Версия за печат

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Национална здравноосигурителна каса, ул. Кричим № 1, За: Кристиян Велинов, България 1407, София, Тел.: 02 9659345, E-mail: kvelinov@nhif.bg, Факс: 02 9659165

Място/места за контакт: Национална здравноосигурителна каса, гр. София, ул. Кричим № 1

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.nhif.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.nhif.bg/web/guest/703.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Доставка на хигиенни материали за нуждите на ЦУ на НЗОК и 28 РЗОК с 4 обособени позиции, както следва: Позиция № 1: „Хартиени изделия“ Позиция № 2: „Ароматизатори и препарати за WC” Позиция № 3: „Почистващи препарати и сапуни“ Позиция № 4: „Спомагателни материали и чували за смет“

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

33760000, 39831300, 39831600, 39822000, 19640000, 39811110, 39811100, 39224330

Описание:

Тоалетна хартия, носни кърпички, хартиени кърпи за изтриване на ръце и салфетки за маса
Почистващи препарати за подове
Почистващи препарати за тоалетни
Почистващи препарати, съдържащи сода каустик
Големи и малки пликове за смет от полиетилен
Диспенсери/дозатори за освежители за въздух (ароматизатори)
Освежители за въздух (ароматизатори)
Кофи


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Съгласно техническата спецификация на обществената поръчка. Участниците могат да подават оферти за пълния обем на поръчката, за една, или за няколко обособени позиции.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

50800 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

ЦУ на НЗОК в София и 28 РЗОК в областните центрове

NUTS:

BG

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1. Хигиенните материали следва да отговарят на изискванията и параметрите, посочени в техническата спецификация . 2. Хигиенните материали от група II „Препарати за WC” от обособена позиция № 2 „Ароматизатори и препарати за WC” и от обособена позиция № 3 „Почистващи препарати и сапуни“ следва да имат сертификат за произход, информация за съдържанието, инструкции за приложение и употреба на български език. 3. Съдържанието на почистващите препарати трябва да съответства на изискванията на Регламент/ЕО/648/2004 относно детергентите и европейските стандарти за етикетирането на препаратите. 4. Хигиенните материали следва да имат срок на годност не по-малко от 12 месеца. 5. Хигиенните материали следва да са безвредни за живота и здравето на хората. 6. При извършване на доставките Изпълнителят следва да доставя хигиенни материали, които напълно съответстват на техническата спецификация на възложителя и на представените в офертата му мостри. 7. При извършване на всяка доставка, хигиенните материали следва да са с обозначена маркировка по БДС или СЕ. 8. След получаване на писмена заявка от съответния обект на Възложителя, Изпълнителят с осигурен собствен транспорт следва да доставя хигиенните материали в подходяща за съхранение и транспорт опаковка. 9. Изпълнителят следва да доставя заявените количества и видове арикули в обектите на Възложителя в рамките на 48 /четиридесет и осем/ часа, считано от момента на подаване на заявката от съответния обект на Възложителя. 10. Рекламации: 10.1. В случай на поява на скрит фабричен дефект (при правилна експлоатация и съхранение), Изпълнителят се задължава в рамките на 2 (два) работни дни след уведомяването от Възложителя да изпрати свой представител, който да установи рекламацията и да извърши замяната незабавно. 10.2. В случай на рекламация за количествени несъответствия и видими фабрични дефекти, констатирани с двустранно подписан протокол, Изпълнителят извършва замяна в рамките на 2 (два) работни дни. 10.3. В случай на рекламация за доставени артикули, несъответстващи на представените мостри, Изпълнителят се задължава в рамките на 2 (два) работни дни след уведомяването от Възложителя да изпрати свой представител, който да установи рекламацията и да извърши замяната незабавно. 11. Изпълнителят следва да изготви и предложи подходяща форма на заявка за доставка на хигиенни материали. Попълването на заявката трябва да бъде лесно и интуитивно. 12. За всяка извършена доставка се изготвя и подписва приемо-предавателен протокол в два екземпляра от длъжностни лица на Изпълнителя и упълномощени представители на Възложителя. В протокола се отразяват вида и количеството на доставените хигиенни материали. Протоколът е основание за издаване на фактура от Изпълнителя и определя нейното съдържание. 13. При сключване на договор, изпълнителят следва да представи списък с имената и телефоните на длъжностните лица, които ще отговарят за изпълнението на договора от негова страна, както и на служителите, които ще извършват доставките. 14. Възложителят заплаща на Изпълнителя възнаграждение, съответстващо на доставените хигиенни материали през всеки месец. Плащането се извършва ежемесечно, с платежно нареждане, по посочена от Изпълнителя банкова сметка по следния начин: 14.1. От Централно управление (ЦУ на НЗОК) - в срок до 10 дни след подписване на приемо-предавателен протокол и представяне на фактура за заявените и доставените в ЦУ на НЗОК хигиенни материали. 14.2. От всяка от 28-те Районни здравноосигурителни каси (РЗОК) - в срок до 10 дни след подписване на приемо-предавателен протокол и представяне на фактура за заявените и доставени в съответната РЗОК хигиенни материали.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

27/04/2015 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

1. Съдържанието на офертата включва задължително Приложения №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8 към поканата. Офертите се представят всеки работен ден от 9,00 до 17,00 ч. до обявения срок в деловодството на Централно управление на Националната здравноосигурителна каса на адрес: гр. София 1407, ул. ”Кричим” № 1, лично, чрез куриерска фирма или по пощата чрез известие за доставяне. Неразделна част от настоящата публична покана са утвърдените от Възложителя Технически изисквания и указания за офериране, Приложения №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10, които са на разположение на оферентите на посочения в раздел I на поканата интернет адрес в профила на купувача. 2. Отварянето на офертите ще се извърши при условията на чл. 101г, ал. 3 от ЗОП на 28.04.2015 г. от 10:30 ч., в сградата на ЦУ на НЗОК, гр. София, ул. "Кричим" № 1. 3. Пликът с офертата следва да съдържа: 3.1. Административни сведения, изготвени по образец. 3.2. Декларацията по чл. 47, ал. 9 от ЗОП за обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, 2 и 5 ЗОП, подписана от лицата, които представляват участника съгласно документите за регистрация. 3.3. Нотариално заверено пълномощно на лицето, подписващо офертата (оригинал) – представя се, когато офертата или някой документ от нея не е подписана от управляващия и представляващ кандидата съгласно актуалната му регистрация, а от изрично упълномощен негов представител. Пълномощното следва да съдържа всички данни на лицата (упълномощен и упълномощител), както и изрично изявление, че упълномощеното лице има право да подпише офертата и да представлява кандидата в обществената поръчка. 3.4. Списък на доставките, които са еднакви или сходни с предмета на поръчката по позицията/ите, за която/които е подадена офертата, изпълнени през последните три години до датата на подаване на офертата в настоящата процедура, в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си. В списъка се посочват стойностите, датите на извършване, предмета и получателите на доставките. 3.5. Списъкът следва да е придружен с доказателства за поне две извършени доставки. Като доказателство за изпълнена доставка ще се приемат: - удостоверение, издадено и подписано от получателя на доставката. Удостоверението следва да съдържа информация за стойността и датата на доставката, чието извършване удостоверява. Удостоверението се представя в оригинал, или четливо заверено на всяка страница копие; или - чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за включена в списъка доставка. 3.6. Заверено от участника копие на сертификат за внедрена система за управление на качеството по стандарт ISO 9001:2008 или еквивалентен, с обхват доставка на хигиенни материали и/или доставки на почистващи препарати, за участниците по обособени позиции № 2 „Ароматизатори и препарати за WC” и № 3 „Почистващи препарати и сапуни“. 3.7. Заверени копия на сертификати за произход, информация за съдържанието, инструкции за приложение и употреба на български език на предлаганите артикули, за участниците по обособени позиции № 2 „Ароматизатори и препарати за WC” и № 3 „Почистващи препарати и сапуни“. 3.8. Списък на складовите помещения, с които разполага участника. 3.9. Декларация, че съдържанието на почистващите препарати съответства на изискванията на Регламент/ЕО/648/2004, относно детергентите и европейските стандарти за етикетирането на препаратите, за участниците по обособени позиции № 2 „Ароматизатори и препарати за WC” и № 3 „Почистващи препарати и сапуни“. 3.10. Декларация по чл. 55, ал. 7 от ЗОП. 3.11. Декларация за запознаване с условията на поръчката и приемане на условията на проекта на договор. 3.12. Техническо предложение за изпълнение на поръчката. 3.13. Ценово предложение. 3.14. Мостри на артикули под номера № 1, 2, 3, 4, 5, 12, 13,15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 37, 38, 41, 42, 43 и 44 от спецификацията на обществената поръчка

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

24/04/2015