BG-с.Руен

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Руен, ул. Първи май 18, За: Хасибе Рамаданова, Република България 8540, с.Руен, Тел.: 05944 6233, E-mail: obstina_ruen@mail.bg, Факс: 05944 6476

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.obstinaruen.com.

Адрес на профила на купувача: http://www.obstinaruen.com/ruen/obschina-ruen/obschestveni-porchki-sobschenija-i-profil-na-kupuvacha.php..


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Предмет на поръчката е „Разриване и пробутване на общинско депо и други локални замърсявания“.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

90700000

Описание:

Услуги, свързани с околната среда


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

съобразно възникнала необходимост при условията на техническата спецификация.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

33333 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

община Руен

NUTS:

BG341

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Всеки участник трябва да разполага с техника за изпълнение на поръчката за срока на договора, както следва: - товарен автомобил тип самосвал - 1 бр. - комбиниран багер с челен товарач - 1 бр. - верижен трактор с гребло - 1 бр. Това обстоятелство се доказва с документ за собственост или наем на описаното оборудване, с които да се удостовери, че техниката е на разположение за срока на изпълнение на поръчката (свидетелства за регистрация, договори за наем, за покупко-продажба и др.). Събраните твърди битови отпадъци от територията на общината се извозват за депониране на общинското депо за неопасни отпадъци. Не се допуска депониране на общинското депо за неопасни отпадъци на отпадъци, притежаващи опасни свойства, включително масла, живачни лампи, акумулаторни батерии и др., които са опасни за човешкото здраве и биха могли да замърсят елементите на околната среда. Дейностите по обработката на извозените ТБО на общинското депо се извършват при възникнала необходимост след писмено възлагане от страна на възложителя и в посочени от него дати съгласно предложени от избрания изпълнител единични цени за машиносмяна на съответното техническо оборудване. Посочените единични цени за машиносмяна следва да са за 8-часов работен режим и да включват всички разходи за извършване на услугата.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Показатели за оценка на предложенията и методиката за определяне на комплексна оценка на предложенията е както следва: • Предложена единична цена за машиносмяна на товарен автомобил тип самосвал - относителна тежест - 30%. • Предложена единична цена за машиносмяна на комбиниран багер с челен товарач - относителна тежест - 40% • Предложена единична цена за машиносмяна на верижен трактор с гребло - относителна тежест - 30% Методиката е неразделна част от публичнта покана и е достъпна на адрес: http://www.obstinaruen.com/ruen/obschina-ruen/obschestveni-porchki-sobschenija-i-profil-na-kupuvacha.php.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

23/04/2015 16:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Срок на валидност на предложенията – 30 календарни дни от датата на приемането им от възложителя. Офертата следва да съдържа: 1. Представяне на участника по чл.чл.56, ал.1, т.1 от ЗОП 2. Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП; 3.Декларация по чл.56, ал.1, т.8 от ЗОП за използване/ не използване на подизпълнители; 4. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител; 5. Декларация за липса на свързаност с друг участник по чл. 55, ал. 7 ЗОП, както и за липса на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2 ЗОП; 6. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП за приемане на условията в проекта на договор 7. Декларация за техническо оборудване, с което разполага участникът за изпълнение на поръчката. 8. Ценово предложение 9. Техническо предложение 10. Документ за внесена гаранция за участие. Поканата и приложенията към нея, както и настоящата заповед да се публикуват в профила на купувача: http://www.obstinaruen.com/ruen/obschina-ruen/obschestveni-porchki-sobschenija-i-profil-na-kupuvacha.php. Офертите ще бъдат разгледани на 24.04.2015 г. от 10.00 ч. в заседателната зала на общината. Отварянето на офертите ще се извърши при условията на чл.68, ал.3 от ЗОП. Място за подаване па предложенията – сградата на Община Руен, ул. “Първи май” №18, етаж трети, деловодство. Не може да участва във възлагането на обществената поръчка лице, съответно Възложителят ще отстрани от участие в процедурата всеки Участник, при който е налице някое от следните обстоятелства: - осъден е с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран за: престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система (включително изпиране на пари) по чл. 253-260 от Наказателния кодекс (НК); подкуп по чл. 301-307 от НК; участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от НК; престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от НК; престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от НК; престъпление по чл. 108а от Наказателния кодекс - при възлагане на поръчки по чл. 3, ал. 2. - обявен е в несъстоятелност; - в производство е по ликвидация или се намира в подобна процедура съгласно националните му закони и подзаконови актове; -има задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс към държавата и към община, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, или има задължения за данъци или вноски за социалното. Гаранцията за участие във възлагане на обществената поръчка е 300лв. и може да се представи под формата на парична сума, внесена в „Инвестбанк"АД, офис Руен, BIC код IORTBGSF, IBAN: BG 89 IORT73783310900000 или на касата на Общината, или банкова гаранция. Гаранцията за изпълнение е в размер на 3% от стойността на договора. Тя може да се представи по банкова сметка на възложителя- банка "Инвестбанк" АД, клон Бургас, офис Руен, IBAN: BG89IORT73783310900000, BIC: IORTBGSF или се като безусловна и неотменяема банкова гаранция, издадена от банка в полза на Възложителя със срок на валидност 10 (десет) календарни дни след изтичане срока на договора .

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

23/04/2015