BG-Добрич

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

община Добричка, улица Независимост № 20, За: инж. Васко Добрев Георгиев, Р България 9300, Добрич, Тел.: 058 600889, E-mail: obshtina@dobrichka.bg, Факс: 058 600180

Място/места за контакт: община Добричка

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.dobrichka.bg.

Адрес на профила на купувача: http://dobrichka.bg/profile/.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Изготвяне на „Общинска програма за управление на отпадъците 2015-2020 г.“(ОПУО), и „Общинска програма за опазване на околната среда 2015-2020 г.” (ОПООС). Обект на ОПУО са различните видове отпадъци, генерирани на територията на община Добричка, тяхното събиране, транспортиране, преработка (рециклиране, повторна употреба) и депониране във връзка с изискванията на екологичното законодателство. Забележка: Програмата се изготвя на основание чл. 52 от Закона за управление на отпадъците (ДВ бр.53 от 13.07.2012г.) и следва да съответства на структурата, целите и предвижданията на Националния план за управление на отпадъците, приет с Решение №831/22.12.2014г. на Министерски съвет на Република България и Методически указания за разработване на общински програми за управление на отпадъците, утвърдени със Заповед № РЗ-211/31.03.2015 г. на министъра на околната среда и водзите;Програмата се разработва и приема за период, който съвпада с периода на действие на Националния план за управление на отпадъците – 2014-2020г. Програмата трябва да включва необходимите мерки за изпълнение на задълженията на Кмета на община Добричка и изискванията по глава ІІ, раздел ІІІ от Закона за управление на отпадъците. Общинската програма за управление на отпадъците включва в обхвата си отпадъците, които са в приложното поле на Закона за управление на отпадъците – битови, производствени, строителни, опасни отпадъци, утайки от пречиствателни станции. Общинската програма за опазване на околната среда се изготвя на основание чл. 79, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда, в съответствие с указания на МОСВ за 1/Разработване на общински програми за опазване на околната среда и 2/Общински програми за опазване на околната среда-етапи на разработване.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

90713000

Описание:

Консултантски услуги по проблемите на околната среда


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

При изпълнение на поръчката за изготвяне на ОПУО следва да се извърши: - Предварителна подготовка, включваща информиране на обществеността, идентифициране на заинтересованите страни и изготвяне на схема за консултации; - Консултации с обществеността и със заинтересованите страни в начален етап; - Събиране на информация за изготвянето на анализите и прогнозите; - Анализ и оценка на съществуващата система за управление на отпадъците и изготвяне на прогнози; - Изготвяне на SWOT анализ; - Определяне цели на програмата и алтернатива за постигането им; - Разработване на подпрограми с мерки за постигане на целите и индикатори за измерване на напредъка; - Координация с други общински и регионални планове и програми; - Разработване на система за мониторинг, отчет и контрол; Забележка: Неразделна част от настоящата обществена поръчка е приложената техническа спецификация с изисквания за изготвянето на Общинската програмата за управление на отпадъците и Общинската програма за опазване на околната среда. Общинската администрация ще оказва пълно съдействие на изпълнителя в предварителната подготовка при озготвянето на програмите. Забележка: Разработените програми от избрания за изпълнител следва да бъдат изготвени и предадени в пет екземпляра - на хартиен и на магнитен носител; Финансирането за изпълнение на поръчката ще се осъществява от бюджета на Община Добричка. Срокове: Срокът за предаване на изготвените ОПУО и ОПООС на община Добричка е пет месеца, считано от датата на подписването на договора за изпълнение. Срокът на действие на договора е до приемане на Програмите от Добрички Общински съвет, но не повече от 9 /девет/ месеца от датата на сключване на договора. Начин на възлагането: чрез сключване на договор за изпълнение. Дирекция, която ще осъществява контрол по изпълнение на поръчката: Дирекция „УТСОСПООС” при община Добричка; Отчитането/приемането на дейностите предмет на поръчката ще се осъществява въз основа на: двустранно подписан приемо-предавателен протокол между страните по договора. Заплащането ще се извършва въз основа на: двустранно подписан приемо-предавателен протокол между страните при приемането на изготвените Общинска програма за управление на отпадъците и Общинска програма за опазване на околната среда и надлежно издадена от изпълнителя фактура /оригинал/. Начин на плащане: Заплащането ще се извършва по следния начин: -Авансово плащане - 30% от стойността на договора след сключването му; -Междинно плащане - 30% от стойността на поръчката при предаване на изготвените ОПУО и ОПООС с приемо - предавателен протокол; -Окончателно плащане – 40% от стойността на поръчката след приемане на Програмите от Добрички Общински съвет. Прогнозната стойност на поръчката е 18300 лв. без включен ДДС.Предложената цена за изпълнение на поръчката не трябва да надвишава обявената прогнозната стойност без включен ДДС.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

18300 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Община Добричка, гр. Добрич

NUTS:

BG332

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

При разработването на ОПУО следва да се използват следните нормативни актове, документи и материали: 1.Закон за управление на отпадъците (ДВ бр.53 от 13.07.2012г.) и наредбите към него, публикувани в официалния сайт на МОСВ); 2.Национален план за управление на отпадъците - 2014-2020г., приет с Решение № 831 от 22.12.2014г. на МС на Република България (публикуван в сайта на МОСВ); 3. - Методически указания за разработване на общински програми за управление на отпадъците, утвърдени със Заповед № РЗ-211/31.03.2015 г. на министъра на околната среда и водзите; 4.Актуализирана програма за опазване на околната среда на община Добричка за периода 2008-2015г.; 5. Техническа спецификация за изпълнение на обществената поръчка; При разработването на ОПООС следва да се използват следните нормативни актове, документи и материали: ЗООС и наредбите към него, Указания на МОСВ за 1/Разработване на общински програми за опазване на околната среда и 2/Общински програми за опазване на околната среда-етапи на разработване. 3.Актуализирана програма за опазване на околната среда на община Добричка за периода 2008-2015 г Изисквания към кандидатите и документи, които следва да бъдат представени: Участниците е необходимо да имат опит - да са извършвали минимум една услуга - еднаква или сходна с предмета на настоящата обществената поръчка. Изискването се доказва с представен Списък на услугите -/по образец /- еднакви или сходни с предмета на настоящата обществена поръчка, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата, с посочване на стойностите, датите и получателите. *Забележка: за еднакви или сходни услуги с предмета на настоящата обществената поръчка се разбират: изготвени програми в областта на екологията и опазването на околната среда, за общини, региони и др. Критерий за оценка: най-ниска цена за изпълнение на услугата – предмет на настоящата обществена поръчка. Забележка: Предложената от участника цена е окончателна и включва всички разходи по изпълнение на предмета на настоящата обществена поръчка.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

29/04/2015 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

При подписване на договора за обществената поръчка участникът избран за изпълнител следва да представи: - документи издадени от компетентен орган за удостоверяване липсата на обстоятелства по чл. 47, ал. 1, т. 1 от ЗОП, освен когато държавата, в която е установен, предвижда включването на някое от тези обстоятелства в публичен регистър или предоставянето им служебно на възложителя; - декларация за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5. I.Всяка оферта следва да съдържа следните документи: Административни сведения за кандидата(образец 1 от приложението към поканата) което включва: Посочване на единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен; адрес, включително електронен, за кореспонденция; 2.Списък на услугите, извършени през последните 3 години, считано от датата на подаване на офертата, еднакви или сходни с предмета на настоящата обществената поръчка; 3. Декларация за приемане усровията на проекта на договор- по образец 4. Декларация във връзка с чл.58 от ЗОП–по образец; 5. Техническо предложение за изпълнение на поръчката - по образец; 6. Предлагана цена – по образец; Срокът на валидност на офертите следва да е най-малко 60 календарни дни, считано от последната обявена дата за подаване на оферти. II.Всички документи в офертата, представени от участника на чужд език, следва да бъдат придружени с превод на български език. Всички документи, които не са представени в оригинал, и за които не се изисква нотариална заверка, следва да бъдат заверени от участника на всяка страница с гриф „Вярно с оригинала” и саморъчен подпис на лицето. III. Оферти се подават в ЦУИ при община Добричкана адрес: гр. Добрич, ул. ”Независимост”№20. Всяка оферта трябва да се представи в запечатан непрозрачен плик, лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. Върху плика участникът следва да посочи предмета на поръчката, наименование на участника, адрес за кореспонденция и телефон. При изпращане по пощата на офертни документи за участие в обществената поръчка за дата на подаването им се счита датата на получаване в ЦУИ при община Добричка . IV. Заседанието на комисията за провеждане на обществената поръчка чрез публична покана е на 30.04.2015г. от 14.00 часа в сградата на Община Добричка зала 102 на адрес: гр.Добрич, ул.„Независимост” №20. Право да присъстват при отварянето на офертите имат лицата по чл.68,ал.3 от ЗОП. V. В случай, че участниците имат нужда от разяснения по условията на обществената поръчка, съдържащи се в публичната покана и /или в приложенията към нея, те могат да отправят писмено своите питания на адреса, посочен в поканата до 3 дни преди крайния срок за подаване на оферти. Възложителят най- късно на следващия ден публикува в досието на процедурата, в профила на купувача писмени разяснения по условията на обществената поръчка. VI. Община Добричка предоставя достъп по електронен път до: Публичната покана, образци на документи, Техническото задание и проект на договор, които са публикувани в официалния сайт на община Добричка http://dobrichka.bg/profile/, рубрика „Обществени поръчки – профил на купувача“, адреса посочен в т. I от настоящата покана.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

29/04/2015