Версия за печат

BG-Смядово

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Смядово, пл. Княз Борис І № 2, За: Иван Кюркчиев, Р. България 9820, Смядово, Тел.: 05351 2033, E-mail: obshtina_smiadovo@abv.bg, Факс: 05351 2226

Място/места за контакт: Община Смядово

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.smyadovo.bg..

Адрес на профила на купувача: http://op.smyadovo.bg/.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Строителство

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ ПО ПРОЕКТ “ШАНС ЗА СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ НА ДЕЦАТА В ОБЩИНИТЕ СМЯДОВО И ВЕТРИНО”

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

45236210, 45400000

Описание:

Строителни работи на терени на детски площадки
Довършителни строителни работи


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

„ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ ПО ПРОЕКТ “ШАНС ЗА СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ НА ДЕЦАТА В ОБЩИНИТЕ СМЯДОВО И ВЕТРИНО” Предвижда се СМР на: - ОДЗ "Маргаритка" Община Смядово - ОДЗ "Щастливо детство", с. Белоградец, Община Ветрино

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

117214 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Община Смядово и Община Ветрино

NUTS:

BG333

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Всяка оферта трябва да съдържа: а) Подписан списък на всички документи, съдържащи се в офертата на Участника; б) Предложение за участие в процедурата по образец №1; в) Документ за регистрация ; г) Декларация по чл.47, ал.1, т.1 от Закона за обществените поръчки по образец; д) Декларация по чл.47, ал.5 от Закона за обществените поръчки по образец ; е) Декларация за приемане на условията на проектодоговора, по образец; ж) Декларация за съгласие за участие като подизпълнител по образец , за която участникът подава оферта; з) Нотариално заверено пълномощно на лицето, което подписва офертата; и) Споразумение за създаване на обединение за участие в настоящата обществена поръчка ; й) Ако в споразумението не е определено лицето имащо право да подаде офертата следва да се представи Нотариално заверени пълномощни от всички участници в обединението, с които упълномощават едно лице, което да подаде офертата ; к) Техническо предложение по образец ; л) Ценово предложение по образец . м) Участникът трябва да осигури за изпълнение на поръчката персонал, който трябва да отговаря на следните изисквания: Ръководител обект – трябва да: • да е с висше образование с квалификация строителен инженер, архитект или еквивалентна; Опит в областта на строителството - минимум 5 год. и участие като ръководител обект при изпълнението на поне един обект с предмет ново строителство и/или реконструкция и преустройство на жилищна, административна или обществена сграда или изграждане на паркова или площадкова инфраструктура; Технически ръководител, който: • Да има висше техническо образование с квалификация инженер, или да е строителен техник със средно образование или еквивалентна; • Опит в областта на строителството – минимум 5 год. и участие като технически ръководител при изпълнението на поне един обект, с предмет ново строителство и/или реконструкция и преустройство на жилищна, административна или обществена сграда или изграждане на паркова или площадкова инфраструктура; Експерт - контрол на качеството, който: • да има завършено висше образование с квалификация строителен инженер или еквивалентна; • има най-малко 3 години опит на длъжност, свързана с контрол на качеството при изпълнение на СМР. н)Удостоверение за регистрация в ЦПРС за изпълнението на строеж I група V категория, съгласно Чл.5 ал.6 т.1.5.1 от ПРВВЦПРС, във връзка с Чл.137 ал.1 т.5 т.а от ЗУТ и чл. 10, ал. 1, т. 6 от Наредба № 1 за номенклатурата на видовете строежи, или еквивалентен документ в съответен регистър на държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство .В случай, че участникът е чуждестранно лице извън посочените по горе и не е вписан в ЦПРС към датата на подаване на офертата си, декларира, че в рамките на 20 дни считано определянето му за изпълнител ще представи удостоверение за регистрация.Възложителя няма да сключи договор с таково чуждестранно лице, ако при подписване на договора не представи удостоверение за регистрация. Когато Участникът е обединение, което не е юридическо лице, документът се представя от всеки член на обединението, който ще изпълнява стротелни работи. Когато Участникът предвижда участието на подизпълнители, документът се представя от всеки от тях, който ще изпълнява съответната дейност.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

1. Срок за изпълнение – П1 - 20 % 2. 2. Гаранционни срокове над минимално предвидените съгласно Наредба № 2 –П2 - 20 % 3. Ценово предложение – П3 - 60 %

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

27/04/2015 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Офертите за участие в процедурата се подават на адреса на Възложителя - гр. Смядово, пл. ”Княз Борис I” № 2 , тел 05351 2033, факс: 05351 2226 -– Информационен център; Офертите ще бъдат отворени на28.04.2015 г. от 11:00 ч. от комисия назначена от възложителя. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

27/04/2015