Версия за печат

BG-с. Ружинци

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Ружинци, с. Ружинци, обл.Видин ул. Георги Димитров № 31,, За: Евтим Евтимов, Република България 3930, с. Ружинци, Тел.: 09324 2283, E-mail: rujinci@abv.bg, Факс: 09324 2604

Място/места за контакт: Община Ружинци

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://obshtina-ruzhintsi.com/.

Адрес на профила на купувача: http://obshtina-ruzhintsi.com/obshtestveni-porychki?start=13.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Предоставяне на далекосъобщителни услуги от лицензиран оператор по обособени позиции: Обособена позиция № 1: „Предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез обществена далекосъобщителна подвижна клетъчна мрежа по стандарт GSM/UMTS с национално покритие”; Обособена позиция № 2: „Представяне на далекосъобщителни услуги чрез фиксирана телефонна мрежа”.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

64200000, 64212000

Описание:

Далекосъобщителни услуги
Мобилни радиотелефонни услуги


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез обществена далекосъобщителна подвижна клетъчна мрежа по стандарт GSM/UMTS с национално покритие и Представяне на далекосъобщителни услуги чрез фиксирана телефонна мрежа. Подробна информация за обществената поръчка се съдържа в Техническата спецификация към документацията за участие. Прогнозна стойност: до 66 000 лв. без ДДС, финансирани от бюджета на Община Ружинци, разпределени както следва: за обособена позиция 1 – 36 000 лв.без ДДС и за обособена позиция 2 – 30 000 лв. без ДДС. Срока на договора е 2 /две/ години, считано от датата на подписването му.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

66000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

община Ружинци

NUTS:

BG311

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Офертата трябва да съответства напълно на изискванията и указанията посочени в документация за участие. Офертата задължително следва да съдържа: 1. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от представляващия участника (в оригинал, по свободен текст), подпечатан със свеж печат на участника.; 2. Оферта – по образец – в оригинал, попълнен, подписан от представляващия участника и подпечатан със свеж печат на участника – Образец № 1.; Нотариално заверено пълномощно на лицето, подписващо офертата – представя се, когато офертата (или някой документ от нея) не е подписана от управляващия и представляващ участника съгласно актуалната му регистрация, а от изрично упълномощен негов представител. Пълномощното следва да съдържа всички данни на лицата (упълномощен и упълномощител), както и изрично изявление, че упълномощеното лице има право да подпише офертата или отделни документи от нея; 3. Данни за лицето, което прави предложението: Посочване на единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата. Когато не е представен ЕИК съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, участниците - юридически лица или еднолични търговци, прилагат към своите заявления за участие или оферти и удостоверения за актуално състояние. Чуждестранните юридически лица прилагат еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в която са установени.; 4. Административни сведения – Образец № 2; 5. Валидно разрешение за извършване на дейност, съгласно предмета на поръчката, издадено от КРС - заверено копие.; 6. Сертификат за внедрена система по стандарт ISO 9001:20xx или еквивалент–заверено копие; 7. Сертификат за внедрена система по стандарт ISO 20000-1:20xx или еквивалент – заверено копие; 8. Сертификат за внедрена система по стандарт ISO 27001:20xx или еквивалент– заверено копие; 9. Техническо предложение – Образец № 3; 10. Ценово предложение – Образец № 4; 11. Декларация за приемане на условията в проекта на договор - Образец № 5; 12. Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП – Образец № 6; 13. Декларация по чл. 56, ал. 1 т. 8 от ЗОП – Образец № 7; 14. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител – ако е приложима – Образец № 8; 15. Декларация по чл.8, ал.8, т.2 от ЗОП – Образец № 9. Валидност на офертите– 60 календарни дни, включително от крайния срок за получаване на офертите.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Обособена позиция №1: К1 Тарифен план- 70%/ К1 = Ц1+Ц2; Ц1-Месечна абонаментна такса- 50т., Ц2-Цена на минута национален разговор към всички мрежи в страната- 50т.; К2 Качествени показатели- 30%/ К2 = К2.1 + К2.2; K 2.1 - Покритие по население и територия от GSM мрежата на участника- 50т., K 2.2 – Допълнителни преференции- 50т./ . Комплексна оценка= К1x70% + К2x30%. Обособена позиция №2: Комплексна оценка= МА+МД+МБ+МС+МВ; МА- Цена на месечен абонамент общо за всички постове– 15т., МД –Брой безплатни минути месечно към фиксирани мрежи в РБ– 20 т., МБ– Средна цена на минута изходящ разговор към национални мобилни и фиксирани мрежи в страната извън безплатните минути– 25 т., МС– Оценка на техническите възможности на фиксираната мрежа на участника– брой географски номера, максимален брой точки– 20 т., МВ– Скорост на обмен на факсимилни съобщения, максимален брой точки– 20 т.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

24/04/2015 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик от участника лично или от упълномощен от него представител или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка или чрез куриерска служба, върху който се записва предмета на поръчката, име на фирмата и адрес за кореспонденция. Поканата, документацията, образцитe и проекта на договора за строителство са публикувани на профила на купувача /обществени поръчка/ на интернет адреса на Възложителя община Ружинци – http: //obshtina-ruzhintsi.com. Офертата трябва да бъде получена от Възложителя на адрес: с.Ружинци, ул. „Георги Димитров” № 31, обл. Видин, п.к. 3930, не по-късно от деня и часа, посочени в поканата. Преди сключване на договора за обществената поръчка, избрания ИЗПЪЛНИТЕЛ представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ документи, издадени от компетентен орган, за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и декларации за липса на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5, също и гаранция за изпълнение на договора в размер на 3 % от стойността на договора без ДДС и условията на чл. 101е от ЗОП. Публичното отваряне на офертите ще е на 27.04.2015 г. в 11.00 часа в заседателната зала в сградата на Община Ружинци, с адрес с.Ружинци, ул. „Георги Димитров” № 31, обл. Видин.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

23/04/2015