е налично в склад на Изпълнителя.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

27/04/2015 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

ДА

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

1. Офертата трябва да съдържа следните документите: 1.1. списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника; 1.2. единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата; 1.3. при участници обединения – заверено от участника копие на договора за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението – и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият; 1.4. Декларация по чл. 51, ал. 1, т. 1 ЗОП - Списък на доставките, които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните 3 /три/ години, считано от датата на подаване на офертата, с посочване на стойностите, датите, получателите, изготвена съобразно приложен образец, заедно с доказателство за извършената доставка. Доказателството може да се представи под формата на удостоверение, издадено от получателя или от компетентен орган, или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за услугата. Минимално изискване е през последните 3 /три/ години, считано от датата на подаване на офертата, участникът да е изпълнил поне 3 /три/ договора с предмет, сходен с предмета на поръчката, 1.5. Декларация в свободен текст за участие/неучастие на подизпълнители при изпълнението на поръчката. В случай, че се предвижда участие на подизпълнители в декларацията следва се посочат видовете работи от предмета на поръчката, които ще се предложат на подизпълнители и съответстващият на тези работи дял в проценти от стойността на обществената поръчка, и предвидените подизпълнители. 1.6. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12 за приемане на условията в проекта на договор, изготвена съобразно приложен образец; 1.7. Техническо предложение на участника за изпълнение на поръчката, изготвена съобразно приложен Образец - Техническо предложение за изпълнение на поръчката (техническа оферта) – Приложение № 3. 1.8. Ценово предложение, изготвено съобразно приложен образец - Ценово предложение (ценова оферта)– Приложение № 4 1.9. Декларация за срока на валидност на офертата, съгласно приложен образец. Оферти се подават от участника в административната сграда на УМБАЛ "Акександровска" ЕАД - отдел "Обща канцелария" в срока, посочен в поканата. Същите се поставят в запечатан, непрозрачен плик. Върху него се изписва името на поръчката, адрес за кореспонденция, телефон, по възможност факс и електронен адрес на участника. Отварянето на оферите ще се състои на 28.04.2015 г. от 10.00 ч. в Заседателната зала на посочения адрес.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

27/04/2015