Версия за печат

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Национална спортна академия „Васил Левски”, Студентски град, Ректорат - Национална спортна академия „Васил Левски”,ет.4, Стая №408, За: инж.Ивайло Филипов, Република България 1700, София, Тел.: 02 4014380, E-mail: nsa.filipov@gmail.com

Място/места за контакт: Отдел Капитално строителство

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.nsa.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.nsa.bg/bg/page,1677.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Предмет на услугата е оформяне на отделни части от площите на учебно игрище на НСА „Васил Левски“, използвано обучение по крикет и голф, на площ от около 14 дка. В зона „Драйвинг рейндж“ теренът се нуждае от подравняване, почистване от камъни, наторяване на почвата засяване на трева. Тревата в „Грийн“ зоните е неподходяща за ползване и трябва да се подмени с нова. Тревната смеска трябва да е устойчива на соли, да има много добра устойчивостта на слънце греене, да издържа без влага, да има много добра зимна поносимост. Качество на тревата - да има фини стръкове. Смеска от следните сортове: власатка и червена власатка, в съотношение 80/20. Сеитбена норма: 25-35g на квадратен метър. Косенето трябва да е с височина: 4-7mm. Необходимо е да се смени и пясъка в бункерите. В „Пътинг грийн“ зоната терена има нужда от почистване, обработка на почвата и частично затревяване. Изработване на декоративни дървени пана за ограничаване на отделните зони и указателни табели. В обхвата на услугите се включва и грижа за засадената трева (косене торене и поливане) до трета коситба включително

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

77320000

Описание:

Услуги по оформяне и поддържане на зелени площи на спортни терени


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Количеството и обема на отделните видове работи е подробно описано в образеца на ценовото предложение.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

26667 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Голф игрище на НСА, гр.София, Студентски град, Открити спортни съоръжения на НСА

NUTS:

BG411

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

4.2.1. Участникът трябва да има професионален опит в оформяне и поддържане на зелени площи (планировка, подготовка на почвата и засаждане на трева), като е изпълнил поне два договора, по оформяне на зелени площи. 4.2.2. Участникът трябва да разполага с експертен персонал от специалист „ландшафтен архитект” и специалист по играта „Голф“. 4.2.3. Участникът трябва да разполага със специализирана техника за обработка на почвата – комбиниран товарач, самосвал, мотофреза, аератор, валяк, сеялка за трева, косачка за трева и специализирана голф косачка за прецизно рязане от типа Walk behind Green Mower или еквивалентен с ширина на косене поне 45 см и височина на косене от 3 до 22 мм. 4.2.4. Участникът следва да представи мостри от семената и торовете, с които възнамерява да изпълни поръчката, като за целта същите следва да се представят във фабричната им опаковка, от която да може да се установи произход, състав, производител и срок на годност.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

30/04/2015 10:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Участниците следва в срок до 15:00 часа на 29.04.2015 г. да се запознаят предварително на място с обекта и задължително да представят Протокол от извършен оглед. В тази връзка следва да уговорят предварително / по телефон/ дата и час на посещение с посочените лица за контакт

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

29/04/2015