BG-с. Нареченски бани

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Многопрофилна болница за долекуване, продължително лечение и рехабилитация Св. Богородица, ул. Панорама 8, За: д-р Атанас Тилев, Република България 4239, с. Нареченски бани, Тел.: 03342 212, E-mail: svbogoroditsa_nbani@abv.bg, Факс: 03342 242

Място/места за контакт: МБДПЛР- Св. Богородица

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.svbogoroditsahospital.eu.

Адрес на профила на купувача: http://www.svbogoroditsahospital.eu/nf/index.php?option=com_content&view=category&id=7&Itemid=24.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Поръчката е по реда на чл. 14, ал.4, т.2 от Закона за обществени поръчки, съгласно разпоредбите на закона и Правилника за прилагането му, за определяне на изпълнител за обществена поръчка с предмет : '' Доставка на един брой нов автомобил за нуждите на '' МБДПЛР- Св. Богородица'' , с. Нареченски бани, област Пловдив.''

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

34110000

Описание:

Леки автомобили


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Избраният за изпълнител по настоящата публична покана, следва да извърши доставка на един брой нов автомобил, явяващ се предмет на обществената поръчка, със следните технически характеристики: Двигател: Турбо дизел Обем: Минимум 1400 куб. см. Макс. мощност в к.с.: Минимум 100 к.с. Екологична норма: Минимум ЕВРО 4 Вместимост на резервоара (л): Минимум 60 л. Вид каросерия: Кросоувър с товарна хомологация N1 Места: 4+1 Брой врати: 4/5 Скоростна кутия: минимум 5-степенна механична СИГУРНОСТ: 1. ABS - антиблокираща система с електронно разпределение на спирачното усилие (REF) и система за подпомагане при внезапно спиране(AFU); 2. ESP- електронна система за стабилност включително система притив приплъзване (ASR); 3. минимум шест въздушни възглавници; 4. предни и задни триточкови колани с ограничител на усилието; 5. Ръчна спирачка; 6. фарове за мъгла; 7. автоматично включване на фаровете; 8. автоматично включване на чистачките. Комфорт: 1.двузонов климатроник; 2.бордови компютър; 3.електрически управляеми предни стъкла; 4.задни електрически стъкла; 5.електрически отопляеми и управляеми огледала за обратно виждане; 6. централно заключване; 7. регулируеми по височина предни седалки; 8. два броя ключове с дистанционно управление; Други: 1.кожен волан; 2. тонирани стъкла; 3.резервна гума с нестандартен размер; 4.датчици за паркиране на заден ход; 5.тапицерия - текстил; 6. Боя - металик. Участникът определен за изпълнител по настоящата обществена поръчка следва да представи актуален снимков материал, описание и техническо досие на автомобила, издадено от производителя. Стойността на поръчката се изчислява в лева без ДДС (данък върху добавената стойност) и се предлага от участника в Ценовото предложение. В стойността на договора за доставка се включват всички разходи, свързани с качественото и срочно изпълнение на поръчката в описания вид и обхват. Договорът е обект на облагане с данъци и такси, включително ДДС, съгласно законодателството на Република България. Прогнозната стойност на поръчката е 40 000 лв. (четиридесет хиляди лева) без ДДС, с възможност за данъчен кредит. Прогнозната стойност се явява и максимална обща стойност за офериране от участниците при подаване на оферта.Ценовото предложение на участниците не може да надхвърля горепосочената обща прогнозна стойност. Оферти, надвишаващи посочената обща прогнозна стойност ще бъдат отстранени от участие в процедурата. Поръчката се финансира с бюджетни средства на „ МБДПЛР- Св. Богородица “ , с. Нареченски бани, област Пловдив.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

40000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

с. Нареченски бани, област Пловдив

NUTS:

BG421

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Общи условия за участие 1. Участник в настоящата покана за възлагане на обществена поръчка по реда на чл. 14, ал. 4, т. 2 от Закона за обществените поръчки, може да бъде всяко българско и/или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни обединения. Всеки от участниците в публичната покана се представлява от управителя/управителите или от други законно определени представители, или от специално упълномощени с нотариално заверено пълномощно лица. 2. Преди сключване на договора, определеният изпълнител следва да представи документи, издадени от компетентен орган за удостоверяване на липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал.1, т.1 от ЗОП, освен когато законодателството на държавата, в която е установен, предвижда включването на някое от тези обстоятелства в публичен регистър или предоставянето им служебно за възложителя, и декларация за липсата на обстоятелства по чл. 47, ал.5 от ЗОП. Технически изисквания: Участникът следва да е изпълнил през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата, минимум една доставка на нов, неупотребяван автомобил. В случай че участникът участва като обединение, което не е юридическо лице, съответствието му с горното изискване се доказва от един или повече от участниците в обединението. Документи за доказване: Списък на доставките, изпълнени през последните 3 (три) години, в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си, считано от датата на подаване на офертата – Образец № 4. Списъкът трябва да бъде придружен от документите, посочени в чл. 51, ал. 4 от ЗОП, а именно: а) доказателство за извършените доставки под формата на удостоверение, издадено от получателя или от компетентен орган, или б) доказателство за извършените доставки чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за доставките. !!!ВАЖНО Офертата трябва да съдържа един оригинал на хартиен носител и едно копие от документите, съдържащи в нея на електронен носител (диск) в нередактируем формат ( например PDF или еквивалент).

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Основната цел при съставянето на методиката и критериите за оценяване е да бъде избрана икономически най-изгодната оферта, т.е. участник, чиято оферта в най-голяма степен отговаря на предварително обявените от възложителя изисквания. Класирането на допуснатите до оценка оферти се извършва на база получената от всяка оферта „Комплексна оценка” (КО). Максималният брой точки, който може да получи дадена оферта е 100 точки. На първо място се класира участникът с най-висока комплексна оценка на офертата. В случай че комплексните оценки на две или повече оферти са равни, за икономически най-изгодна се приема тази оферта, в която се предлага най-ниска цена. В случай че офертата не може да се определи по този ред, комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между класираните на първо място оферти. „Комплексната оценка” се определя на база следните показатели : 1. Срок за доставка на автомобила- П1, с тежест 60% , максимален брой точки 100; 2. Предложена цена - П2, с тежест 40%, максимален брой точки 100; Класирането на офертите се извършва във възходящ ред на получената комплексна оценка по формулата: КО = П1 х 60% + П2 х 40% Преди да пристъпи към оценяване на показателите от предложението за изпълнение на поръчката на участниците, комисията проверява дали същите са подготвени и представени в съответствие с изискванията на настоящите указания за участие в публичната покана. Комисията предлага за отстраняване от публичната покана участник, който е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на възложителя. Всеки един от показателите на техническата оценка се формира по следния начин и при следните условия. 1. Срок за доставка на автомобила (П1) – с тежест в комплексната оценка -60% * Под срок за доставка се разбира предложеният от участника срок, посочен в календарни дни, включващ времето от момента на получаване на Заявка от Изпълнителя за доставка на автомобила, до окончателното му доставяне. Оценката се формира по следния начин: П1= ( Сmin / Сi) x 100 Сi e предложеният от участника Срок за доставка на автомобила, посочен в календарни дни, съгласно Предложението за изпълнение на съответния участник. С min e минималният предложен Срок за доставка на автомобила, посочен в календарни дни, съгласно Предложението за изпълнение на участника, предложил най-кратък срок. 2. Предложена цена (П2) - представлява предложената от участника цена за изпълнение на доставката, в лева без ДДС, с тежест в комплексната оценка -40% Оценката се формира по следния начин: П2 = (Цmin / Цi) x 100 Цi e предложената цена( в лева без ДДС), съгласно Ценовото предложение на съответния участник. Цmin e минималната предложена цена ( в лева без ДДС), съгласно Ценовото предложение на участника, предложил най-ниска цена.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

29/04/2015 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Пликът трябва да съдържа следните документи: •Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата, подписан от участника; •Представяне на участника – попълва се Образец №1, което включва посочване на единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата.•Нотариално заверено пълномощно на лицето, упълномощено да представлява участника в процедурата (тогава, когато участникът не се представлява от лицата, които имат право на това, съгласно документите му за съдебна регистрация) -оригинал; •При участник обединение - Копие на договора за обединение, в който е предвидено разпределението на дейностите на членовете на обединението по изпълнение на поръчката, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият.•Декларация от членовете на обединението/консорциума за ангажираност към поръчката – попълва се Образец №2; •Декларация за съгласие за участие като подизпълнител - Образец №3 •Списък на доставките, изпълнени през последните 3 (три) години, в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си, считано от датата на подаване на офертата – Образец № 4. Списъкът трябва да бъде придружен от документите, посочени в чл. 51, ал. 4 от ЗОП, а именно: а) доказателство за извършените доставки под формата на удостоверение, издадено от получателя или от компетентен орган, или б) доказателство за извършените доставки чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за доставките. •Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици – попълва се Образец № 5 •Декларация по чл. 6, ал. 2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари – попълва се Образец № 6. •Ако е приложимо към посочените документи се прилага декларация в свободен текст, в която участникът посочва, че ще има на свое разположение ресурсите на трети лица, съгласно чл. 51а ЗОП. Предложение за изпълнение на поръчката – Образец № 7 .Предложението за изпълнение на поръчката трябва да включва попълнен и подписан Образец № 7 оригинал. В Предложението за изпълнение на поръчката, участникът посочва своето предложение относно срокът за доставка на автомобила, в календарни дни. * Под срок за доставка се разбира предложеният от участника срок, посочен в календарни дни, включващ времето от момента на получаване на Заявка от Изпълнителя за доставка на автомобила, до окончателното му доставяне. В Предложението за изпълнение на поръчката, участникът посочва гаранц. условия по гаранцията на автомобила. Прилага се и актуален снимков материал, описание и техническо досие на автомобила, издадено от производителя. Ценово предложение – Образец № 8. Ценовото предложение трябва да включва попълнен и подписан Образец №8 - оригинал, като крайното ценово предложение да не бъде закръглено, а да бъде изписано до стотинка (до втория знак след десетичната запетая), да бъде посочена стойността без ДДС и стойността с ДДС. Изискванията за обединения са подробно описани в Указанията за участие, неразделна част от настоящата публична покана. ВАЖНО! Назначената от възложителя комисия ще извърши публично отваряне на подадените по настоящата публична покана оферти на 30.04.2015г. от 12:00 часа в сградата на „ МБДПЛР- Св. Богородица“, с. Нареченски бани, област Пловдив. На това публично заседание могат да присъстват участниците в публичната покана или техни упълномощени представили, както и представители на средствата за масово осведомяване и на други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

29/04/2015