Версия за печат

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Комендантство - МО, ул. „Дякон Игнатий“ № 3, За: Галина Лазарова Велчева; Тотка Лалева Спасовска, България 1092, София, Тел.: 02 9221600; 02 9221673; 02 9221620, E-mail: komendantstvo@mod.bg, Факс: 02 9885668

Място/места за контакт: Комендантство - МО

Интернет адрес/и:

Адрес на профила на купувача: http://pp.mod.bg/view-tekushti-kom.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Доставка на хигиенни /перилни и почистващи/ и санитарни материали за нуждите на Комендантство – МО“

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

39831000, 33711900, 33760000

Описание:

Перилни и почистващи препарати
Сапун
Тоалетна хартия, носни кърпички, хартиени кърпи за изтриване на ръце и салфетки за маса


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Общото количество на видовете стоки е 49 броя, разпределени в две обособени позиции - обособена позиция № 1 - Хигиенни материали и обособена позиция № 2 - Санитарни материали. За всеки почистващ препарат, означен със „ * “ в спецификацията - Приложение № 2, да бъде представен информационен лист за безопасност, за същия в съответствие с Регламент ЕО № 1907/2006 и техническа спецификация с № ТС К21.1189.12, публикувани в профила на купувача на сайта на възложителя http://pp.mod.bg/view-tekushti-kom

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

32000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр. София - Комендантство - МО, ул. „Дякон Игнатий“ № 3

NUTS:

BG411

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1. Офертата на участника се представя в запечатан, непрозрачен плик или от упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. Върху плика участникът посочва адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес. Офертата на участника трябва да отговаря на изискванията посочени в техническата спецификация № ТС К 21.1189.12. Пликът с офертата трябва да съдържа следните документи: 1.1. Административни данни на участника - Приложение № 3 1.2. Оферта - Приложение № 4 1.3. Декларация по чл.47, ал.9 от ЗОП - Приложение № 5 1.4. Декларация по чл.327, ал.1 от ЗОВСРБ - Приложение № 6 1.5. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.327 б, ал.1 и 2 от ЗОВСРБ - Приложение № 7 1.6. Декларация по чл.3, т.8 и чл.4 от ,,ЗИФОДРЮПДРС" - Приложение № 8 1.7. Декларация за приемане на условията в проекта на договор - Приложение № 9 1.8. Декларация от участника, че предложените от него почистващи препарати и средства за почистване са безвредни за здравето и живота на хората - /свободен текст/, и са в съответствие с изискванията на Европейския съюз и Европейските директиви за опазване на човешкото здраве и природата регламенти: ЕО № 1907/2006 и № 1272/2008, както и в съответствие с БДС, посочени в т.3.1.2.2, т.3.1.2.3 от „Техническата спецификация“. 1.9. Декларация от участника, че предложените от него хигиенни материали на хартиена основа за обособена позиция № 2, отговарят на българските стандарти /посочени в ТС № К 21.1189.12/ и въвеждащи хармонизирани европейски стандарти или еквивалентни такива за съответния вид продукт. 1.10. Декларация от участника, че опаковката, маркировката и етикирането на продуктите отговаря на т. 6 от „Техническата спецификация“. 1.11. Заверено копие на валиден сертификат за съответствие на системата за управление на качеството с изискването на стандарт ISO 9001:2008 или еквивалент. 1.12. Техническо предложение за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка на хигиенни /перилни и почистващи/ и санитарни материали за нуждите на Комендантство – МО“ - Приложение № 10. 1.13. Образец-ценово предложение - Приложение № 11. 2. Участникът, определен за изпълнител, преди подписване на договора следва да предостави: 2.1. Документите издадени от компетентен орган, за удостоверяване липсата на обстоятелства по чл.47 ал.1, т.1 от ЗОП съгласно член 101 е, ал.2 т.1 от ЗОП 2.2. Декларация за липса на обстоятелства по чл.47, ал.5 от ЗОП-Приложение № 13 2.3. Гаранция за изпълнение на договора в размер на 5 % от стойността му. Определеният за изпълнител избира сам формата на гаранцията за изпълнение.Същата може да бъде предоставена под формата на банкова гаранция ( оригинал), със срок на валидност 30 дни след крайния срок на изтичане на договора или копие на документ за внесена парична сума, преведена по сметката на Комендантство - МО в УниКредит Булбанк, IBAN: BG 81 UNCR 7000 3319 8692 02, BIC: UNCRBGSF

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

23/04/2015 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

1. Участниците в процедурата могат да подават оферти за всички обособени позиции или само за отделна обособена позиция. 2. Участник, който представи оферта само за част от номенклатурите /позициите/ в съответната обособена позиция, ще бъде отстранен от участие. 3. До участие в процедурата се допускат само участници, чиито оферти отговарят на всички изисквания и условия, посочени в поканата. 4. Начин на плащане при изпълнение на договора. Плащането ще се извърши с платежно нареждане по банков път, в срок до 30 /тридесет/ дни след представяне в Комендантство - МО на следните документи: - фактура/ оригинал/, подписана от представител на изпълнителя и представител на възложителя; - приемо - предавателен протокол, подписан от представител на изпълнителя и представител на възложителя, за съответствие на изискванията на поръчката. 5. Публичната покана и приложенията от № 1 до № 13 към нея, могат да бъдат изтеглени от Профила на купувача в сайта на Министерство на отбраната - http://pp.mod.bg/view-tekushti-kom 6. Офертите за участие се предоставят в Комендантство - МО, на адрес: гр.София, ул. „Дякон Игнатий“ № 3, от 09.30 до 12.00 часа, и от 13.00 до 17.00 часа с краен срок 7 /седем/ работни дни, след публикуване на публичната покана в Портала за обществените поръчки на АОП и в Профила на купувача на интернет страницата на Министерство на отбраната http://pp.mod.bg/view-tekushti-kom 7. Офертите ще бъдат отворени на 24.04.2015 г. от 09.30 часа в Комендантство - МО, ул. „Дякон Игнатий“ № 3.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

23/04/2015