Версия за печат

BG-Стара Загора

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Водоснабдяване и канализация ЕООД, ул. Христо Ботев №62, За: Дарина Караначева, РБългария 6000, Стара Загора, Тел.: 042 601476, E-mail: dk@wik-stz.com, Факс: 042 601476

Място/места за контакт: отдел Обществени поръчки, стая №15

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.wik-stz.com.

Адрес на профила на купувача: http://op.wik-stz.com/?p=1439.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Доставка на резервни части зa Руски автомобили, по зададена спецификация” за поддръжка и техническа изправност на автомобилите собственост на „ВиК” ЕООД, гр.Стара Загора. Цялата информация относно обществената поръчка може да бъде открита в рубрика „Профил на купувача‘‘ на интернет адреса на дружеството.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

34330000

Описание:

Резервни части за превозни средства, предназначени за превоз на стоки, камионетки и автомобили


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Количествата ще се доставят периодично по заявка в зависимост от нуждите на Дружеството. Посочените в техническата спецификация количества са прогнозни. Източник на финансиране – Възложителят ще използва собствени средства.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

15000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

ПСД при „В и К” ЕООД, гр. Стара Загора.

NUTS:

BG344

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1.Предлаганите изделия да отговарят на съответните национални и европейски стандарти и са в съответствие с техническата спецификация. 2. Начин на образуване на цената: Сбор от сумите на единичните цени на всички резервни части по зададена техническа спецификация /Приложение №1 – 17 стр./ , което може да бъде получено на горепосочения интернет адрес на дружеството в рубриката "Профил на купувача", опция "Публични покани".Цената е в български лева без ДДС. 3. Срок за изпълнение на поръчката: Дванадесет месеца от датата на сключване на договора или до достигане на прогнозната стойност на поръчката. 4. Срок за изпълнение на доставката след получена заявка – До 5 работни дни. 5. Гаранционен срок на доставените части – минимум 12 месеца. 6. Начин на плащане: Плащането ще се извършва по банков път, в лева в 30 дневен срок след издаване на елктронна фактура, която да съдържа номера на договора и неговия предмет. Електронната фактура следва да бъде изпращана в деня на доставката на адрес: fakturi@wik-stz.com. 7. Участникът да разполага със собствен или нает магазин на територията на гр. Стара Загора. 8. Място и срок за получаване на офертите – Във „ВиК” ЕООД, гр. Стара Загора, ЦУ, ул. „Христо Ботев” №62, стая № 15, отдел „Обществени поръчки”, тел.: 042/601-476 на 30.04.2015 г., до 12:00 часа.; 8.1.Дата, час и място на отваряне на офертите – В 14:00 часа на 04.05.2015г. в заседателната зала на ЦУ, намиращо се в гр. Стара Загора, ул. „Христо Ботев” №62. Отварянето на офертите се извършва при условията на чл. 68, ал.3 от ЗОП. 9.За участие в поръчката се представя оферта в надлежно надписан от участника, запечатан, непрозрачен плик, върху който участникът посочва: предмет на обществената поръчката, адрес за кореспонденция, телефон, факс и електронен адрес, съдържащ следните документи: - Данни за лицето, което прави предложението; ЕИК, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща лицето информация; - Техническо предложение, подписано и подпечатано от представляващия дружеството – съдържащо следната информация: срок за изпълнение на доставката, след получена заявка – максимум 5 работни дни;Гаранционен срок на предлаганите изделия-посочен в месеци (минимум 12 месеца); - Попълнена от участника декларация, че предлаганите изделия отговарят на съответните национални и европейски стандарти и са в съответствие с техническата спецификация; - Ценово предложение – в български лева без ДДС, подпечатано и подписано от представляващия участника, съобразно указанията дадени от Възложителя за попълване на 19-те таблици; - Участникът да представи документ за собственост или договор за наем на магазина. - Срок на валидност на офертата - минимум 30 календарни дни.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

- Участникът дал най-ниска цена по таблица № 5А получава 60 точки, следващия участник дал по-висока цена получава 30 точки и третия по цена – съответно 0 точки - Участникът дал най-ниска цена по таблица № 7Б получава 30 точки, следващия участник дал по-висока цена получава 15 точки и третия по цена – съответно 0 точки - Участникът дал най-ниска цена по таблица№ 10В получава 10 точки, следващия по цена участник получава 5 точки и третия по цена – съответно 0 точки Сбора на точките от трите таблици – № 5А, № 7Б и № 10В дава крайната състезателна цена за всеки участник, като максималния брой точки е 100 . Забележка: Указанията за попълване на таблиците в техническата спецификация се съдържа в Приложение №1- 17 стр. Участниците попълват всички таблици, с изключение на таблици № 5А, № 7Б и № 10В /в тях стойностите се изчисляват автоматично/ След попълване на стойностите съгласно указанията, всички таблици /22бр./ се разпечатват (включително и тези, които програмата автоматично е изчислила) и се представят на хартиен носител, като всеки лист трябва да е подписан и подпечатан от представляващия участника.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

30/04/2015 12:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Забележка: Участниците имат право да представят само една оферта, като не се допуска представянето на варианти. Документ, който не е на български език се представя преведен. При сключване на договор, определения за изпълнител представя документите съгласно чл. 101е, ал.2 от ЗОП. Възложителят не приема за участие в поръчката оферти на участниците, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване. Всички копия на документи в офертата следва да бъдат заверени с „Вярно с оригинала”, подпис и печат на участника. За резултатите от работата на комисията, относно класирането на офертите, възложителят писменно ще уведоми участниците. За деклариране на неверни данни участникът носи отговорност по чл.313 от НК. Когато договорът се подписва от упълномощен представител се представя пълномощно.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

30/04/2015