Версия за печат

BG-Сливен

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Сливен, бул.Цар Освободител № 1, За: инж. Иван Манчев, Република България 8800, Сливен, Тел.: 044 611376, E-mail: manchev@sliven.bg, Факс: 044 662350

Място/места за контакт: Община Сливен

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.sliven.bg/.

Адрес на профила на купувача: http://www.sliven.bg/index.csp?f=9-00118-2015-013.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Строителство

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Извършване на текущи ремонти и аварийно-възстановителни работи на настилки по уличната мрежа в населените места на територията на Община Сливен” Обхват на дейностите: Строително-ремонтните дейности ще бъдат извършвани по участъци от основните, второстепенните и вътрешно-кварталните улици в гр.Сливен и другите населени места на територията на Община Сливен.Строителните дейности ще бъдат извършване по уличните (пътните) платна, където настилките са силно амортизирани и разрушени, и включват следните дейности: 1.Фрезоване повредена асфалтова настилка до 8 см. дебелина 2.Изкърпване трошенокаменна настилка до 15 см. дебелина 3.Направа насип от скален материал на пластове за ремонт на пътно тяло ( Зона А), включително уплътняване 4.Изкърпване на дупки и деформации на настилка с гореща асфалтова смес с дебелина до 4 см. ръчно – оформяне, почистване, грундиране с битумна емулсия, полагане, уплътняване и всички свързани с това разходи 5.Изкърпване на дупки и деформации на настилка с гореща асфалтова смес с дебелина до 4- 6 см. ръчно - оформяне, почистване, грундиране с битумна емуслия, полагане, уплътняване и всички свъразни с това разходи 6.Изкърпване на дупки и деформации на настилка с гореща асфалтова смес с дебелина до 4 см. машинно - оформяне, почистване, грундиране с битумна емуслия, полагане, уплътняване и всички свъразни с това разходи 7.Изкърпване на дупки и деформации на настилка с гореща асфалтова смес с дебелина до 4 - 6 см. машинно - оформяне, почистване, грундиране с битумна емуслия, полагане, уплътняване и всички свъразни с това разходи 8.Направа на битумен разлив за свръзка 9.Доставка и машинно полагане на неплътна асфалтова смес с всички свързани с това разходи (без транспорт) 10.Доставка и машинно полагане на плътен асфалтобетон с всички свързани с това разходи (без транспорт) 11.Доставка и монтаж видим бордюр 18/35/100 (50) 12.Изравняване на дъждоприемни шахти и капаци на РШ 13.Изкоп с багер на транспорт 14.Превоз на инертни материали/асфалтови смеси с подходящи за целта транспортни средства 15.Рязане на асфалтова настилка с моторен фугорез 16.Ремонт (възстановяване) на асфалтобетонови настилки със студена битумна емулсия и фракция трошен камък (2-4мм) чрез струйно-инжекционен метод 17.Ремонт (възстановяване) на тротоарни настилки с бет. плочи (40/40/4 см ; 30/30/4см)

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

45233252

Описание:

Строителни работи по полагане на пътна настилка на улици


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Възлагането се прави в рамките на общата бюджетна стойност за дейността утвърдена от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, и/или от докладни записки, становища, предложения (констативни протоколи) от експерти, от Дирекция „Общинска инфраструктура” и одобрени от заместник-кмет „Устройство на територията и строителството”. Последователността на възлагане става по приоритет. Информация за нужда от ремонтни дейности може да се подава и допълнително от страна на възложителя. Срокът за изпълнение на конкретни обекти по възлагателни писма (техническо/и задание/я) се определя от Възложителя, съобразно количеството и спецификата на СМР. Цена на всяка конкретна поръчка ще се формира въз основа на количествено – стойностна сметка на видовете работи. Прогнозна стойност на поръчката - до 264 000,00 лева (двеста шестдесет и четири хиляди лева), без ДДС.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

264000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр. Сливен и малките населени места на територията на Община Сливен

NUTS:

BG342

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

В офертата си всеки участник представя следните документи:1. Данни за лицето, което прави предложението - Образец № 1; 2.В случай, че участникът участва като обединение (или консорциум), което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, тогава участниците в обединението (или консорциума) представят заверено копие на документ - споразумение или договор.Документът трябва да съдържа клаузи, които гарантират, че:2.1.Всички членове на обединението/консорциума са отговорни заедно и поотделно за изпълнението на договора за обществената поръчка;2.2.Срокът на обединението е най-малко за времето, за което поръчката ще бъде изпълнена;Когато не е приложен документ (споразумение или договор) за създаването на обединение/консорциум или в приложеният такъв липсват клаузи, гарантиращи изпълнението на горепосочените условия, участникът ще бъде отстранен от участие по настоящата обществена поръчка. В учредителният договор е задължително наличието на клауза, уреждаща отношенията между съдружниците при съдебно отстраняване или друга форма за прекратяване на участието, което да гарантира изпълнението на договора за обществената поръчка и отчитането на извършената дейност по приключване на обществената поръчка.Когато в споразумението или договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението се представя и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият.3.Техническо предложение-Образец № 2;Неразделна част от техническото предложение е технологично-строителната програма, която трябва да включва:•Технология и организация изпълнението на строителството Подробно описание на технологията за изпълнение на строителните процеси. Идентифициране рисковете и предпоставките, които могат да окажат влияние върху изпълнението на договора и са предложение за изпълнение на адекватни мерки за тяхното управление.• Организация на ръководството на обекта (ключовия персонал Подробно описание на организационната схема на персонала, показваща организационната структура за управление на строителните процеси. Ясно обозначаване на ключовият персонал и конкретизиране на неговите отговорности и пълномощия.• Мерки по управление на качеството, опазване на околната среда и осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд Подробно описание на структурата за управление на качеството, както и на мерките за опазване на околната среда и осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд.4. Ценово предложение - Образец № 3;5. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, б. „а” до б. „д” и ал. 5 от ЗОП – попълва се, подписва се и се подпечатва приложения към документацията Образец № 4, от лицата посочени в чл. 47, ал. 4 от ЗОП.6. Всеки участник трябва да докаже регистрацията си в Централния професионален регистър на строителя или еквивалентен регистър, в държавата в която е установен или да представи декларация или удостоверение за наличието на такава регистрация от компетентните органи, съгласно съответния национален закон.Регистрацията в Централния професионален регистър следва да е с обхват на вписване втора група, IІІ категория.Участниците, установени в друга държава - членка на Европейския съюз, могат да представят еквивалентен документ, издаден от държавата, в която са установени.7.Доказателства за техническите възможности и/или квалификация:Участникът представя следните документи: 7.1. Списък на строителството, изпълнено през последните 5 години, считано от датата на подаване на офертата (по образец), а за строителство, което е еднакво или сходно с предмета на поръчката, и:а) посочване на публичните регистри, в които се съдържа информация за актовете за въвеждане на строежите в експлоатация, която информация включва данни за компетентните органи, които са издали тези актове, стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото и вида на строителството, или Продължава в "Допълнителна информация".

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Критерият „Икономически най-изгодна оферта” включва следните показатели и тежести в комплексната оценка (КО) на офертите: 1. Пед.ц. - Предложени единични цени по видове работи - с относителна тежест 70 (седемдесет ) точки. Оценките на участниците, по този показател, се определят на база съотношенията между най-ниската предложена единична цена към единичната цена, предложена от съответния участник за всяка обособена позиция (за всеки вид СМР) от Офертните сметки по следната формула: n Пед.ц.=70*[1/n * ЕЦ, min, i/EЦ ,of, i] i=117 където:Пед.ц. - оценката на i-тия участник по показателя;ЕЦmin - най-ниска предложена единична цена от всички участници за съответния вид СМР по позиция i, където i=117; ЕЦоf, - предложена единична цена от съответния участник за съответния вид СМР по позиция i =117; n - брой позиции по видове СМР, n = 17. 2. Пт.стр.пр. - Предложена технологично – строителна програма - с относителна тежест 30 (тридесет) точки. Показателят представлява експертна оценка от страна на комисията на предложеното от участника Техническо предложение. Комисията разглежда техническите решения, методологията на работа, организацията на човешките ресурси и всички други относими подпоказатели, след което извършва оценка, съгласно приложената по-долу таблица. Оценките на участниците, по този показател, следва да бъдат подробно мотивирани за гарантиране на безпристрастност, обективност и прозрачност в работата на комисията.Подробна информация за оценяването на показателя се съдържа в таблица към документацията за участие. Оценките по четирите подпоказателя образуват оценката по показателя Пт.стр.пр. - Предложена технологично – строителна програма чрез следната формула:Пт. стр. пр. = П т. стр. пр.1 + П т. стр. пр.2 + П т. стр. пр.3 където: Пт.стр.пр. - оценката на i-тия участник по показателя; Пт.стр.пр.1 - брой точки, получени от съответния участник по т. 1 от Таблицата за оценка; Пт.стр.пр.2 – брой точки, получени от съответния участник по т. 2 от Таблицата за оценка; Пт.стр.пр.3 - брой точки, получени от съответния участник по т. 3 от Таблицата за оценка; ***Технологично – строителната програма е неразделна част от Техническото предложение. Оценка на технологично – строителната програма не правят членовете на комисията, които не участват в нея като технически специалисти. 3. Комплексната оценка (КО) на офертите се получава като сбор от оценките по отделните показатели, по следната формула (максимален брой точки 100): Пт.стр.пр. i КО = Пi + ----- х 30 Пт.стр.пр max където: - Пi – цената в лв. без ДДС, предложена от съответния участник в процедурата; - Пт.стр.пр. i - брой точки получени от съответния участник по показател Пт.стр.пр. - Пт.стр.пр. max - максимален брой точки получени от участник по показател Пт.стр.пр. Оценките по отделните показатели се представят в числово изражение с точност до втория знак след десетичната запетая. Максималната комплексна оценка, която може да получи една оферта е 100. Класирането на участниците се извършва по низходящ ред на получената комплексна оценка, като на първо място се класира участникът, който е получил най-висока оценка (КО) на офертата. Участникът, класиран от Комисията на първо място, се определя за изпълнител на обществената поръчка.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

23/04/2015 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Продължение от "Изисквания за изпълнение на поръчката":б) удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема на строителството, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания; удостоверенията съдържат и дата и подпис на издателя и данни за контакт, или в) копия на документи, удостоверяващи изпълнението, вида и обема на изпълнените строителни дейности;Минимални изисквания: Всеки участник трябва да притежава признат опит в строителството и да е изпълнил поне 1 (един) строителен обект-строителство, което е еднакво или сходно с предмета на поръчката.Забележка: Строителство, което е еднакво или сходно с предмета на поръчката е за основен ремонт, технологично възстановяване, рехабилитация, реконструкция, текущ ремонт на пътната/уличната мрежа.7.2.Декларация посочваща образованието, професионалната квалификация и професионалния опит на ръководните служители на участника (ръководител обект и технически ръководител), включително на лицата, които отговарят за извършването на услугата или строителството – свободна форма;Минимални изисквания: Ръководните служители - ръководител обект и технически ръководител трябва да притежават образование, съгласно чл. 163а, ал. 2 и ал. 3 от ЗУТ и професионален опит в строителството най-малко 3 години.7.3. Данни за собствени или наети технически лица, включително на тези, отговарящи за контрола на качеството, които участникът ще използва за извършване на строителството – свободна форма;Минимални изисквания: Всеки участник трябва да разполага с три технически лица,в това число и лице/а отговарящо/и за контрола на качеството.7.4. Декларация за техническото оборудване, за изпълнение на поръчката – свободна форма.Минимални изисквания: за изпълнение на поръчката участникът трябва да разполага със следното минимално техническо оборудване: самосвал–2 броя, асфалтополагач – 1 брой, гудронатор – 1 брой, пътна фреза – 1 брой, моторен фугорез – 1 брой, компресор за чистене на основи при кърпки – 1 брой, вибрационна плоча – 1 брой, самоходен валяк - вибрационен до 1.5 т. – 1 брой, самоходен валяк - вибрационен до 10 т. – 1 брой, багер – 1 брой, бобкат – 1 брой.8. Видовете работи от предмета на поръчката, които ще се предложат на подизпълнители и съответстващият на тези работи дял в проценти от стойността на обществената поръчка, и предвидените подизпълнители и писмено съгласие от подизпълнителите – свободни форми.Забележка: Когато Участникът няма да използва подизпълнител/и представя документ – свободна форма удостоверяващ обстоятелството.9. Декларация за приемане на условията в проекта на договора - Образец № 6;10. Нотариално заверено пълномощно на лицето/ата, подписало/ли офертата, в случай, че няма/т представителни функции.11.Списък на документите, приложени към офертата, подписан и подпечатан от Участника.Валидността на офертите е 90 (деветдесет) календарни дни от крайния срок за получаване на офертите.Източник на финансиране: Обществената поръчка ще се финансира със собствени средства от общинския бюджет. Място за получаване на офертите:Офертите се подава в Център за административни услуги-деловодство, Община Сливен, гр. Сливен, бул. „Цар Освободител” № 1, не по-късно от деня и часа, посочени в публичната покана.Дата, час и място на отваряне на офертите: 23.04.2015 г. 16:30 часа, в стая № 17, в сградата на Община Сливен, гр. Сливен, бул. „Цар Освободител” № 1.Преди сключване на договор класираният на първо място участник, представя:документ/и, издаден/и от компетентен орган за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл.47,ал.1,т.1, б. "а" до б. "д" от ЗОП и декларация/и за липсата на обстоятелства по чл.47, ал.5 от ЗОП.Публичната покана, документацията за възлагане на обществената поръчка, приложението към нея и образците на документи са публикувани на интернет адреса на Възложителя: http://www.sliven.bg - Профил на купувача - http://www.sliven.bg/index.csp?f=9-00118-2015-013.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

23/04/2015