Версия за печат

BG-Велико Търново

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Велико Търново, гр. Велико Търново, пл. Майка България № 2, За: Теодора Минкова; Александър Колев, Република България 5000, Велико Търново, Тел.: 062 619229; 062 619251, E-mail: mop_vt@abv.bg, Факс: 062 619251

Място/места за контакт: Община Велико Търново; стая 318 и стая 321

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.veliko-turnovo.bg.

Адрес на профила на купувача: https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/310/.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Извършване на извънгаранционно абонаментно обслужване на компютри и принтери, включително и изградената локална мрежа /където има такава/ на структури на Община Велико Търново”, по позиции, както следва: Позиция 1: Дирекция „Култура”, в т.ч. и счетоводство; Отдел „Местни данъци и такси” към Община Велико Търново; Младежки дом. Позиция 2: Административна сграда на Община Велико Търново, в т. ч. кметствата кметствата /с изключение на кметства на самостоятелен бюджет/ и ОП „Зелени системи”; Дирекция „Образование”, в т.ч. счетоводство и Организация „Детски градини”; Дирекция СДЗ, в т.ч. счетоводство ЦСУ; ОП „Реклама”, гр. Велико Търново; ОП „Спортни имоти и прояви”, гр. Велико Търново.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

30213100, 30211400, 30100000

Описание:

Преносими компютри (от 3 до 5 кг)
Компютърни конфигурации
Офис машини, оборудване и принадлежности, с изключение на компютри, принтери и мебели


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Съгласно потребностите на Община Велико Търново и нейните структури, по приложен списък. Извършването на извънгаранционното абонаментно обслужване на компютри и принтери на дирекция „Култура и туризъм” ще е предмет на последващо възлагане. При възникване на необходимост Възложителят може да възлага извършване на извънгаранционно абонаментно обслужване на допълнителни бройки и обекти, свързани с обекта на поръчката по цени, съгласно офертата на определения за изпълнител. Общата стойност на договора, заедно с други договори с аналогичен предмет, в това число и резервни части, не могат да превишават прага по чл. 14, ал. 4, т.2 от ЗОП – 66 000.00 /шестдесет и шест хиляди/ лева без ДДС.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

66000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Община Велико Търново

NUTS:

BG321

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

При изпълнението на обществената поръчка се съблюдава действащото в страната законодателство, всички нормативни документи, касаещи предмета на поръчката, правилници, нормативи и стандарти в областта на предмета на поръчката, в това число противопожарни, технически и др. норми. По време на изпълнение на договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да спазва: техниката на безопасност на труда. Участниците задължително представят Техническо предложение за изпълнение на поръчката с посочване на конкретната методология на работа във връзка с изпълнението за позицията, за която участват , съгласно техническа спецификация. Задължително с Техническото предложение участникът трябва да направи предложенията си по показателите от методиката за икономически най - изгодна оферта при спазване на зададените мерни единици. Посочват се имената и телефоните на лицата, които ще осъществяват извънгаранционното абонаментно обслужване; посочват се сроковете за констатиране/установяване на даден проблем, както и за отстраняване на възникнали повреди. Изпълнителят е длъжен да разполага със собствена или наета сервизна база - минимум 1 бр. Изпълнителят е длъжен при поискване от страна на Възложителя да представи съответните удостоверяващи документи за качеството и произхода на материалите, използвани при изпълнението на поръчката. Изпълнителят е длъжен да поддържа в техническа изправност и годност техниката, предмет на договора. Изпълнителят е длъжен при поискване от страна на Възложителя и в определен от него срок да представи в писмен вид отчетна информация за състоянието на компютрите и принтерите, обект на настоящата поръчка. Изпълнителят е длъжен да извършва безплатен монтаж и инсталиране на новозакупени от него модули и устройства за ъпгрейд. Изпълнителят е длъжен да прави ежемесечен оглед и профилактика на техниката, предмет на поръчката. Изпълнителят е длъжен да извършва обслужването на място, както и безплатни консултации за инсталиране и преинсталиране на драйвери на новозакупентие от фирмата и наличните в спецификацията устройства. При подмяна на повредени части, които имат нужда от инсталиране на определени драйвери, участникът, определен за изпълнител, е длъжен да извършва и тази дейност. Приемането на извършените профилактики и/или технически поддръжки се удостоверява с приемо-предавателен протокол, подписан в 2 /два/ екземпляра от упълномощени от Възложителя и Изпълнителя лица. Договорът се сключва за срок от една година. Ако в рамките на този срок бъде достигнат прага по чл. 14, ал. 4, т.2 от ЗОП – 66 000.00 /шестдесет и шест хиляди/ лева без ДДС, заедно с други договори с аналогичен предмет, в това число и резервни части, договорът се прекратява предсрочно.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Формула за определяне на краен коефициент ”К”: К = Ц х 30 % + Т х 40 % + N х 30%, където: Ц – Ценови критерий – показател за предлаганата цена от Участника. При оценяването се взема предвид предложената месечна абонаментна такса съобразно позицията, за която се участва. Преценява се най - изгодното за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ предложение, което ще има за своя последица най - малък бюджетен разход. Предложението, съдържащо най-ниска цена получава 100 т., а всяко следващо по - малко добро предложение се оценява след прилагане на следната формула: Цmin/Цn х 100, където, Ц min е най-ниската предложена месечна абонаментна месечна такса, а Цn е предложената месечна абонаментна месечна такса от n-тия участник. Т – Техническа оценка, включваща оценка на представената от участника организация на изпълнението, план/подход за организацията и реализация на работите (максимум 100) По този показател се оценява дали предложението на участника показва задълбочено познаване на цялостния процес по изпълнение на поръчката, в т.ч. и начина на извършването му; видовете дейности, необходими за изпълнение на поръчката. Комисията преценява разбирането на участника за обхвата на поръчката, преценката за необходимите ресурси и организацията на работата в етапа на реализация предмета на поръчката, която участникът възнамерява да създаде. Предмет на оценка е разпределението на различните ресурси в обособените етапи на работа и координацията на дейностите и участниците в процеса. Комисията преценява дали предложената организация би осигурила в достатъчна степен качество на изпълнение на поръчката и доколко съществува сериозен риск от вътрешен организационен проблем за изпълнението на поръчката. Оценяват се стратегията, методите и похватите, посочени от участника за изпълнение на услугата, и тяхното съответствие с целите на поръчката. Преценяват се адекватността и целесъобразността на представеното разпределение на задачите и отговорностите между експертите с определените методи и етапи за изпълнение и доколко то се покрива от ресурсна осигуреност, посочена от страна на участника. Комисията преценява дали предложените методи и начини на управление на процесите от участника биха довели до качествено и навременно изпълнение на дейностите – предмет на поръчката, дали приложеното описание на начина, по който ще се гарантират резултатите, е добре обосновано и дали предвиденият вътрешен контрол в максимална степен ще гарантира качествено изпълнение на услугата и устойчивост на резултатите. N – Срок за отстраняване на възникнали повреди /в работни дни/, считано от датата на уведомяване по телефон - най – краткия предложен срок се оценява със 100т. Предложението, което в най-голяма степен отговаря на изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ /най – краткия предложен срок/ и съответства на поставените технически изисквания за изпълнение получава 100 т., а всяко следващо по- малко добро предложение се оценява след прилагане на следната формула: Nmin/Nn х 100, където: N min е най-краткия предложен срок за отстраняване на възникнали повреди, а Nn е предложения срок за отстраняване на възникнали повреди от n-тия участник. Цялата методика за икономичедски най-изгодна оферта е съгласно Приложение 1: "Критерий за оценка".

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

29/04/2015 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Офертата следва да се депозира най-късно до 17:00 ч. на 29.04.2015г. Съгласно чл.101б, ал.1, т.6 от ЗОП, отварянето и разглеждането на представените оферти ще се извърши на 30.04.2015 г. от 14:00 ч. в сградата на Община Велико Търново, при условията на чл.68, ал.3 от ЗОП (о-то на оф-те е публично и на него могат да присъстват у-те или техни упълн. представ., както и представители на средствата за масово осведомяване и др. лица при спазване на установения режим за достъп до с-та, в която се извършва отварянето.) Участниците могат да подават оферта само за едната от двете обособени позиции. Офертата трябва да съдържа най - малко: 1. Данни за лицето, което прави предложението: наименование на фирмата, ЕИК, седалище и адрес на управление и др. данни, съгласно образец: административни сведения; 2.Техническо предложение съгласно образец; ; 3. Срок на валидност на офертата не по- малък от 2 /два / месеца, считано от крайния срок за получаване на офертата; 5. Срок за реакция след уведомяване от Възложитля и констатиране на възникнал проблем /в часове/. 6. Срок за отстраняване на възникнали повреди /в работни дни/, считано от датата на уведомяване по телефон. 7.Декларация-списък на лицата на разположение на участника за изпълнение на услугата, по образец. Минимално изискване към т. 7: Участникът да разполага с минимум 2 /двама/ души, които да са квалифицирани специалисти в поддръжката на компютри, принтери и мултифункционални устройства. 8. Декларация-списък на услугите, които са еднакви или сходни с предмета на поръчката дейности по извършване на /извънгаранционно абонаментно обслужване на компютри и принтери/, изпълнени през последните 3 /три/ години, считано от датата на подаване на офертите, включително стойностите, датите и получателите. Мин. изискване към т. 8: да имат изпълнена минимум 1 услуга за извършването на дейности, еднакви или сходни с предмета /дейности по извършване на извънгаранционно абонаментно обслужване на компютри и принтери / за последните 3 /три/ години, считано от датата на подаване на офертите. 9. Декларация за наличното техническо оборудване за изпълнение на поръчката по образец. Мин. изискване към т. 9: да разполагат с минимум 1 сервизна база /собствена или наета/ на територията на Община В. Търново и минимум един автомобил за обслужване на техниката на Възложителя на територията на Община Велико Търново. 10. Декларация за приемане условият на проекта на договор. Ценово предложение следва да съдържа: - Възнаграждение за услугата, съгласно образец № 3 "Ценово предложение" – месечна абонаментна цена за позицията, за която е подадена офертата, съгласно техническата спецификация; Единични цени за абонаментна поддръжка на 1 брой компютър, 1 брой принтер, 1 брой преносим компютър /лаптоп/, 1 брой мултифункционално устройство, съгласно образец № 3 "Ценово предложение"; - Срок за плащане: до 30 /тридесет/ дни след одобряване на фактурата. - Начин на плащане:по банков път, с платежно нареждане в български лева.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

29/04/2015