Версия за печат

BG-Смядово

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Смядово, пл. Княз Борис І № 2, За: Иван Кюркчиев, Р. България 9820, Смядово, Тел.: 05351 2033, E-mail: obshtina_smiadovo@abv.bg, Факс: 05351 2226

Място/места за контакт: Община Смядово

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.smyadovo.bg.

Адрес на профила на купувача: http://op.smyadovo.bg/.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Предметът на настоящата процедура е: „Избор на изпълнител за изготвяне на обследвания за установяване на техническите характеристики, технически паспорт и изготвяне на обследване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на гр. Смядово”. Предмета на поръчкта е разделена в обособени позиции както следва: Обособена позиция № 1 „Избор на изпълнител за изготвяне на обследвания за установяване на техническите характеристики, технически паспорт и изготвяне на обследване за енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда находяща се на ул. „Ришки проход” № 6, гр. Смядово.” Обособена позиция №2 „Избор на изпълнител за изготвяне на обследвания за установяване на техническите характеристики, технически паспорт и изготвяне на обследване за енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда находяща се на ул. „Беласица” № 5, гр. Смядово.”

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

71250000, 71356100

Описание:

Архитектурни и инженерни услуги по измервания и заснемания
Услуги по техническа проверка


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Предмета на поръчката по отделните обособени позиции, включва: 1. Изготвяне на обследвания за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1 (т. 1 - 5) и ал. 2 от ЗУТ, и на технически паспорти на сградите Обследване за установяване на техническите характеристики, свързани с удовлетворяване на изискванията по чл. 169, ал. 1, т. 1 – 5 от ЗУТ ще се изпълнява в съответствие с изискванията, определени в глава трета на Наредба № 5 от 2006 г. за техническите паспорти на строежите. Обследвания за енергийна ефективност на сградите Максимално допустимата крайна цена на поръчката е в размер: 22 000, без ДДС., образувана по следния начин: Обособена позиция № 1. Максимално допустима стойност: 11 000 лв.(единадесет хиляди лева) без ДДС. Обособена позиция №2 Максимално допустима стойност 11 000 лв.(единадесет хиляди лева) без ДДС.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

22000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр. Смядово, Община Смядово

NUTS:

BG333

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

За извършване на дейностите, предмет на настоящата поръчка за всяка обособена позициия участника следва да отговаря на следните условия: Обследването за енергийна ефективност следва да се извърши от консултанти (юридически лица), с право да извършват такава дейност и вписани по реда на ЗЕЕ в публични регистри в АУЕР или еквивалентни. Техническото обследване за установяване на техническите характеристики на сградата и съставянето на паспорт следва да извърши от консултант, получил лиценз от министъра на регионалното развитие и благоустройството по реда на наредбата по чл. 166, ал. 2 от ЗУТ или еквивалентни, или от проектанти от различни специалности с пълна проектантска правоспособност, като, в състава им се включват физически лица, упражняващи технически контрол по част „Конструктивна“ или от еквивалентни. За изпълнение на дейностите, предмет на обособената позиция участника следва да осигури следния екип от специалисти: Консултант по енергийна ефективност, който да е вписан в удостоверението по чл. 23 от ЗЕЕ или еквивалентно. Лице за изпълнение на обследване и упражняване на технически контрол на част „Конструктивна" с приложени за него заверени копия на валидно Удостоверение, удостоверяващо вписването на лицето в Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране, или в еквивалентен. - Правоспособни лица, включени в списъка, приложение към издаденото Удостоверение, за изпълнение на дейностите по чл. 166, ал. 1, т. 1 и чл. 176в, ал. 1 от ЗУТ, по следните части: „Отопление, вентилация и климатизация (ОВК)", „Електрическа" (Ел), „Архитектурна" (Арх.), „Строително-конструктивна" (СК), „Водоснабдяване и канализация" (ВК), и „Пожарна безопасност" (ПОЖБ) или еквивалент. Забележка: За изпълнение на обследването на строежите (услугите по чл. 176в, ал. 1 от ЗУТ) участникът може да предложи както лица от списъка, приложение към издадения лиценз, така и проектанти от различните специалности с пълна проектантска правоспособност, във връзка с което в случай, че участникът предложи проектанти, то за тях следва да се представят валидни Удостоверения за пълна проектантска правоспособност или еквивалент по изброените по горе части. При участие на обединение, което не е юридическо лице, изискванията за технически възможности и/или квалификация се доказва от един или повече от участниците в обединението. В случаите по чл. 49 от ЗОП изискването за регистрация се доказва от участника в обединението, който ще изпълни съответната дейност., съгласно чл. 25, ал. 8 от ЗОП, като документите се представят само за участниците, чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор. Забележка: 1) Участник може да докаже съответствието си с изискванията за технически възможности и/или квалификация с възможностите на едно или повече трети лица. В тези случаи, освен документите, определени от възложителя за доказване на съответните възможности, кандидатът или участникът представя доказателства, че при изпълнението на поръчката ще има на разположение ресурсите на третите лица. Чуждестранните лица могат да удостоверят съответствието си с поставените изисквания за екипа от експерти, чрез представяне на еквивалентни документи, според законодателството на държавата, където участникът е установен. Участникът трябва да има внедрена от акредитиран орган система за управление на качество ISO 9001:2008 или еквивалентна; В случай, че участникът е обединение, което не е юридическо лице, изискванията по-горе трябва да бъдат изпълнени в съответствие с чл. 25, ал. 8 от ЗОП, документите се представят от лицата по чл. 56, ал. 3 от ЗОП. В случай, че участник подава оферта за повече от една обособена позиция, едни и същи експерти могат да съвместяват длъжностите в повече от една обособена позиция.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

28/04/2015 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Офертите за участие в процедурата се подават на адреса на Възложителя - гр. Смядово, пл. ”Княз Борис I” № 2 в Информационния център на Община Смядово , тел 05351 2033, факс: 05351 2226 Офертите ще бъдат отворени на 29.04.2015 г. от 10:00 ч. от комисия назначена от възложителя. Отварянето на офертите е публично на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето. Дейностите предмет на публичната покана се изпълняват в рамките на Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради, финансирана от националния бюджет.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

28/04/2015