Версия за печат

BG-Разград

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Районна здравноосигурителна каса /РЗОК/ Разград, гр. Разград, бул. "България" 36, За: Стилиан Стефанов, Република България 7200, Разград, Тел.: 0886 500227; 084 611577, E-mail: razgrad@nhif.bg

Място/места за контакт: РЗОК Разград

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.nhif.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.nhif.bg/web/guest/577.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Доставка на електроматериали, железария и резервни части за поддръжка на стопански инвентар в РЗОК - Разград. За поддръжката на стопанския инвентар и работни, санитарни и други помещения в административната сграда РЗОК е необходимо периодично закупуване на различни електроматериали, железария и резервни части. Липсата на достатъчно складови площи и характера на предмета на доставката правят нецелесъобразна еднократната им доставка за годишен период, поради което необходимите артикули се закупуват периодично съобразно възникналите потребности. Срокът на договора е 1 година, считано от датата на подписване му.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

31681410, 44316000, 34913000

Описание:

Електрически материали
Железария
Различни видове резервни части


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:


ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

3500 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

В търговския обект (магазин/склад) на изпълнителя.

NUTS:

BG324

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Възложителят ще закупува съответните количествата съобразно неговите нужди от конкретен артикул. Електроматериалите, железарията и резервните части за стопанския инвентар за поддръжка на сградния фонд следва да отговарят на европейските изисквания за качество, безопасност и опазване на околната среда. За артикулите, които се предлагат с гаранционен срок, той не може да бъдепо-малък от посочения от производителя им. Електроматериалите, железарията и резервните части следва да бъдат предоставяни в подходящи за съхранение и транспортиране опаковки. Артикулите следва да са със съответните обозначения и с приложени инструкции за употреба и експлоатация (когато е приложимо), съобразно изискванията на българскотозаконодателство. Необходимите артикули се заявяват на Изпълнителя по вид и количество от упълномощено лице от Възложителя. Заявката се подава по телефон или електронна поща. В рамките на един работен ден след получаване на заявката, в търговския обект на Изпълнителя заявените артикули се подготвят за експедиция заедно с необходимите за целта документи (стокови разписки, експедиционни бележки, гаранционни карти, приемо-предавателен протокол, фактура и др.). Подготвените за експедиция артикули се получават в обекта на Изпълнителя от упълномощено лице от страна на Възложителя с негов служебен транспорт. Оферта в отговор на публичната покана може да подаде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни обединения. Кандидатите следва да разполагат с търговски обект (магазин/склад) и съответен персонал, чрез които да са в състояние да изпълнят качествено изискванията към доставката и условията за изпълнение на поръчката, посочени в настоящите Технически изисквания и указания за офериране. Стоките предмет на договора следва да отговарят на европейските стандарти за качество и гаранционен срок не по-малък от посочения от производителя.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

На оценяване и класиране подлежат офертите само на участниците, които отговарят на изискванията към тях по раздел III от настоящите указания. Оценяването и класирането на офертите се извършва по критерий “най-ниска цена”. Сравнява се предложената от участниците обща стойност по т.4, представляваща сбор от стойностите по т. 1, т. 2 и т.3 от Приложение №4 (Ценово предложение) от настоящите указания. Крайното класиране на участниците се извършва във възходящ ред, като на първо място се класира участникът, предложил най-ниска обща цена

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

29/04/2015 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Съдържанието на офертата, съгласно чл.101в ал. 2 от ЗОП, се представя в запечатан, непрозрачен плик. Ценовата оферта трябва да бъде в отделен, запечатан, непрозрачен плик с надпис „Предлагана цена” поставен в плика с офертата. Пликът с офертата трябва да съдържа: 2.1. Административни сведения, изготвени по образеца (Приложение № 1). 2.2. Декларация по чл. 47, ал.9 от ЗОП за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, букви“a”, “б“, „в“, „г“ и „д“, т.2, т.3 и т.4, ал. 2, т. 5 и ал.5 от ЗОП(Приложение № 2). 2.3. Нотариално заверено пълномощно на лицето, подписващо офертата (оригинал) – представя се, когато офертата или някой документ от нея не е подписана от управляващия и представляващ участника съгласно актуалната му регистрация, а от изрично упълномощен негов представител. Пълномощното следва да съдържа всички данни на лицата (упълномощен и упълномощител), както и изрично изявление, че упълномощеното лице има право да подпише офертата и да представлява участника в обществената поръчка. 2.4. Техническо предложение за изпълнение на поръчката(Приложение № 3). 2.5. Ценово предложение за изпълнение на поръчката (Приложение № 4). Цялата информация и приложенията са публикувани на посочения в Раздел І на поканата интернет адрес в профила на купувача. Отварянето на офертите ще се извърши при условията на чл.101г ал.3 от ЗОП на 30.04.2015 г от 10:30 часа в Заседателната зала на ІІ-я етаж в сградата на РЗОК Разград в гр. Разград, бул. "България"36.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

29/04/2015