Версия за печат

BG-Пловдив

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

УМБАЛ "Свети Георги" ЕАД, бул."Пещерско шосе" № 66, За: Тонка Димитрова; Тенчо Василев, Република България, Пловдив, Тел.: 032 602930, E-mail: op@unihosp.com, Факс: 032 644058

Интернет адрес/и:

Адрес на профила на купувача: http://unihosp.prozop.com/?q=page&idd=index&porachkaid=20150416mQil2479785.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Наемане на апарат за екстракорпорална литотриптия за нуждите на Клиника по Урология към УМБАЛ "Свети Георги" ЕАД, град Пловдив"

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

33100000

Описание:

Медицинско оборудване


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Наемане на 1 брой апарат за екстракорпорална литотриптия с технически характеристики съгласно техническа спецификация на Възложителя

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

60000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

бул."Пещерско шосе" № 66

NUTS:

BG421

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Офертите трябва да отговарят на следните изисквания и да имат най-малко следното съдържание: 1.1. Идентификационни данни за лицето, което прави предложението с прилагане на ЕИК или на копие от регистрационен документ за създаване на юридическо лице ведно с удостоверение за актуално състояние от съответния публичен регистър в оригинал или ксерокопие, заверено от кандидата, като е положен неговия подпис, печат и гриф „Вярно с оригинала”; 1.2 Техническо предложение за изпълнение на поръчката, съдържащо: 1.2.1 Срок за доставка и монтаж на апаратурата: не повече от 30 работни дни от сключване на договора, като участникът се задължава да уведоми предварително Възложителя за предстоящото доставяне на апаратурата. 1.2.2 Срок за отстраняване при възникнала повреда - до 24 часа от уведомяване за възникналата повреда, а при необходимост от влагане на резервни части - до 7 дни от установяване на необходимостта от влагане на резервни части; 1.2.3 Посочване на производител, марка и модел на предлагания апарат, придружени с инструкции за употреба на български език; 1.2.4 Техническа спецификация (описание) на апарата, съответстваща на описанието и обема, зададени от Възложител, и технически паспорт на апарата; 1.2.5 Срокът на договора е една година. Общата стойност на наемните вноски за целия срок на договора не може да надвишава сумата от 60 000, 00 лв. без ДДС. 2. Ценово предложение, съдържащо: 2.1 Месечният размер на наема се определя в % от сумата на всички приходи, получени от преминали пациенти на апарата за съответния месец, представляваща крайна цена без ДДС без разходите, необходими за правилното функциониране на апаратурата, в това число необходимия консуматив, абонаментна поддръжка и резервни части; 2.2 Цената се образува съгласно условията, посочени в техническото и ценово предложение, като общата стойност на наема за срока на договора не може да надвишава сумата от 60 000,00 лв. без включен ДДС. 2.3 Плащането се извършва по банков път, въз основа на издадена фактура, придружена от отчет за изпълнени клинични пътеки от Началник Клиника по урология или упълномощено от него лице. Плащанията на наемната цена се извършват ежемесечно, до 3 дни след приемане (подписване) на отчета от Изпълнителния директор на Лечебното заведение и участника (наемодател); 3. Декларация за поемане на ангажимент, че доставката и монтажа на апаратурата се изпълняват в срок не по-голям от 1 месец от подписване на договора за изпълнение на обществената поръчка, като всички държавни такси, свързани с пускане в експлоатация на апарата и неговото лицензиране за работа с ИЙЛ са за сметка на Възложителя. 4. Декларация за съгласие с условията на проектодоговора. 5. Срок за валидност на офертата - не по-малък от 30 календарни дни, считано от крайната дата за подаване на офертите. Всички документи от офертата, които не са на български език, следва да са придружени от легализиран превод на български език.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

27/04/2015 15:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Безплатен достъп до документацията за участие е предоставен на профила на купувача. Отварянето на офертите ще бъде публично в административната сграда на УМБАЛ "Свети Георги" ЕАД, град Пловдив на бул."Пещерско шосе" № 66 на 28.04.2015г. от 08:00 часа. Отварянето на офертите ще се извърши по реда на чл.68, ал. 3 от ЗОП.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

27/04/2015