Версия за печат

BG-Бургас

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Обреден Комплекс ЕООД, ул.Иван Богоров №20, За: Магдалена Илиева Карастоянова, Република България 8000, Бургас, Тел.: 056 813371, E-mail: obredi_burgas@abv.bg, Факс: 056 813370

Място/места за контакт: ул.Иван Богоров №20

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://obredi-burgas.com/.

Адрес на профила на купувача: http://obredi-burgas.com/.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

"Организиране и осъществяване на денонощна охрана на Гробищен парк – Бургас, както и нощна охрана на Административна сграда „Гробищен парк - Бургас”

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

79713000

Описание:

Охранителни услуги


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

"Организиране и осъществяване на денонощна охрана на Гробищен парк – Бургас, както и нощна охрана на Административна сграда „Гробищен парк - Бургас” Подробно описание на количеството и обем-съгласно техническа спецификация-неразделна част от документацията за участие;

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

60000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

град Бургас

NUTS:

BG341

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Съгласно чл.101в, ал.1 от ЗОП участниците представят: -Списък на документите, подписан от участника или негов упълномощен представител - поставя се в началото на офертата. -Представяне на участника – попълнено съгласно Приложение № 1, което включва: - посочване на Единен идентификационен код (ЕИК) съгласно чл. 23 от Закона за Търговския регистър (ЗТР), БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждане на процедурата. - Документ за самоличност на участника, когато участникът е физическо лице или физическо лице е включено в състава на обединение - заверено от участника/физическо лице копие; - При участник-обединение се представя заверено копие на договора за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващия. Срокът на обединението следва да е най-малко за времето, за което поръчката ще бъде изпълнена. - Когато участникът е обединение посочената информация се представя за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението. - Копие от регистрация по ЗДДС - при наличието на такава. -Оферта, попълнена съгласно Приложение № 2. -Списък на услугите, еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателства за извършените услуги (свободен формат); -Заверено копие на лиценз за извършване на охранителна дейност. -Заверено копие на удостоверение, че участникът е вписан като администратор на лични данни в регистъра на администраторите на лични данни. -Списък на техническите лица - „охранители" за изпълнението на поръчката, съдържащ информацията, посочена в т. 9.2.3. -За всяко от лицата включени в списъка на техническите лица, участникът прилага документа, посочен в т. 9.2.5. -Заверено копие на Сертификат за система за контрол на качеството ISO 9001-2008 или еквивалент. -Декларация, че участникът разполага с поне една патрулна кола на разположение -Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, б. „а” – „д” от ЗОП по образец (Приложение № 5). -Декларация за липса на свързаност с друг участник или кандидат в съответствие с чл. 55, ал. 7 от ЗОП, както и за липса на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2 по образец (Приложение № 6); -Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици по образец (Приложение № 7); -Декларация (свободен текст) за размера на щетите, които ще покрива участника при настъпване на вреди –посочват се в %; -Техническо предложение – по образец (Приложение № 3), придружено с проект на план и схема за охрана на обекта. -Ценово предложение – по образец (Приложение № 4).

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

- Ктп е технически показател, с относителна тежест 60 %. - Кц е показател предлагана цена, с относителна тежест 40 %. *Комплексна оценка (КО). Комплексната оценка (КО) се определя като сбор от оценките по посочените по-горе основни показатели, умножени по коефициент, определящ тежестта им в общата оценка, изразено чрез следната формула: КО= (Ктп х 0.6)+ (Кц х 0.4)

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

28/04/2015 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Отварянето на офертите ще се извърши на 29.04.2015год, от 11:00часа в сградата на "Обреден комплекс"ЕООД, в гр.Бургас, ул."Иван Богоров"№20, като при отварянето могат да присъстват представители на участниците и упълномощени от тях лица;

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

28/04/2015