Версия за печат

BG-Варна

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ-ВАРНА, бул. Мария Луиза 41, За: Галя Менева, Република България 9000, Варна, Тел.: 0889 988939, E-mail: rim@abv.bg, Факс: 052 681025

Място/места за контакт: РИМ-Варна

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.museumvarna.com.

Адрес на профила на купувача: http://www.museumvarna.com/bg/projects.html.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Строителство

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„ИЗГРАЖДАНЕ НА ПОСЕТИТЕЛСКИ ЦЕНТЪР И РЕСТАВРАЦИЯ И РЕКОНСЕРВАЦИЯ НА РИМСКИ ТЕРМИ, ГР. ВАРНА“. С изпълнение на проекта ще бъде изграден посетителски център като се предвижда да бъдат изградени и поставени три павилиона (каса, санитарен възел и кафе), покрити с общ покрив. Предвидени в настоящата публична покана дейности за изпълнение попадат в обект „Антична сграда – Римски терми в гр. Варна, обявена в ДВ бр. 16/1968 г. като архитектурно – строителен паметник на културата от Античността и средновековието с категория „национално значение“, и съгласно §10, ал. 1 от Закона за културното наследство (ДВ бр.19 от 2009 г.) притежава статут на недвижима културна ценност с категория „национално значение“. Предвид горното има издадено становище от Министерство на културата с изх. № 33-№-586 / 14.07.2014 г. което гласи „Предложената схема е допустима по отношение на опазването на недвижимата културна ценност.“ Пълния обем на дейностите е изчерпателно описан в представените в т.2.1 количествени сметки.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

45000000, 45100000, 45110000, 45400000, 45300000, 45454100, 45223800

Описание:

Строителни и монтажни работи
Работи по подготовка на строителната площадка
Работи по събаряне и разчистване на сгради; земни работи
Довършителни строителни работи
Строителни и монтажни работи на инсталации
Строителни работи по реставрация
Монтажни работи на сглобяеми елементи (панели)


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

ИЗГРАЖДАНЕ НА ПОСЕТИТЕЛСКИ ЦЕНТЪР И РЕСТАВРАЦИЯ И РЕКОНСЕРВАЦИЯ НА РИМСКИ ТЕРМИ, ГР. ВАРНА

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

229167 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр. Варна

NUTS:

BG331

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Оферент в процедурата за възлагане на обществената поръчка може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техните обединения или сдружения, което отговаря на предварително обявените условия. Възложителят, с оглед предоставената му правна възможност в чл. 25, ал. 3, т. 2 от ЗОП, не поставя и няма изискване за създаване на юридическо лице, в случай, че избраният за изпълнител Оферент е обединение от физически и/или юридически лица. В случай, че Оферентът участва като обединение, изброените по-долу изисквания ще се прилагат за обединението (консорциум и др.) като цяло, като документите се представят за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Показател - П (наименование) Максимално възможен бр. точки Относителна тежест в КО 1. Срок за изпълнение – П1 100 10 % 2. Техническо предложение –П2 100 40 % 3. Ценово предложение – П3 100 50 % Формулата по която се изчислява „Комплексната оценка” за всеки участник е: КО = П1х 10 %+ П2х 40 % + П3х 50 % Методиката за оценяване е подробно описана в документацията.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

27/04/2015 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Документацията е публикувана на сайта на РИМ-Варна, включително и количествено-стойностна сметка.Отварянето на офертите ще се извърши при условията на чл. 68, ал.3 от ЗОП, в сградата на Регионален исторически музей – гр. Варна, Информационен център на 28.04.2015 г. от 10 ч. При отварянето на офертите могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето..

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

27/04/2015