Версия за печат

BG-Русе

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ЦПЗ РУСЕ ЕООД, бул. Тутракан №20, За: Николета Михайлова, РБългария 7000, Русе, Тел.: 082 845379, E-mail: odpzs_rs@mail.bg, Факс: 082 845379

Място/места за контакт: ЦПЗ Русе ЕООД

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.cpz-rs.org.

Адрес на профила на купувача: www.cpz-rs.org.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Доставка на горива и смазочни материали, чрез карти за безналично плащане”

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

09134200, 09132000, 09210000

Описание:

Дизелово гориво
Бензин
Смазочни препарати


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:


ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

26596 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр. Русе, област Русе и основните пътни артерии, както и магистрали и големите градове на Република България.

NUTS:

BG323

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Място за представяне на оферта: ЦПЗ РУСЕ ЕООД, бул. „Тутракан” № 20, всеки работен ден от 9.00 до 15.00 часа. Минимален срок на валидност на офертите 60 кал дни. Начин на плащане: чрез банкови преводи, отложено до 60 дни след предоставяне на фактура. Офертата се представя в ЦПЗ РУСЕ ЕООД в запечатан непрозрачен плик от участника или от упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. Върху плика участникът посочва адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес. Пликът съдържа следните документи: 1) Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника; 2) Представяне на участника - по Образец; 3) Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 47, ал. 9 от ЗОП - по Образец; 4) При участник обединение – Заверено от участника копие на договора за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението – и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият; 5) Декларация за липса на свързаност с друг участник по чл.55, ал.7 от ЗОП и за липса на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП - по Образец; 6) Декларация по чл. 56, ал.1, т.8 от ЗОП - по Образец; 7) Декларация за съгласие за участие като подизпълнител (в случай че е приложимо) - по Образец; Когато участник в процедурата ще използва подизпълнители се прилагат: 1/ Документ по чл. 56, ал. 1, т. 1, буква "а" от ЗОП; 2/ Декларация по чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРС; за всеки от тях. 8) Декларация за приемане на условията в проекта на договор - по Образец; 9) Декларация за конфеденциалност; 10)Декларация по чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРС за всеки участник; 11) Валидно удостоверение от Държавната агенция за метрология и технически надзор за одобрен тип средство за измерване. 12) Изрично писмено Пълномощно с нотариално удостоверяване на подписа на лицето, което представлява Участника в процедурата, в случай че Офертата не е подписана от лицето, което представлява Участника по актуалната му регистрация или по договора за създаване на обединение. Документът се представя в оригинал или нотариално заверен препис. Техническо предложение за изпълнение на поръчката, по образец. - Сертификат за качество, или друг документ, удостоверяващ качеството на предлаганият продукт. - Документ, удостоверяващ обстоятелството, че участникът е производител на предлаганите горива или има сключен договор с производител или разпространител или вносител за дистрибуция на предлаганите горива на територията на България. Декларация за съответствие съгласно чл. 4, ал.3 от Наредба за изискванията за качеството на течните горива, условията, реда и начина на техния контрол. Списък на бензиностанциите на територията на гр. Русе, обл. Русе. Описание на електронните карти, които се прилагат при безналичното плащане,съдържащо информация за условията за издаването и обслужването им, системата за сигурност при плащане с тях, срок за издаване на картите и др. Ценово предложение – по образец. - Документ, удостоверяващ цената в търговската мрежа на участника към датата на подаване на офертата на литър Бензин А 95 и Дизелово гориво. Участниците следва да отговарят на изискванията на чл. чл. 47, ал. 1 и 5 от ЗОП. Възложителят няма да сключи договор с участник, който не отговаря на на изискванията на чл. чл. 47, ал. 1 и 5 от ЗОП. Срок на договора 12 (дванадесет) месеца или до изчерпване на количествата. Максимално допустимото разстояние от най-близката бензиностанция до адреса на Възложителя е 5 (пет) км. Възложителят няма да разглежда офертата на участник, при която разстоянието от най-близката бензиностанция до адреса на Възложителя е повече от 5км. Участникът посочва общата стойност на ценовото предложение в лв. без ДДС, изчислена като сума от оферираната крайна цена за прогнозното количество за :автомобилен бензин А 95, за дизелово гориво и за смазочни материали.Участникът предлага и отстъпка в процент,с който при всяко закупуване на гориво се намалява обявената цена.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

24/04/2015 15:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Документацията за участие е публикувана на профила на купувача www.cpz-rs.org , както и може да бъде получена след заявка на e-mail: odpzs_rs@mail.bg. Отварянето на офертите ще се състои на 27.04.2015 г., 09:30 ч. в сградата на ЦПЗ Русе ЕООД, бул. Тутракан №20, ет.2. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица.Всяка кореспонденция, отправена от възложителя до участника ще бъде считана за редовно връчена, когато е изпратена на е-mail , факс, пощенски адрес или получена лично срещу подпис.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

24/04/2015