BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

БДЖ - Пътнически превози ЕООД, ул. Иван Вазов № 3, За: инж.Оля Георгиева, Р.Чолакова, Република България 1080, София, Тел.: 0889 221249; 0889 055710, E-mail: bdz_passengers@bdz.bg, Факс: 02 9800494

Място/места за контакт: отдел Безопасни условия на труд , отдел ОП

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.bdz.bg.

Адрес на профила на купувача: www.bdz.bg.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

"Доставка на кафе, чай и захар за персонал от структурата на "БДЖ-Пътнически превози" ЕООД за период от една година"

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

15860000

Описание:

Кафе, чай и свързани с тях продукти


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

"Доставка на кафе, чай и захар за персонал от структурата на "БДЖ-Пътнически превози" ЕООД за период от една година" - съгласно "Справка за пунктовете на доставка с количества на артикулите, адреси и лица за контакт за доставка на кафе, чай и захар за нуждите на "БДЖ-ПП" ЕООД за едногодишен период"-Пр. №2 към документацията за обществената поръчка както следва: кафе- 31 530 бр. опаковки по 0.100 кг., чай-8 800 бр. кутии по 20 бр. пакетчета в кутия без конец и захар - 3 172 бр. пакети по 1 кг.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

31502 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Република България

NUTS:

BG

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Оферта може да представя всяко българско и/или чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, което отговаря на изискванията на ЗОП. Офертата да съдържа: 1. Данни за участника - образец Пр.№3. 2.Техническо предложение - образец Пр.№4, в съответствие с Технически изисквания за кафе, чай и захар, съдържащо: 2.1.Срок и място на доставка - доставката се извършва на 2 /две/ равни партиди, през шест месеца, след сключване на договора, по количества съгласно «Справка за пунктовете на доставкаа с колчества на артикулите, адреси и лица за контакт за доставка на кафе, чай и захар за нуждите на «БДЖ-ПП» ЕООД за едногодишен период» -Приложене №2 и Технически изисквания за чай, кафе и захар –Приложение №1. Доставката се извършва след предварителна заявка от Възложителя,в срок, не по-късно от 5 /пет/ дни/, след получаване на заявката от Възложителя. 2.2.Място на доставка: Предаването на доставката ще се осъществи на адресите на структурните звена както следва: - ЦУ -„БДЖ-ПП” ЕООД – гр. София, ул. «Иван Вазов» №3 - ППП - София -Пътнически център София, гр.София, ул. «Мария Луиза» №102, Централна гара, Централен склад; Локомотивно депо София, гр.София, ул. «Заводска» №1; - ППП- Пловдив-гр. Пловдив,бул."Васил Априлов" №3,Централен склад;Локомотивно депо Пловдив- гр.Пловдив,бул."Сергей Румянцев" №1; ППП-Горна Оряховица-гр. Горна Оряховица,ул."Цар Освободител" №112А;Локомотивно депо-гр.Горна Оряховица, ул."Съединение" №46;Пътнически център-Варна- гр.Варна, ул."Девня" №8. 2.3.Условия и срок на плащане: Плащането се извършва в лева, по банков път, в срок до 30 дни след доставка, след представяне на двустранно подписан приемо – предавателен протокол за извършената доставка и фактура. 2.4.Доказателства за технически възможности на участника за изпълнение на поръчката както следва: 2.4.1.Списък на доставките,които са еднакви или сходни с предмета на поръчката, изпълнени през последните три години,считано от датата на подаване на офертата за участие, с посочване на стойностите, датите и получателите,подписан от участника,заедно с доказателство за извършената доставка,което може да се предостави под формата на удостоверение,издадено от получателя или от компетентен орган, или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за доставката. 2.4.2.Сертификат или еквивалентен документ от компетентен орган, удостоверяващ, че участникът, който е производител има внедрена система за управление на безопасността на храните HACCP- оригинал или копие заверено от участника; 2.4.3.Сертификат за управление на качеството ISO:9001:2008 или еквивалент на производителя-оригинал или заверено копие от участника. 2.4.4. Когато участникът не е производител, задължително представя в оригинал или нотариално заверено копие на пълномощно, оторизационно писмо или друг документ от производителя, доказващо правото на участника да предлага и извършва доставка на неговата продукция през 2015/2016 година. 2.4.5.Мостра/образец от предлаганото кафе – 1 бр. опаковка по 0.100 кг. и чай- 1 бр. кутия, които не подлежат на връщане и остават у Възложителя. 3.Срок на валидност на офертата - не по-кратък от 90 дни след датата, определена за краен срок за приемане на офертите за участие. 4. Предлагана цена, както и обща стойност, в съответствие с приложения към поканата образец на ценова оферта - Пр.№5. 5.Други изисквания: 5.1.Когато офертата се подава от юридическо лице, същата следва да е подписана от законния представител на участника съгласно търговската му регистрация или упълномощен с нотариално заверено пълномощно негов представител,както и оформена с печат на участника. Пълномощното се представя в оригинал или нотариално заверено копие. 5.2.Предвид на това, че критерий за оценка на офертите е "най-ниска цена", при предложени еднакви най-ниски цени в две или повече оферти изпълнителят се определя чрез жребий,от комисията, в присъствието на участниците. 5.3.Виж в раздел "Допълнителна информация"

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

29/04/2015 16:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

5.3.Декларация по закона за икономическите и финансови отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици - Пр №7. 5.4.Декларация по чл. 47, ал. 5 от ЗОП - Пр №8. 5.5.Декларация по чл. 47, ал.1 от ЗОП - Прил.№9. Поканата и приложенията й са достъпни на Профила на купувача на "БДЖ-Пътнически превози" ЕООД - http://bdz.bg/novini.php?type=p_invitation 1.Срок и място за получаване на оферти: 1.1. Срок - 29.04.2015 год. 1.2.Място - Офертата на участник, заедно с приложените към нея изискани документи, да се представи в запечатан непрозрачен плик с надпис: До "БДЖ - Пътнически превози" ЕООД гр. София 1080, ул. "Иван Вазов" №3 Оферта за "Доставка на кафе, чай и захар за персонал от структурата на "БДЖ-Пътнически превози" ЕООД - за период от една година" ,точен адрес на подател, лице за контакт, факс, имейл, телефон за връзка. 2.Дата, час и място за отваряне на офертите - Датата на провеждането на заседанието на комисията за отваряне и разглеждане на подадените оферти е 30.04.2015 г от 14:00 часа в сградата на "БДЖ-Пътнически превози" ЕООД, находяща се на адрес: гр. София ул. "Иван Вазов" №3. На заседанието могат да присъстват участници в обществената поръчка или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето. 3.Изисквания към участниците при сключване на договор: За сключване на договора, определеният за изпълнител участник следва да представи: 3.1. Документи, издадени от компетентен орган за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл.47 ал.1, т.1 от ЗОП - оригинал или нотариално заверено копие и декларация за липса на обстоятелства по чл.47, ал.5 от ЗОП - оригинал ; 3.2. Гаранция за изпълнение на договора - представляваща 5% от общата стойност на договора без ДДС, учредена в полза на "БДЖ-Пътнически превози" ЕООД. Гаранцията се представя в една от следните форми: неотменяема банкова гаранция в оригинал, или парична сума внесена като депозит по банкова сметка на "БДЖ-Пътнически превози" ЕООД, със срок на валидност 30 дни след изтичане на срока на договора. Когато участникът е чуждестранно физическо или юридическо лице, всички документи издадени от компетентни органи за липса на обстоятелства по чл.47, ал.1, т.1 от ЗОП и декларациите по чл.47, ал.5 от ЗОП да бъдат в официален превод на български език. В случай, че гаранцията за изпълнение е внесена в чуждестранна банка и в чужда валута е необходимо стойността да отговаря на левовата равностойност, изчислена по централния курс на БНБ в деня на плащането. Същата да бъде с официален превод. Приложения към публичната покана : Приложение № 1 -Технически изисквания за кафе, чай и захар; Приложение № 2 -«Справка за пунктовете на доставкаа с количества на артикулите, адреси и лица за контакт за доставка на кафе, чай и захар за нуждите на «БДЖ-ПП» ЕООД за едногодишен период»; Приложение № 3 - Административни данни за участника; Приложение № 4 - Образец на техническо предложение; Приложение № 5 - Образец на ценова оферта; Приложение №6 - Проект на договор; Приложение № 7- Образец на декларация по закона за икономическите и финансови отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици; Приложение №8- Декларация по чл. 47, ал.5 от ЗОП; Приложение №9- Декларация по чл. 47, ал.1 от ЗОП;

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

29/04/2015