Версия за печат

BG-Пловдив

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Комплексен онкологичен център - Пловдив ЕООД, бул. Васил Априлов №15А, За: Екатерина Манчева, България 4000, Пловдив, Тел.: 032 641536, E-mail: onkodis_plovdiv@abv.bg, Факс: 032 644388

Място/места за контакт: бул. Васил Априлов №15А

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.onkoplov.com.

Адрес на профила на купувача: http://op.onkoplov.com/?q=page&idd=index&porachkaid=20150417SGDk535879.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Доставка на дезинфектанти и почистващи препарати за нуждите на „КОЦ-Пловдив”ЕООД по обособени позиции, както следва: 1. Обособена позиция №1 Доставка на дезинфектанти за повърхности 2. Обособена позиция №2 Доставка на дезинфектанти за инструменти 3. Обособена позиция №3 Доставка на дезинфектанти за ръце 4. Обособена позиция №4 Доставка на дезинфектанти за кожа и оперативно поле 5. Обособена позиция №5 Доставка на препарати за почистване на медицински инструменти

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

24455000

Описание:

Дезинфектанти


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

до изчерпване на заложената сума

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

66000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр. Пловдив, бул. "Васил Априлов" №15А - БАЗА 1

NUTS:

BG421

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

5. Кандидатът да приложи към офертата си: 5.1. Копие от документ за регистрация или единен идентификационен код съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец, копие от документ за самоличност, когато участникът е физическо лице; 5.2. Удостоверение за актуално състояние; 5.3.Списък на доставки, извършени през последните 3 (три) години – 2012 г., 2013 г. и 2014 г., които са еднакви или сходни с предмета на поръчката. Предоставя се под формата на удостоверение, издадено от получателя на услугата или от компетентен орган, или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за доставката или услугата. 5.4. Разрешение /удостоверение за търговия на едро с медицински изделия, издадено на участника от ИАЛ-заверено от участника копие; 5.5. Когато предлаганите продукти са регистрирани като медицински изделия, следва да се предостави: 5.5.1. Декларация за съответствие на медицинското изделие по чл.14, ал.2 от ЗМИ, съставена от производителя или негов упълномощен представител-копие на оригинала и в легализиран превод на български език; 5.5.2. ЕС сертификат за оценка на съответствието, когато в оценката е участвал нотифициран орган- копие на оригинала и в легализиран превод на български език; 5.5.3. Декларация за нанесена „СЕ” маркировка върху медицинското изделие, в съответствие с изискванията на чл.8 и чл.15 от ЗМИ; 5.5.4. Инструкция за употреба на предлаганото медицинско изделие на български език, а за медицинските изделия, за които не се изисква инструкция за употреба, съгласно чл.16, ал.2 от ЗМИ, участникът следва да представи макет на опаковката на медицинските изделия с графично изображение на „СЕ” маркировка –на хартиен носител; 5.6. Когато предлаганите продукти са регистрирани като биоцидни продукти, следва да се представи: 5.6.1. Заверени от участника копия на разрешение за пускане на пазара на биоцид или удостоверение за регистрация на биоцид, издадено от министъра на здравеопазването по реда на Закона за защита от вредно въздействие на химичните вещества и препарати; 5.6.2. Заверени от участника копия на информационен лист за безопасност по чл.7б от Закона за защита от вредно въздействие на химичните вещества и препарати на предлаганите биоциди на български език. Когато информационния лист за безопасност е на чужд език, участникът следва да представи копие на оригинала, придружено с превод на български език; 5.6.3. Заверени от участника копия на етикет, придружаваща листовка и указания за употреба на предлаганите биоциди на български език, а ако те са на чужд език, участникът следва да представи копие на оригинала, придружено с превод на български език; 5.7. Декларация за остатъчния срок на годност на дезинфектантите, които ще се доставят – не може да бъда по-малък от 80 % от обявения от производителя спрямо датата на доставката /свободен текст/. 5.8. Техническо предложение по образец за изпълнение на поръчката на хартиен носител, подписано от участника или представлявано от него лице / Приложение №2 / 5.9. Декларация от Участника за срок доставка. /Свободен текст/. 5.10. Декларация /свободен текст/ от участника, че е съгласен с клаузите на проекто - договора. 5.11. Ценово предложение /Приложение № 3/ 5.12. Декларация по чл. 56, ал.1, т.8 от Закона за обществените поръчки /Приложение №4/ 5.13. Декларация /свободен текст/ от участника, за срока на валидност на офертата.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

„ Икономически най-изгодно предложение” при следните критерий: К1 – Цена /сбор от единичните цени/ – 60 т. К2 – Срок на доставка – 40 т. Методика за определяне на комплексната оценка /КО/ на офертите: К1 - Цена /сбор от единичните цени/ - 60 точки Този критерий си изчислява и по следната формула: К1 = /К1 минимум / К1 конкретна/ * 60 К2 – Срок на доставка – 40 точки К2 = (К2 минимум/К2 конкретна)*40 Комплексна оценка: КО = K1+ K2 Участникът, събрал максимален брой точки, се класира на първо място.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

28/04/2015 15:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Моля, да представите офертата в срок до 28.04.2015 г. до 15.30 часа на адрес: „Комплексен онкологичен център- Пловдив” ЕООД – Бул. „Васил Априлов” №15А, гр.Пловдив – Деловодство. Офертите ще бъдат разгледани от комисия за разглеждане, оценка и класиране, която ще започне своята работа на първия работен ден след изтичане на срока за получаване на оферти, а именно 29.04.2015 г. в 10:00 часа, в Административната сграда на „КОЦ – Пловдив„ ЕООД- гр. Пловдив, бул. Васил Априлов № 15 А. Отваряне на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средства за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим на достъп до сградата, в която се извършва отварянето.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

28/04/2015